Kunskapskrav

Start Sök Om

Snöfordonsteknik

Ämnet snöfordonsteknik behandlar funktion hos samt handhavande och framförande av snöfordon. Det behandlar också tillsyn, felsökning, service och reparation av snöfordon. Ämnet behandlar vidare olika användningsområden för snöfordon.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet snöfordonsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att framföra samt att genomföra diagnos, service, underhåll och reparationer av snöfordon. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om de system och komponenter som förekommer i snöfordon samt förståelse av hur dessa samverkar. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar tekniskt kunnande inom området snöfordon samt förmåga att använda teknik på ett korrekt sätt i ett givet sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra.

Undervisningen ska bidra till att stimulera elevernas intresse för snöfordon, deras utrustning och teknik. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att hantera och framföra olika typer av snöfordon. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och förmåga att använda ett yrkesmässigt språk.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet snöfordonsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om snöfordon samt om deras utrustning och användningsområden.
 2. Kunskaper om snöfordons komponenter och system, samt förståelse av hur de samverkar.
 3. Förmåga att utföra diagnos, service, underhåll och reparation av snöfordon.
 4. Förmåga att utföra funktions- och säkerhetskontroll.
 5. Förmåga att välja och använda arbetsmetoder och utrustning.
 6. Förmåga att utföra olika typer av arbeten på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 7. Förmåga att köra och manövrera pistmaskin i skiftande skidområden med rätt nyttjande av pistmaskinens kapacitet.
 8. Förmåga att använda såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 9. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk.

Kurser i ämnet

 1. Pistmaskinkörning, 100 poäng.
 2. Reparation av snöfordon, 300 poäng.
 3. Reparation av snöskoter, 100 poäng, som bygger på kursen reparation av snöfordon, kursen reparation av lastbilar och mobila maskiner eller reparation av personbilar och lätta transportfordon.
 4. Snöfordon – introduktion, 200 poäng, som bygger på kursen fordonsteknik – introduktion.
 5. Pistmaskiner och utrustning, 200 poäng, som bygger på kursen snöfordon – introduktion samt kursen reparation av snöfordon.

Snöfordon – introduktion

Kursen snöfordon – introduktion omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Konstruktionsprinciper för snöfordon.
 • Funktionsprinciper för fordons system och deras huvudkomponenter samt hur komponenter och system samverkar med varandra.
 • Konsekvenser av eftersatt underhåll, beträffande ekonomi, miljö och driftstörningar.
 • Faktorer som påverkar kostnader för drift och underhåll.
 • Felsökning, underhåll och reparation i samband med funktions- och säkerhetskontroll.
 • Funktions- och säkerhetskontroll.
 • Regler för handhavande, vård och tillsyn av snöfordon och tillbehör.
 • Begrepp i samband med teknisk information om handhavande, kontroll och vård av snöfordon och tillbehör.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt och nyanserat olika användningsområden och egenskaper hos snöfordon. Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt olika användningsområden och egenskaper hos snöfordon. Eleven ger några exempel på och beskriver översiktligt olika användningsområden och egenskaper hos snöfordon.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat snöfordons system och deras huvudkomponenter samt hur komponenter och system samverkar. Dessutom beskriver eleven utförligt snöfordons system och deras huvudkomponenter samt hur komponenter och system samverkar. Dessutom beskriver eleven översiktligt snöfordons system och deras huvudkomponenter samt hur komponenter och system samverkar.
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, avancerad service och reparation samt funktions- och säkerhetskontroll av snöfordon. Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, service och reparation samt funktions- och säkerhetskontroll av snöfordon. Eleven utför, i samråd med handledare och i bekanta situationer, enkel service och reparation samt funktions- och säkerhetskontroll av snöforfordon.
I arbetet väljer och använder eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet. I arbetet väljer och använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
Eleven använder med säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. - Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
I kommunikation med andra använder eleven med säkerhet tekniska begrepp. - I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer