Kunskapskrav

Start Sök Om

Teater

Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och scenografi. Med hjälp av begrepp, teorier och metoder från dessa konstnärliga uttrycksformer skapas förståelse av teatern som form.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teater ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet, med uttryck som till exempel skådespeleri, dramatik, regi, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud i samspel med en publik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om att teater genom historien varit en aktiv del av sin samtid. I det kollektiva teaterarbetet är det angeläget att vara lyhörd för andra människor och att kunna ta initiativ. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla ansvarskänsla och initiativförmåga.

Undervisningen ska utgå från elevernas kreativitet och stimulera skaparglädjen, liksom viljan att berätta. I undervisningen ska teori och praktik vävas samman. Undervisningen ska belysa teaterns teori, samhällsfunktion och historia. I det praktiska gestaltningsarbetet ska eleverna få tillgång till material så att de ges möjlighet att utveckla sitt skapande inom teaterns olika områden.

Centralt i all teater är gestaltning och kommunikation. Undervisningen ska därför bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att gestalta inom teaterns olika områden och förmåga att medvetet kommunicera med sin publik. Metoder för detta ska vara övning, skapande, presentation, upplevelse samt analys och tolkning. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att uppleva olika teaterformer.

Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att använda kroppen och rösten som sceniska uttrycksmedel.
 2. Färdigheter i att använda scenografi, kostym, mask, ljus och ljud som sceniska uttrycksmedel.
 3. Kunskaper om den sceniska berättelsens uppbyggnad.
 4. Kunskaper om regi och dess betydelse för helheten.
 5. Förståelse av hur teaterns olika uttrycksområden samverkar.
 6. Färdigheter i att med teaterns uttrycksmedel kommunicera med en publik.
 7. Förmåga att samarbeta i grupper.
 8. Förmåga att reflektera över det egna skapandet.
 9. Förmåga att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar.
 10. Kunskaper om konstarten teater ur ett samtida och historiskt perspektiv.

Kurser i ämnet

 1. Scenisk gestaltning 1, 100 poäng.
 2. Scenisk gestaltning 2, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 1.
 3. Scenisk gestaltning 3, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 2.
 4. Dramatik och dramaturgi, 100 poäng.
 5. Fysisk teater, 100 poäng.
 6. Ljud och ljus, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Regi, 100 poäng.
 8. Röst, 100 poäng.
 9. Sceniskt karaktärsarbete – text, 100 poäng.
 10. Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng.
 11. Scenografi, mask och kostym, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 12. Teaterteori, 100 poäng.

Scenografi, mask och kostym

Kursen scenografi, mask och kostym omfattar punkterna 2 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2. I kursen behandlas kunskaper med betoning på ett av områdena scenografi, mask eller kostym.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Design och tillverkning av sceniska uttryck, dvs. scenografi, rekvisita, kostym och maskering. Kursen kan fokusera på ett eller flera av dessa områden.
 • Materialkunskap och hantverksteknik som är relevant för valt fokus.
 • Skissteknik och färglära samt metoder för arbete med planering, skisser, ritningar och modeller.
 • Arbetsmiljö och säkerhet i verkstad och på scen som är relevant för valt fokus, till exempel hållfasthet, brand och utrymning.
 • Samspelet mellan formgivningen av scenrummet, rekvisitan, kostymen eller maskeringen och teaterns övriga gestaltningskomponenter.
 • Kommunikation med publik.
 • Teatern som kollektiv konstform och arbetsplats.
 • Reflektion över eget och andras designarbete.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på teaterns visuella uttrycksformer.
 • Begrepp för analys av visuella uttrycksformer, till exempel färg, form, materialval och stil.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven gör efter samråd med handledare tolkningar av sceniskt material. Eleven gör i samråd med handledare tolkningar av sceniskt material.
Utifrån dessa tolkningar skapar eleven, efter samråd med handledare, med hjälp av scenografi, kostym eller maskering en personlig och komplex design av det sceniska rummet. Utifrån dessa tolkningar skapar eleven, efter samråd med handledare, med hjälp av scenografi, kostym eller maskering en design av det sceniska rummet. Utifrån dessa tolkningar skapar eleven, i samråd med handledare, med hjälp av scenografi, kostym eller maskering en enkel design av det sceniska rummet.
I arbetet planerar eleven efter samråd med handledare samt redogör utförligt och nyanserat för idéer med hjälp av skisser, ritningar och modeller. I arbetet planerar eleven efter samråd med handledare samt redogör utförligt för idéer med hjälp av skisser, ritningar och modeller. I arbetet planerar eleven i samråd med handledare samt redogör översiktligt för idéer med hjälp av skisser, ritningar och modeller.
Dessutom använder eleven med mycket gott handlag material och verktyg. Dessutom använder eleven med gott handlag material och verktyg. Dessutom använder eleven med visst handlag material och verktyg.
- - Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa och arbetsmiljö.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för de val som har gjorts under arbetet samt för motiven för dessa. Eleven redogör utförligt för de val som har gjorts under arbetet samt för motiven för dessa. Eleven redogör översiktligt för de val som har gjorts under arbetet samt för motiven för dessa.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur designen är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck. Eleven beskriver utförligt hur designen är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck. Eleven beskriver översiktligt hur designen är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck.
Eleven kommunicerar med säkerhet med publik genom att använda scenografi, rekvisita, kostym eller maskering. - Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda scenografi, rekvisita, kostym eller maskering.
Dessutom samarbetar eleven med säkerhet och tar initiativ i arbetet i olika gestaltningsuppgifter. - Dessutom samarbetar eleven med viss säkerhet i olika gestaltningsuppgifter.
Eleven diskuterar även utförligt och nyanserat sitt eget och andras arbete med scenografi, rekvisita, kostym eller maskering samt värderar med nyanserade omdömen hur scenografi, rekvisita, kostym eller maskering interagerar med andra uttrycksmedel i sceniska gestaltningar. Eleven diskuterar även utförligt sitt eget och andras arbete med scenografi, rekvisita, kostym eller maskering samt värderar med nyanserade omdömen hur scenografi, rekvisita, kostym eller maskering interagerar med andra uttrycksmedel i sceniska gestaltningar. Eleven diskuterar även översiktligt sitt eget och andras arbete med scenografi, rekvisita, kostym eller maskering samt värderar med enkla omdömen hur scenografi, rekvisita, kostym eller maskering interagerar med andra uttrycksmedel i sceniska gestaltningar.
Dessutom ger eleven förslag på hur arbetet kan förbättras. - -
I diskussionen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. - I diskussionen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer