Kunskapskrav

Start Sök Om

Webbutveckling

Ämnet webbutveckling behandlar de tekniker som används för att presentera och bearbeta information i webbläsaren samt utifrån dessa tekniker skapa och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser eller webbapplikationer.

Ämnets syfte

Ämnet webbutveckling ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att skapa produkter med hjälp av olika webbtekniker. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt kunskaper om samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla produkter som följer standarder, riktlinjer för god praxis, användbarhet och tillgänglighet även för användare med funktionsnedsättning. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om relevanta lagar och andra bestämmelser samt förmåga att göra webbrelaterade etiska överväganden.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att använda verktyg för att producera och kontrollera den kod på en webbplats som exekveras av webbklienten.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekt som arbetsmetod och tillfälle till arbete i projektform.

Undervisningen i ämnet webbutveckling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om webbens historia, betydelse och funktionalitet.
 2. Förmåga att planera, genomföra, testa, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplatser samt applikationer som bygger på klientbaserade webbtekniker.
 3. Kunskaper om de tekniker som används för att bygga webbplatser och webbapplikationer.
 4. Förmåga att använda externa webbtjänster för informationsutbyte mellan webbplatser.
 5. Förmåga att utveckla dynamisk presentationslogik.
 6. Förmåga att bygga webbplatser och webbapplikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis samt med god tillgänglighet.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt förmåga att göra etiska överväganden och reflektera över integritetsfrågor.
 8. Kunskaper om säkerhet och förmåga att identifiera och motarbeta attacker.
 9. Förmåga att använda terminologi inom området.

Kurser i ämnet

 1. Webbutveckling 1, 100 poäng.
 2. Webbutveckling 2, 100 poäng, som bygger på kursen webbutveckling 1.
 3. Webbutveckling 3, 100 poäng, som bygger på kursen webbutveckling 2. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Webbutveckling 3

Kursen webbutveckling 3 omfattar punkterna 2–9 under rubriken Ämnets syfte. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Konsumtion av webbtjänster, protokoll, gränssnitt och format för datautbyte.
 • Processen för ett webbutvecklingsprojekt enligt standardiserad metod för mjukvaruutveckling.
 • Verktyg för pakethantering.
 • Optimering av processer med hjälp av verktyg, till exempel minifiering av javascript och CSS.
 • Riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
 • Klientsidestekniker för webbapplikationer.
 • Skriptspråk för webbutveckling på klientsidan och dokumentobjektsmodellen.
 • Interaktion med webbservern via skript.
 • Interaktiv webbgrafik och skalbar vektorgrafik.
 • Interoperabilitet.
 • Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller hårdvaruplattform.
 • Kvalitetssäkring av applikationens funktion samt validering av kodens kvalitet.
 • Kvalitetssäkring av skript genom olika manuella och automatiserade tester, till exempel med enhetstester.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr digital information.
 • Säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom effektiva åtgärder.
 • Terminologi inom området webbutveckling.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven följer med säkerhet en projektplan för framtagning av en eller flera produkter. - Eleven följer med viss säkerhet en projektplan för framtagning av en eller flera produkter.
- - Planen uppfyller standardiserad projektmetodik för mjukvaruutveckling.
- Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten eller produkterna där logiker som styr innehåll, design och beteende är åtskilda. Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare produkten eller produkterna där logiker som styr innehåll, design och beteende är åtskilda.
Eleven använder med säkerhet pakethantering vid installation av olika klassbibliotek och ramverk. - Eleven använder med viss säkerhet pakethantering vid installation av olika klassbibliotek och ramverk.
I arbetet utvecklar eleven kod som med gott resultat följer standarder och etablerad god praxis. - I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och etablerad god praxis.
Eleven utvecklar flera skript för användarinteraktion och flera skript för kommunikation med webbtjänster med god funktionalitet. Eleven utvecklar några skript för användarinteraktion och några skript för kommunikation med webbtjänster med tillfredsställande funktionalitet. Eleven utvecklar något skript för användarinteraktion och något skript för kommunikation med webbtjänster med tillfredsställande funktionalitet.
Eleven använder med säkerhet avancerade tekniker för asynkrona anrop för sin produkt. Eleven använder med viss säkerhet tekniker för asynkrona anrop för sin produkt. Eleven använder med viss säkerhet enkla tekniker för asynkrona anrop för sin produkt.
Dessutom utvecklar eleven två- eller tredimensionell interaktiv grafik med god funktionalitet. - Dessutom utvecklar eleven två- eller tredimensionell interaktiv grafik med tillfredsställande funktionalitet.
Produkten eller produkterna är av god kvalitet när det gäller funktion och tillgänglighet. - Produkten eller produkterna är av tillfredsställande kvalitet när det gäller funktion och tillgänglighet.
Detta kontrollerar eleven med manuella och automatiserade tester. Detta kontrollerar eleven med manuella och automatiserade tester. Detta kontrollerar eleven med automatiserade tester.
Eleven vidtar flera åtgärderför att åstadkomma god prestanda för produkten eller produkterna. Eleven vidtar några åtgärder för att åstadkomma god prestanda för produkten eller produkterna. Eleven vidtar någon åtgärd för att åstadkomma god prestanda för produkten eller produkterna.
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation i enlighet med vald projektmetod samt utvärderar med utförliga och nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation i enlighet med vald projektmetod samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation i enlighet med vald projektmetod samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
- - Eleven följer i sitt arbete lagar och andra bestämmelser som rör mjukvaruutveckling och publicering på webben.
Eleven tar hänsyn till säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten eller produkterna samt kontrollerar säkerheten genom omfattande tester. Eleven tar hänsyn till säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten eller produkterna samt kontrollerar säkerheten genom tester. Eleven tar hänsyn tillsäkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten eller produkterna samt kontrollerar säkerheten genom begränsade tester.
Eleven använder med säkerhet terminologi inom området. - Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer