Kunskapskrav

Start Sök Om

Teater

Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och scenografi. Med hjälp av begrepp, teorier och metoder från dessa konstnärliga uttrycksformer skapas förståelse av teatern som form.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teater ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet, med uttryck som till exempel skådespeleri, dramatik, regi, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud i samspel med en publik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om att teater genom historien varit en aktiv del av sin samtid. I det kollektiva teaterarbetet är det angeläget att vara lyhörd för andra människor och att kunna ta initiativ. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla ansvarskänsla och initiativförmåga.

Undervisningen ska utgå från elevernas kreativitet och stimulera skaparglädjen, liksom viljan att berätta. I undervisningen ska teori och praktik vävas samman. Undervisningen ska belysa teaterns teori, samhällsfunktion och historia. I det praktiska gestaltningsarbetet ska eleverna få tillgång till material så att de ges möjlighet att utveckla sitt skapande inom teaterns olika områden.

Centralt i all teater är gestaltning och kommunikation. Undervisningen ska därför bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att gestalta inom teaterns olika områden och förmåga att medvetet kommunicera med sin publik. Metoder för detta ska vara övning, skapande, presentation, upplevelse samt analys och tolkning. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att uppleva olika teaterformer.

Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att använda kroppen och rösten som sceniska uttrycksmedel.
 2. Färdigheter i att använda scenografi, kostym, mask, ljus och ljud som sceniska uttrycksmedel.
 3. Kunskaper om den sceniska berättelsens uppbyggnad.
 4. Kunskaper om regi och dess betydelse för helheten.
 5. Förståelse av hur teaterns olika uttrycksområden samverkar.
 6. Färdigheter i att med teaterns uttrycksmedel kommunicera med en publik.
 7. Förmåga att samarbeta i grupper.
 8. Förmåga att reflektera över det egna skapandet.
 9. Förmåga att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar.
 10. Kunskaper om konstarten teater ur ett samtida och historiskt perspektiv.

Kurser i ämnet

 1. Scenisk gestaltning 1, 100 poäng.
 2. Scenisk gestaltning 2, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 1.
 3. Scenisk gestaltning 3, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 2.
 4. Dramatik och dramaturgi, 100 poäng.
 5. Fysisk teater, 100 poäng.
 6. Ljud och ljus, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Regi, 100 poäng.
 8. Röst, 100 poäng.
 9. Sceniskt karaktärsarbete – text, 100 poäng.
 10. Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng.
 11. Scenografi, mask och kostym, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 12. Teaterteori, 100 poäng.

Sceniskt karaktärsarbete

Kursen sceniskt karaktärsarbete omfattar punkterna 1, 3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på punkt 1.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Gestaltning med kropp och röst av en scenisk karaktär med annan utgångspunkt än text, till exempel en situation, en lös mask eller ett musikstycke. Improvisationsarbete för att utveckla en scenisk karaktär.
 • Sceniska berättelser som bygger på text eller improvisation.
 • Den sceniska karaktären i samspel med andra sceniska karaktärer och med teaterns övriga uttrycksområden.
 • Förmedling till en publik av en scenisk karaktärs egenskaper och handlingar.
 • Teatern som kollektiv konstart med fokus på samspel i en ensemble.
 • Reflektion över det egna skapandet av en scenisk karaktär.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på sceniskt karaktärsarbete.
 • Begrepp för analys av sceniska karaktärer, till exempel fysiska, psykiska och sociala dimensioner.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven gestaltar en komplex scenisk karaktär med kroppen och rösten med gott resultat och med ett personligt uttryck. Eleven gestaltar en scenisk karaktär med kroppen och rösten med tillfredsställande resultat. Eleven gestaltar en enkel scenisk karaktär med kroppen och rösten med tillfredsställande resultat.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för improvisationsarbetet för att skapa karaktären. Eleven redogör utförligt för improvisationsarbetet för att skapa karaktären. Eleven redogör översiktligt för improvisationsarbetet för att skapa karaktären.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur olika sceniska karaktärer, med sina olika funktioner, bygger upp en komplex scenisk berättelse. Dessutom redogör eleven utförligt för hur olika sceniska karaktärer, med sina olika funktioner, bygger upp en scenisk berättelse. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur olika sceniska karaktärer, med sina olika funktioner, bygger upp en enkel scenisk berättelse.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur flera uttryck samverkar för att skapa en scenisk karaktär och hur en scenisk karaktär samverkar med flera andra uttrycksområden inom teatern. Eleven beskriver utförligt hur några uttryck samverkar för att skapa en scenisk karaktär och hur en scenisk karaktär samverkar med några andra uttrycksområden inom teatern. Eleven beskriver översiktligt hur några uttryck samverkar för att skapa en enkel scenisk karaktär och hur en scenisk karaktär samverkar med några andra uttrycksområden inom teatern.
Eleven kommunicerar med säkerhet med publik genom att gestalta en scenisk karaktär. Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att gestalta en scenisk karaktär. Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att gestalta en enkel scenisk karaktär.
Eleven samarbetar med säkerhet och tar initiativ i arbetet i gestaltningsgrupper. - Eleven samarbetar med viss säkerhet i gestaltningsgrupper.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet av sceniska karaktärer samt värderar det med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet kan utvecklas. Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet av sceniska karaktärer samt värderar det med nyanserade omdömen. Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet av sceniska karaktärer samt värderar det med enkla omdömen.
Eleven gör analyser av flera komplexa sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. Eleven gör enkla analyser av någon scenisk gestaltning samt tolkar denna.
I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. I sin analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer