Kunskapskrav

Start Sök Om

Webbserverprogrammering

Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet webbserverprogrammering ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att skapa funktionalitet för webbplattformer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt samspelet mellan olika typer av applikationslogik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla produkter som följer standarder samt riktlinjer för god praxis och säkerhet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att använda utvecklingsverktyg för att producera och testa framställning av den mjukvara som driver webbplatser eller applikationer. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla färdigheter i administration av webbservrar och databaser.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekt som arbetsmetod och tillfälle till arbete i projektform.

Undervisningen i ämnet webbserverprogrammering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om de tekniker som används för att bygga dynamiska webbplatser och webbapplikationer inklusive datalagring samt dessa teknikers vidgade roll inom annan mjukvaruutveckling.
 2. Förmåga att planera, genomföra, kvalitetssäkra, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplatser rörande funktionalitet för webbplattformen.
 3. Förmåga att utveckla webbapplikationer som fungerar oberoende av användarens val och konfiguration av plattform.
 4. Kunskaper om applikationsarkitektur inklusive separation av olika slags logik.
 5. Förmåga att utveckla applikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis.
 6. Förmåga att utveckla applikationslogik för såväl server- som klientsidan.
 7. Kunskaper om säkerhet och förmåga att identifiera och motarbeta attacker genom effektiva åtgärder.
 8. Förmåga att kommunicera med andra och färdigheter i att använda fackspråk.

Kurser i ämnet

 1. Webbserverprogrammering 1, 100 poäng, som bygger på kursen webbutveckling 1 och kursen programmering 1.
 2. Webbserverprogrammering 2, 100 poäng, som bygger på kursen webbserverprogrammering 1.
 3. Webbtjänster, 100 poäng. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Webbserverprogrammering 2

Kursen webbserverprogrammering 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Webbserverns och dynamiska webbplatsers funktionalitet.
 • Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt med målsättningar, krav, begränsningar, planering och uppföljning. Systemering, kodning, optimering, testning och driftsättning.
 • Dokumentation av utvecklingsprocess och färdig produkt inklusive kod och mjukvarugränssnitt.
 • Funktionen i ett eller flera programspråk för dynamiska webbplatser.
 • Datalagring i relationsdatabas eller med annan teknik.
 • Standardiserade datautbytesformat, till exempel XML och JSON.
 • Kodning och dokumentation enligt vedertagen praxis för vald teknik.
 • Applikationsarkitektur och separation av olika slags logik.
 • Kvalitetssäkring av dynamiska webbapplikationers funktionalitet, säkerhet och kodkvalitet.
 • Säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom effektiva åtgärder.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för de tekniker som möjliggör dynamiska webbplatser och webbtjänster. Eleven redogör utförligt för de tekniker som möjliggör dynamiska webbplatser och webbtjänster. Eleven redogör översiktligt för de tekniker som möjliggör dynamiska webbplatser och webbtjänster.
- Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt produkt.
Vid behov reviderar eleven planen. - -
I projektplanen beskriver eleven utförligt och nyanserat produktens funktion, arkitektur och mjukvarugränssnitt. I projektplanen beskriver eleven utförligt produktens funktion och arkitektur. I projektplanen beskriver eleven översiktligt produktens funktion.
- Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten där presentations­logiken är skild från produktens övriga logik. Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare produkten där presentations­logiken huvudsakligen är skild från produktens övriga logik.
Produkten är i omfattande utsträckning skapad med objektorienterad eller funktionell programmering och uppvisar användning av ett eller flera enkla designmönster. Produkten är i begränsad utsträckning skapad med objektorienterad eller funktionell programmering. -
I arbetet utvecklar eleven kod som följer en given kodningsstandard och är utförligt och nyanserat kommenterad. I arbetet utvecklar eleven kod som följer en given kodningsstandard och är utförligt kommenterad. I arbetet utvecklar eleven kod som är läsbar och översiktligt kommenterad.
Produkten uppvisar funktionalitet med ett eller flera språk för webbserver­programmering och tillhandahåller ett informations­hanterings­system som också hämtar eller lämnar data via flera webbtjänster. Produkten uppvisar funktionalitet med ett eller flera språk för webbserver­programmering och tillhandahåller ett enkelt informations­hanterings­system som också hämtar eller lämnar data via några webbtjänster. Produkten uppvisar enkel funktionalitet med ett eller flera språk för webbserver­programmering och tillhandahåller ett enkelt informations­hanterings­system som också hämtar eller lämnar data via någon webbtjänst.
Dessutom tillhandahåller produkten någon lösning för permanent datalagring och eleven utför en optimering av denna. Dessutom tillhandahåller produkten någon lösning för permanent datalagring och eleven utför en enkel optimering av denna. Dessutom tillhandahåller produkten någon lösning för permanent datalagring.
Produkten är av god kvalitet och följer etablerad god praxis, vilket eleven kontrollerar med omfattande automatiserade och manuella tester. Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis, vilket eleven kontrollerar med automatiserade tester. Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis, vilket eleven kontrollerar med begränsade tester.
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av de moment som har utförts med koppling till generella principer och testresultat samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
Eleven identifierar hot och sårbarheter mot produkten och vidtar flera åtgärder för att förhindra att dessa utnyttjas. Eleven identifierar hot och sårbarheter mot produkten och vidtar några åtgärder för att förhindra att dessa utnyttjas. Eleven identifierar hot och sårbarheter mot produkten och vidtar någon åtgärd för att förhindra att denna utnyttjas.
Dessutom kontrollerar eleven produktens säkerhet med några tester. - -
När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med säkerhet terminologi. När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med viss säkerhet terminologi. När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med viss säkerhet enkel terminologi.
-
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer