Kunskapskrav

Start Sök Om

Teater

Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och scenografi. Med hjälp av begrepp, teorier och metoder från dessa konstnärliga uttrycksformer skapas förståelse av teatern som form.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teater ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet, med uttryck som till exempel skådespeleri, dramatik, regi, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud i samspel med en publik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om att teater genom historien varit en aktiv del av sin samtid. I det kollektiva teaterarbetet är det angeläget att vara lyhörd för andra människor och att kunna ta initiativ. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla ansvarskänsla och initiativförmåga.

Undervisningen ska utgå från elevernas kreativitet och stimulera skaparglädjen, liksom viljan att berätta. I undervisningen ska teori och praktik vävas samman. Undervisningen ska belysa teaterns teori, samhällsfunktion och historia. I det praktiska gestaltningsarbetet ska eleverna få tillgång till material så att de ges möjlighet att utveckla sitt skapande inom teaterns olika områden.

Centralt i all teater är gestaltning och kommunikation. Undervisningen ska därför bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att gestalta inom teaterns olika områden och förmåga att medvetet kommunicera med sin publik. Metoder för detta ska vara övning, skapande, presentation, upplevelse samt analys och tolkning. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att uppleva olika teaterformer.

Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att använda kroppen och rösten som sceniska uttrycksmedel.
 2. Färdigheter i att använda scenografi, kostym, mask, ljus och ljud som sceniska uttrycksmedel.
 3. Kunskaper om den sceniska berättelsens uppbyggnad.
 4. Kunskaper om regi och dess betydelse för helheten.
 5. Förståelse av hur teaterns olika uttrycksområden samverkar.
 6. Färdigheter i att med teaterns uttrycksmedel kommunicera med en publik.
 7. Förmåga att samarbeta i grupper.
 8. Förmåga att reflektera över det egna skapandet.
 9. Förmåga att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar.
 10. Kunskaper om konstarten teater ur ett samtida och historiskt perspektiv.

Kurser i ämnet

 1. Scenisk gestaltning 1, 100 poäng.
 2. Scenisk gestaltning 2, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 1.
 3. Scenisk gestaltning 3, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 2.
 4. Dramatik och dramaturgi, 100 poäng.
 5. Fysisk teater, 100 poäng.
 6. Ljud och ljus, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Regi, 100 poäng.
 8. Röst, 100 poäng.
 9. Sceniskt karaktärsarbete – text, 100 poäng.
 10. Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng.
 11. Scenografi, mask och kostym, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 12. Teaterteori, 100 poäng.

Dramatik och dramaturgi

Kursen dramatik och dramaturgi omfattar punkterna 3, 5–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Dramatiska texters uppbyggnad med fokus på handling, rum, tid, roller, rytm och språk.
 • Dramaturgiska verktyg för att strukturera en berättelse, till exempel anslag, presentation, upptrappning, vändpunkt och avslut.
 • Sätt att bearbeta olika former av dramatiska texter och sceniska berättelser samt skönlitterära texter för att uppnå maximalt sceniskt uttryck.
 • Den dramatiska textens samverkan med teaterns övriga uttrycksområden.
 • Framställning av dramatisk text där ett syfte förmedlas till en mottagare.
 • Reflektion över det egna skapandet av dramatisk text.
 • Analys och tolkning av olika dramatiska texter och sceniska gestaltningar.
 • Dramatisk text från olika historiska epoker. Teorier om den dramatiska textens uppbyggnad och dess relation till sitt eget samhälle.
 • Dramaturgiska begrepp, till exempel tid, rum, rytm, anslag och vändpunkt.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnad av dramatisk text och beskriver utförligt och nyanserat dramaturgiska verktyg. Eleven redogör utförligt för uppbyggnad av dramatisk text och beskriver utförligt dramaturgiska verktyg. Eleven redogör översiktligt för uppbyggnad av dramatisk text och beskriver översiktligt dramaturgiska verktyg.
Eleven skapar dramatisk text med utgångspunkt från sig själv och med personligt uttryck samt bearbetar och dramatiserar några komplexa förlagor. Eleven skapar enkel dramatisk text med utgångspunkt från sig själv samt bearbetar och dramatiserar några förlagor. Eleven skapar enkel dramatisk text med utgångspunkt från sig själv samt bearbetar och dramatiserar några enkla förlagor.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur olika uttryck samverkar i dramatisk text och hur dramatisk text samverkar med andra uttrycksformer. Eleven beskriver utförligt hur olika uttryck samverkar i dramatisk text och hur dramatisk text samverkar med andra uttrycksformer. Eleven beskriver översiktligt hur olika uttryck samverkar i dramatisk text och hur dramatisk text samverkar med andra uttrycksformer.
Eleven kommunicerar med säkerhet med publik genom några former av komplex dramatisk text. Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom några former av dramatisk text. Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom några former av enkel dramatisk text.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar översiktligt det egna skapandet samt värderar det med enkla omdömen.
Dessutom gör eleven analyser av några komplexa dramatiska texter och tolkar dessa. Dessutom gör eleven analyser av några dramatiska texter och tolkar dessa. Dessutom gör eleven en enkel analys av någon enkel dramatisk text och tolkar denna.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för dramatik och dramaturgi från olika historiska epoker. Eleven redogör utförligt för dramatik och dramaturgi från olika historiska epoker. Eleven redogör översiktligt för dramatik och dramaturgi från olika historiska epoker.
I redogörelsen gör eleven med säkerhet kopplingar till teorier och till samhället. - I redogörelsen gör eleven med viss säkerhet kopplingar till teorier och till samhället.
I sina analyser och i sin redogörelse använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. I sina analyser och i sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. I sin analys och redogörelse använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer