Kunskapskrav

Start Sök Om

Samiskt hantverk

Ämnet samiskt hantverk behandlar tillverkning av redskap, bruksföremål och konsthantverk. Det behandlar traditionella och moderna hantverkstekniker, material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen och resultatets kvalitet. Ämnet behandlar vidare hantverkets betydelse som näring, binäring, kulturbärare och identitetsskapare i det samiska samhället, samt dess symbolvärde för den samiska identiteten, livsstilen och levnadssättet.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samiskt hantverk ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra alla steg i hantverksprocessen från idé till färdig produkt. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja lämpliga material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet. Undervisningen ska stimulera eleverna till att utveckla initiativförmåga, idérikedom, självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga, egen drivkraft och skaparglädje. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kreativt tänkande, ett estetiskt förhållningssätt och känsla för form. Därför ska undervisningen ge såväl kunskaper om färg och form som färdigheter i design och formgivning.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda traditionella och nya material och tekniker inom valt hantverksområde liksom färdigheter i att använda verktyg och maskiner.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av att bevara och utveckla det samiska hantverket samt av hantverkets betydelse för samiskt kultur- och näringsliv. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att använda fackspråk och samisk terminologi som ett hjälpmedel för att förstå och beskriva det samiska hantverket i nutid och historisk tid.

Undervisningen i ämnet samiskt hantverk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om den samiska hantverkstraditionen samt förmåga att bedöma hantverksprodukters kvalitet och estetiska värde.
 2. Färdigheter i att utföra samiska hantverkstekniker och att planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner.
 3. Kunskaper om att ta till vara material till samiskt hantverk och att bedöma materialets kvalitet.
 4. Kunskaper om färg- och formlära, samiska ortskaraktärer och symboler samt färdigheter i att använda dem under skapandeprocessen.
 5. Färdigheter i skisstekniker, rittekniker och tekniska beskrivningar som är relevanta för det valda hantverksområdet.
 6. Förmåga att beräkna kostnader samt material- och tidsåtgång.
 7. Färdigheter i att använda fackspråk och samisk terminologi samt färdigheter i att använda både internationella och samiska måttsystem.
 8. Förmåga att utvärdera, analysera och dokumentera arbetsprocess och resultat.
 9. Färdigheter i att sköta och underhålla material, verktyg och maskiner.
 10. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Kurser i ämnet

 1. Samisk hantverkskultur, 50 poäng.
 2. Samiskt hantverk 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med innehåll från olika hantverksområden.
 3. Samiskt hantverk 2, 100 poäng, som bygger på kursen samiskt hantverk 1. Kursen kan läsas flera gånger med innehåll från olika hantverksområden.
 4. Samiskt hantverk 3, 100 poäng, som bygger på kursen samiskt hantverk 2. Kursen kan läsas flera gånger med innehåll från olika hantverksområden.
 5. Samiskt hantverk 4, 100 poäng, som bygger på kursen samiskt hantverk 3.
 6. Samiskt hantverk 5, 100 poäng, som bygger på kursen samiskt hantverk 4.

Samisk hantverkskultur

Kursen samisk hantverkskultur omfattar punkterna 1 och 4–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Det samiska hantverkets roll i samiskt näringsliv både ur ett historiskt och nutida perspektiv.
 • Samiska slöjdare och konstnärer och deras betydelse för den samiska kulturen och dess utveckling.
 • Användningsområde och material för samiskt hantverk och samiska bruksföremål samt utvecklingen av konsthantverk.
 • Material-, tids- och kostnadskalkyler samt arbetsbeskrivningar.
 • Samiska ortskaraktärer och traditionellt samiskt hantverk.
 • Samisk design med färg, form och symboler.
 • Samisk terminologi och fackspråk.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för huvuddragen i samiskt hantverk och den samiska kulturens utveckling från komsakulturen fram till i dag. Eleven redogör utförligt för huvuddragen i samiskt hantverk och den samiska kulturens utveckling från komsakulturen fram till i dag. Eleven redogör översiktligt för huvuddragen i samiskt hantverk och den samiska kulturens utveckling från komsakulturen fram till i dag.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vilken roll samiskt hantverk har i samiskt näringsliv. Dessutom redogör eleven utförligt för vilken roll samiskt hantverk har i samiskt näringsliv. Dessutom redogör eleven översiktligt för vilken roll samiskt hantverk har i samiskt näringsliv.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för användningsområden och material för samiskt hantverk och samiska bruksföremål. Eleven redogör utförligt för användningsområden och material för samiskt hantverk och samiska bruksföremål. Eleven redogör översiktligt för användningsområden och material för samiskt hantverk och samiska bruksföremål.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för utvecklingen från bruksföremål till konsthantverk. Dessutom redogör eleven utförligt för utvecklingen från bruksföremål till konsthantverk. Dessutom redogör eleven översiktligt för utvecklingen från bruksföremål till konsthantverk.
Eleven gör avancerade tolkningar och analyser av samiska konstnärers och slöjdares verk samt ger välgrundade och nyanserade motiv för sina tolkningar och analyser. Eleven gör tolkningar och analyser av samiska konstnärers och slöjdares verk samt ger välgrundade motiv för sina tolkningar och analyser. Eleven gör enkla tolkningar och analyser av samiska konstnärers och slöjdares verk samt ger enkla motiv för sina tolkningar och analyser.
Dessutom resonerar eleven utförligt och nyanserat om vad konstnärer och slöjdare har haft för betydelse för det samiska samhället och den samiska kulturen. Dessutom resonerar eleven utförligt om vad konstnärer och slöjdare har haft för betydelse för det samiska samhället och den samiska kulturen. Dessutom resonerar eleven översiktligt om vad konstnärer och slöjdare har haft för betydelse för det samiska samhället och den samiska kulturen.
I sina tolkningar, analyser och resonemang använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod eller teori. - I sina tolkningar, analyser och resonemang använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod eller teori.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för de olika samiska ortskaraktärerna samt för välgrundade och nyanserade resonemang kring beskrivning och identifiering av traditionellt samiskt hantverk. Eleven redogör utförligt för de olika samiska ortskaraktärerna samt för välgrundade resonemang kring beskrivning och identifiering av traditionellt samiskt hantverk. Eleven redogör översiktligt för de olika samiska ortskaraktärerna samt för enkla resonemang kring beskrivning och identifiering av traditionellt samiskt hantverk.
Eleven för också välgrundade och nyanserade resonemang om hur de samiska symbolerna tolkas i samiskt hantverk och i den samiska kulturen. Eleven för också välgrundade resonemang om hur de samiska symbolerna tolkas i samiskt hantverk och i den samiska kulturen. Eleven för också enkla resonemang om hur de samiska symbolerna tolkas i samiskt hantverk och i den samiska kulturen.
- Eleven skapar samisk design med färg, form och samiska symboler i genomarbetade arbetsbeskrivningar och skisser. Eleven skapar samisk design med färg, form och samiska symboler i enkla arbetsbeskrivningar och skisser.
Eleven gör med säkerhet material-, tids- och kostnadskalkyler. - Eleven gör med viss säkerhet material-, tids- och kostnadskalkyler.
Dessutom använder eleven med säkerhet relevant fackspråk och samisk terminologi. - Dessutom använder eleven med viss säkerhet relevant fackspråk och samisk terminologi.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer