Kunskapskrav

Start Sök Om

Samiskt hantverk

Ämnet samiskt hantverk behandlar tillverkning av redskap, bruksföremål och konsthantverk. Det behandlar traditionella och moderna hantverkstekniker, material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen och resultatets kvalitet. Ämnet behandlar vidare hantverkets betydelse som näring, binäring, kulturbärare och identitetsskapare i det samiska samhället, samt dess symbolvärde för den samiska identiteten, livsstilen och levnadssättet.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samiskt hantverk ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra alla steg i hantverksprocessen från idé till färdig produkt. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja lämpliga material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet. Undervisningen ska stimulera eleverna till att utveckla initiativförmåga, idérikedom, självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga, egen drivkraft och skaparglädje. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kreativt tänkande, ett estetiskt förhållningssätt och känsla för form. Därför ska undervisningen ge såväl kunskaper om färg och form som färdigheter i design och formgivning.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda traditionella och nya material och tekniker inom valt hantverksområde liksom färdigheter i att använda verktyg och maskiner.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av att bevara och utveckla det samiska hantverket samt av hantverkets betydelse för samiskt kultur- och näringsliv. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att använda fackspråk och samisk terminologi som ett hjälpmedel för att förstå och beskriva det samiska hantverket i nutid och historisk tid.

Undervisningen i ämnet samiskt hantverk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om den samiska hantverkstraditionen samt förmåga att bedöma hantverksprodukters kvalitet och estetiska värde.
 2. Färdigheter i att utföra samiska hantverkstekniker och att planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner.
 3. Kunskaper om att ta till vara material till samiskt hantverk och att bedöma materialets kvalitet.
 4. Kunskaper om färg- och formlära, samiska ortskaraktärer och symboler samt färdigheter i att använda dem under skapandeprocessen.
 5. Färdigheter i skisstekniker, rittekniker och tekniska beskrivningar som är relevanta för det valda hantverksområdet.
 6. Förmåga att beräkna kostnader samt material- och tidsåtgång.
 7. Färdigheter i att använda fackspråk och samisk terminologi samt färdigheter i att använda både internationella och samiska måttsystem.
 8. Förmåga att utvärdera, analysera och dokumentera arbetsprocess och resultat.
 9. Färdigheter i att sköta och underhålla material, verktyg och maskiner.
 10. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Kurser i ämnet

 1. Samisk hantverkskultur, 50 poäng.
 2. Samiskt hantverk 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med innehåll från olika hantverksområden.
 3. Samiskt hantverk 2, 100 poäng, som bygger på kursen samiskt hantverk 1. Kursen kan läsas flera gånger med innehåll från olika hantverksområden.
 4. Samiskt hantverk 3, 100 poäng, som bygger på kursen samiskt hantverk 2. Kursen kan läsas flera gånger med innehåll från olika hantverksområden.
 5. Samiskt hantverk 4, 100 poäng, som bygger på kursen samiskt hantverk 3.
 6. Samiskt hantverk 5, 100 poäng, som bygger på kursen samiskt hantverk 4.

Samiskt hantverk 4

Kursen samiskt hantverk 4 omfattar punkterna 2–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–3, 6–8 och 10. I kursen behandlas utökade fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande.
 • Produktionsplanering för effektivisering. I samband med det behandlas material-, tids- och kostnadskalkyler.
 • Skissteknik, ritteknik och konstruktion för vidareutveckling av idéer. Analys av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning av resultat.
 • Fackspråk och samisk terminologi, anpassat efter situation och mottagare, till exempel vid kommunikation med bransch och kund.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Digitala tekniker för presentation av det färdiga arbetet.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad tillverkning, försäljning och service, till exempel vid kundsamtal.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven tolkar i samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en enkel planering av sitt arbete.
Eleven organiserar och genomför sitt arbete med säkerhet. - Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet.
- Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. I samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. Eleven motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. Eleven motiverar översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och gör med säkerhet komplexa beräkningar. I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet beräkningar. I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet enkla beräkningar.
Eleven använder efter samråd med handledare och med säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat som uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet. Eleven använder efter samråd med handledare och med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget. Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget.
I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med visst handlag.
- Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer. Under arbetet upptäcker och löser eleven i samråd med handledare eventuella problem som uppkommer.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa faktorer med nyanserade omdömen. Eleven beskriver utförligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa faktorer med nyanserade omdömen. Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa faktorer med enkla omdömen.
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av arbetsprocessen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på förbättringar av arbetsprocessen. Beskrivningen innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen.
I beskrivningen använder eleven med säkerhet relevant fackspråk och samisk terminologi. - I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevant fackspråk och samisk terminologi.
- Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker. Eleven använder i samråd med handledare digitala tekniker.
- - Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner.
- - Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder.
Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med nyanserade omdömen samt ger välgrundade förslag på förbättringar av arbetsmiljön och hur hon eller han själv kan bidra till dessa. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med enkla omdömen samt ger enkla förslag på förbättringar av arbetsmiljön. -
Eleven agerar kundorienterat i nya försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt och nyanserat sitt agerande och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt i agerandet. Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt sitt agerande. Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer