Kunskapskrav

Start Sök Om

Teknik

Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system. Ämnet belyser teknikens roll i samhällsutvecklingen och samspelet mellan människa och natur.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teknik, teknikvetenskap och tekniska utvecklingsprocesser. Den ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av processerna och hela kedjan från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om befintlig teknik och om utveckling av ny teknik som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Undervisningen ska belysa hur teknik har utvecklats och utvecklas i växelverkan med det omgivande samhället. Därutöver ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om föreställningar om manligt och kvinnligt i förhållande till teknik. Dessutom ska eleverna få möjlighet att utveckla kunskaper om människors olika förutsättningar för och tillgänglighet till teknik och teknikutveckling.

Undervisningen ska förbereda eleverna för att aktivt delta i och påverka teknisk utveckling utifrån ett etiskt förhållningssätt Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om entreprenörskap genom att utveckla deras förmåga till handling, innovation, och problemlösning. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om tekniska begrepp samt ge kunskaper i att kommunicera om teknik.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla tekniska kunskaper genom att arbeta med mätningar, observationer, experiment, tekniska beräkningar, matematiska modelleringar samt risk- och rimlighetsbedömningar. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga till analys och värdering. Eleverna ska också ges möjlighet att arbeta i projekt.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om teknikutvecklingsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den.
 2. Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle.
 3. Förmåga att lösa tekniska problem.
 4. Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier.
 5. Förmåga att använda modeller och verktyg som redskap för analys, beräkning, rimlighetsbedömning, dokumentation, presentation och information.
 6. Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.
 7. Kunskaper om teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt perspektiv.
 8. Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.
 9. Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik.

Kurser i ämnet

 1. Teknik 1, 150 poäng.
 2. Teknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen teknik 1.
 3. Teknik – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen teknik 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Teknik 2

Kursen teknik 2 omfattar punkterna 2–5 och 9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Principer och tekniker för mätning och registrering av prestanda i mekaniska, pneumatiska, hydrauliska och elektriska system.
 • Principer och samband för omvandling av elektrisk energi till mekanisk energi och vice versa, till exempel motor och generator.
 • Principer och samband för mekaniska, hydrauliska, pneumatiska och elektriska transmissionssystem för energiöverföring.
 • Förutsättningar och begränsningar vid andra former av energiomvandling, till exempel fusion, fission och sol-, vind- och vattenkraft.
 • Dimensionsanalys och rimlighetsbedömning.
 • De matematiska och fysikaliska förutsättningarna och de teknikvetenskapliga grunderna för energiöverföring i olika system med betoning på analys, beräkningar, simuleringar och rimlighetsbedömningar.
 • Matematiska modeller för givna förlopp.
 • Mätteknik, till exempel principer för mätgivare och komponenter, mätning av olika storheter, användning och tolkning av resultat.
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar samt hur mätdata inhämtas, analyseras och redovisas.
 • Visualisering och analys av tekniska system och processer med hjälp av anpassad programvara.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för energiomvandling, energiöverföring samt funktioner och begränsningar hos olika energisystem. Eleven redogör utförligt för energiomvandling, energiöverföring samt funktioner och begränsningar hos olika energisystem. Eleven redogör översiktligt för energiomvandling, energiöverföring samt funktioner och begränsningar hos olika energisystem.
Dessutom analyserar och värderar eleven med nyanserade omdömen tekniska lösningar hos energisystem utifrån systemens begränsningar, säkerhet och hållbart samhälle. - Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar hos energisystem utifrån systemens begränsningar, säkerhet och hållbart samhälle.
Eleven löser avancerade tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. Eleven löser tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. Eleven löser enkla tekniska problem, använder i samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.
I sitt arbete använder eleven med säkerhet tekniska begrepp, teorier och modeller. - I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp, teorier och modeller.
Eleven utför avancerade beräkningar och analyser av tekniska system med hjälp av kalkyl- och beräkningsprogram samt bedömer rimligheten i sina resultat. Eleven utför beräkningar och analyser av tekniska system med hjälp av kalkyl- och beräkningsprogram samt bedömer rimligheten i sina resultat. Eleven utför beräkningar och analyser av enkla tekniska system med hjälp av kalkyl- och beräkningsprogram samt bedömer rimligheten i sina resultat.
Eleven undersöker avancerade tekniska system avseende funktionssamband och begränsningar samt redogör utförligt och nyanserat för genomförd undersökning och funna resultat utifrån tekniska, fysikaliska och matematiska samband. Eleven undersöker tekniska system avseende funktionssamband och begränsningar samt redogör utförligt för genomförd undersökning och funna resultat utifrån tekniska, fysikaliska och matematiska samband. Eleven undersöker enkla tekniska system avseende funktionssamband och begränsningar samt redogör översiktligt för genomförd undersökning och funna resultat utifrån tekniska, fysikaliska och matematiska samband.
Dessutom använder eleven med säkerhet datoriserade visualiserings- och simuleringsprogram för att beräkna, visualisera och analysera tekniska processer och system. - Dessutom använder eleven med viss säkerhet datoriserade visualiserings- och simuleringsprogram för att beräkna, visualisera och analysera tekniska processer och system.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer