Kunskapskrav

Start Sök Om

Sjukvård

Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och omsorg inryms även omvårdnad relaterad till sjukdomar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vård i livets slutskede på institution eller i hemmiljö.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utföra vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsobefrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda teknisk apparatur samt att utföra medicintekniska uppgifter.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med andra människor med respekt för allas lika värde oavsett till exempel kön eller etniskt ursprung. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Undervisningen i ämnet sjukvård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder samt kunskaper om smärta och smärtbehandling.
 2. Kunskaper om barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling samt om betydelsen av lek och andra skapande aktiviteter.
 3. Kunskaper om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer samt förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar.
 4. Förmåga att planera egna arbetsinsatser samt att utföra vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid sjukdomar och olycksfall utifrån lagar och andra bestämmelser.
 5. Förmåga att uppmärksamma symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
 6. Förmåga att använda teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
 7. Förmåga att bemöta, kommunicera och samarbeta med patienter, närstående och personal.
 8. Förmåga att pedagogiskt inspirera och motivera patienter till rehabiliterande eller habiliterande åtgärder och egenvård.
 9. Förmåga att utvärdera, rapportera och dokumentera sitt arbete och resultat, även med hjälp av informationsteknik.

Kurser i ämnet

 1. Akutsjukvård, 200 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1.
 2. Barn- och ungdomssjukvård, 200 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1.
 3. Hemsjukvård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1.
 4. Palliativ vård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1.
 5. Räddningsmedicin, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1.

Palliativ vård

Kursen palliativ vård omfattar punkterna 1, 3–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Livshotande sjukdomar, till exempel cancer.
 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid vård i livets slutskede.
 • Symtomlindring, till exempel vid smärta, illamående, kramper, oro och ångest.
 • Kost och näringsbehov vid livshotande sjukdom.
 • Kriser, existentiella frågor, reaktioner och psykosocialt stöd.
 • Fysiska, psykiska och sociala förändringar i livets slutskede.
 • Betydelsen av ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt förhållningssätt.
 • Etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, till exempel rätten till en värdig död.
 • Medicinteknisk och annan utrustning.
 • Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
 • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid livshotande sjukdomar. Eleven beskriver utförligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid livshotande sjukdomar. Eleven beskriver översiktligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid livshotande sjukdomar.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för smärtlindring och annan symtomlindring samt beskriver utförligt och nyanserat betydelsen av näringsriktig kost vid livshotande sjukdomar. Eleven redogör också utförligt för smärtlindring och annan symtomlindring samt beskriver utförligt betydelsen av näringsriktig kost vid livshotande sjukdomar. Eleven redogör också översiktligt för smärtlindring och annan symtomlindring samt beskriver översiktligt betydelsen av näringsriktig kost vid livshotande sjukdomar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar, kriser och reaktioner hos människor. Dessutom redogör eleven utförligt för fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar, kriser och reaktioner hos människor. Dessutom redogör eleven översiktligt för fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar, kriser och reaktioner hos människor.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av livshotande sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar. Eleven diskuterar utförligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av livshotande sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar. Eleven diskuterar översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av livshotande sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare egna arbetsinsatser. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare egna arbetsinsatser. Eleven planerar och utför i samråd med handledare egna arbetsinsatser.
- Dessutom utför eleven efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid livshotande sjukdomar. Dessutom utför eleven i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid livshotande sjukdomar.
Arbetet utförs med ett gott resultat. - Arbetet utförs med ett tillfredsställande resultat.
Vid behov anpassar eleven sitt arbete till ändrade förutsättningar. - -
- I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven efter samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd. I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven i samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
- - Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser.
- Dessutom använder eleven efter samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter. Dessutom använder eleven i samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med säkerhet med andra i nya situationer samt anpassar vid behov sitt bemötande, sin kommunikation och sitt samarbete till ändrade förutsättningar. Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i nya situationer. Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i bekanta situationer.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
- Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven efter samråd med handledare sitt arbete. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven i samråd med handledare sitt arbete.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer