Kunskapskrav

Start Sök Om

Svenskt teckenspråk

Ett välutvecklat teckenspråk är av betydelse för dövas och hörselskadades lärande i och utanför skolan. När språket utvecklas ökar förmågan att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenskt teckenspråk ska syfta till att eleverna utvecklar ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjligheter att uttrycka sin personlighet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla aktiv tvåspråkighet med svenskt teckenspråk och svenska.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att delta i kulturella företeelser i sammanhang både där det svenska teckenspråket används och i samhället i övrigt. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar sina språkliga uttrycksformer och med språket som redskap ges möjlighet att verka i samhället.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, sovrar och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Undervisningen ska omfatta både färdigheter i att använda, och kunskaper om, teckenspråk samt kunskaper om dess historia och kultur. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att tillägna sig, producera, tolka och reflektera över olika typer av teckenspråkiga texter samt att använda sig av tolk i olika kommunikationssituationer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om de sätt på vilka teckenspråkiga texter kan skilja sig åt beroende på texttyp, syfte och mottagare samt hur en text bör vara uppbyggd och strukturerad för att fungera väl i olika sammanhang.

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning.

Undervisningen i ämnet svenskt teckenspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att diskutera, samtala och hålla teckenspråkiga anföranden på ett sätt som är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 2. Kunskaper om hur teckenspråkiga texter utformas med hänsyn till texttyp, mottagare och kommunikationssituation, samt förmåga att producera olika typer av texter enligt de karaktäristiska drag som texttypen kräver.
 3. Förmåga att avläsa, samtala om, kritiskt granska, analysera och tolka olika teckenspråkiga texter utifrån deras särart.
 4. Förmåga att tillgodogöra sig texter, strukturera innehållet, sovra, referera och värdera samt förmåga att sammanställa information från olika källor.
 5. Kunskaper om språklig variation i svenska teckenspråket som hänger samman med individ och kommunikationssituation.
 6. Kunskaper om dövas och hörselskadades situation nationellt och internationellt över tid. Kunskaper om teckenspråkets ställning och historia i Sverige, Norden och övriga världen, samt om det teckenspråkiga samarbetet i världen.
 7. Kunskaper om det svenska teckenspråkets form och struktur.
 8. Kunskaper om tolketik och användning av teckenspråkstolk.
 9. Förmåga att använda svenskt teckenspråk och svenska parallellt samt att jämföra språken. Kunskaper om de speciella villkor som gäller för dövas och hörselskadades språkinlärning.

Kurser i ämnet

 1. Svenskt teckenspråk 1, 100 poäng.
 2. Svenskt teckenspråk 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenskt teckenspråk 1.
 3. Svenskt teckenspråk – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng.

Svenskt teckenspråk – aktiv tvåspråkighet

Kursen svenskt teckenspråk – aktiv tvåspråkighet omfattar punkterna 1–5 och 7–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 9.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Framställningar på svenskt teckenspråk och skriven svenska, anpassade efter kommunikationssituation och mottagare.
 • Kommunikation på svenskt teckenspråk och skriven svenska med till exempel myndigheter, högskolor och arbetsgivare.
 • Texter på båda språken: berättande, poetiska, instruerande, argumenterande och informerande texter samt jämförelser mellan dem i fråga om form och struktur.
 • Informationssökning. Strategier för att sovra och kritiskt granska källor på båda språken.
 • Framställning på svenskt teckenspråk och skriven svenska om ett valt ämnesområde med anknytning till elevens utbildning och erfarenhetsvärld.
 • Olika typer av språklig variation. Attityder till språk och språkvarianter.
 • Tolkanvändning och tolksituationens påverkan på samtalet.
 • Fördjupade jämförelser av texter på svenskt teckenspråk och svenska som belyser skillnader och likheter avseende form, struktur, uppbyggnad och framställning.
 • Översättning i vardagliga sammanhang mellan svenskt teckenspråk och svenska.
 • Dövas och hörselskadades språkinlärning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven producerar olika typer av texter på svenskt teckenspråk och svenska, där språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven producerar olika typer av texter på svenskt teckenspråk och svenska, där språk, stil och disposition till övervägande del är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven producerar olika typer av texter på svenskt teckenspråk och svenska, där språk, stil och disposition till viss del är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Budskapet framgår klart och tydligt, och språket är varierat, välformulerat och tydligt med ett ordförråd och en grammatisk behärskning som endast i undantagsfall hindrar kommunikationen. Budskapet framgår klart och tydligt, och språket är tydligt med ett ordförråd och en grammatisk behärskning som endast i undantagsfall hindrar kommunikationen. Budskapet är begripligt och språket är i huvudsak tydligt med ett ordförråd och en grammatisk behärskning som endast i undantagsfall hindrar kommunikationen.
Eleven återger utförligt och nyanserat handlingen i texter på båda språken, redogör utförligt och nyanserat för några samband mellan texterna genom att ge exempel på gemensamma teman samt formulerar välgrundade och nyanserade tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det sedda och upplevda. Eleven återger utförligt handlingen i texter på båda språken, redogör utförligt för några samband mellan texterna genom att ge exempel på gemensamma teman samt formulerar välgrundade tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det sedda och upplevda. Eleven återger översiktligt handlingen i texter på båda språken, redogör översiktligt för några samband mellan texterna genom att ge exempel på gemensamma teman samt formulerar tankar och enkla iakttagelser med utgångspunkt i det sedda och upplevda.
Dessutom relaterar eleven innehållet i texterna till sin egen situation. - -
Eleven samlar, sovrar och sammanställer med säkerhet information om ett valt ämnesområde från olika källor på både svenskt teckenspråk och svenska. - Eleven samlar, sovrar och sammanställer med viss säkerhet information om ett valt ämnesområde från olika källor på både svenskt teckenspråk och svenska.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen källornas tillförlitlighet. - Dessutom värderar eleven med enkla omdömen källornas tillförlitlighet.
Eleven ger exempel på hur språklig variation hänger samman med individ och kommunikationssituation och diskuterar utförligt och nyanserat attityder till olika språkliga varianter i båda språken. Eleven ger exempel på hur språklig variation hänger samman med individ och kommunikationssituation och diskuterar utförligt attityder till olika språkliga varianter i båda språken. Eleven ger enkla exempel på hur språklig variation hänger samman med individ och kommunikationssituation och diskuterar översiktligt attityder till olika språkliga varianter i båda språken.
Eleven gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan texter med liknande innehåll på båda språken avseende form och struktur. Eleven gör också välgrundade jämförelser mellan texter med liknande innehåll på båda språken avseende form och struktur. Eleven gör också enkla jämförelser mellan texter med liknande innehåll på båda språken avseende form och struktur.
Dessutom använder eleven teckenspråkstolk samt diskuterar utförligt och nyanserat hur tolksituationen kan påverka samtalet. Dessutom använder eleven teckenspråkstolk samt diskuterar utförligt hur tolksituationen kan påverka samtalet. Dessutom använder eleven teckenspråkstolk samt diskuterar översiktligt hur tolksituationen kan påverka samtalet.
Eleven använder svenskt teckenspråk och svenska parallellt i olika sammanhang och på skilda stilnivåer samt gör med säkerhet välgrundade och nyanserade jämförelser mellan språken avseende form, struktur, uppbyggnad och framställning. Eleven använder svenskt teckenspråk och svenska parallellt i olika sammanhang och på skilda stilnivåer samt gör med viss säkerhet välgrundade jämförelser mellan språken avseende form, struktur, uppbyggnad och framställning. Eleven använder svenskt teckenspråk och svenska parallellt samt gör med viss säkerhet enkla jämförelser mellan språken avseende form, struktur, uppbyggnad och framställning.
Eleven översätter också, i vardagliga sammanhang, mellan svenskt teckenspråk och svenska på ett begripligt sätt, grammatiskt korrekt och med ett för sammanhanget lämpligt och varierat ordval. Eleven översätter också, i vardagliga sammanhang, mellan svenskt teckenspråk och svenska på ett begripligt sätt, i huvudsak grammatiskt korrekt och med ett för sammanhanget lämpligt och varierat ordval. Eleven översätter också, i vardagliga sammanhang, mellan svenskt teckenspråk och svenska på ett begripligt sätt, någorlunda grammatiskt korrekt och med ett för sammanhanget lämpligt ordval.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de speciella villkor som gäller för dövas och hörselskadades språkinlärning samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser med sin egen situation. Dessutom redogör eleven utförligt för de speciella villkor som gäller för dövas och hörselskadades språkinlärning samt gör välgrundade jämförelser med sin egen situation. Dessutom redogör eleven översiktligt för de speciella villkor som gäller för dövas och hörselskadades språkinlärning.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer