Kunskapskrav

Start Sök Om

Ridning och körning

Ämnet ridning och körning behandlar träning i att rida och köra olika typer av hästar i olika åldrar och utbildningsstadier. I arbetet som hästskötare ingår att motionera och träna hästar och därför behandlar ämnet den träning som behövs för att kunna rida eller köra hästar i samband med hästskötsel. Ämnet behandlar också hästars reaktion och beteende vid ridning och körning samt kommunikation med hästar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet ridning och körning ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i ridning och körning av hästar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utrusta, rida och köra hästar med hästarnas välbefinnande i centrum. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att samspela med hästar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om sambandet mellan ändamålsenlig utrustning, träning och hästars hälsa. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hästars mentala och kroppsliga utbildning.

Genom rid- och körövningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att rida och köra hästar i olika åldrar och utbildningsstadier samt att tyda hästars reaktioner. Genom observationer ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars rörelse.

Undervisningen i ämnet ridning och körning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om rid- och körlära samt om hästars olika gångarter.
 2. Kunskaper om faktorer som påverkar hästars prestation och hållbarhet samt förmåga att tolka hästars reaktion på träning och bedöma dessa faktorer.
 3. Förmåga att bedöma hästars allmäntillstånd samt kunskaper om träningsrelaterade skador och sjukdomar.
 4. Kunskaper om hästars utbildning samt övningar och rörelser för utveckling av ryttare.
 5. Förmåga att visitera, utrusta och hantera hästar för olika typer av arbete.
 6. Förmåga att rida hästar i olika sitsar, i balans och i ändamålsenlig form.
 7. Förmåga att köra hästar under kontroll och i ett bestämt tempo.
 8. Förmåga att sköta och vårda utrustning.
 9. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.

Kurser i ämnet

 • Ridning och körning, 200 poäng.
 • Körning 1, 100 poäng, som bygger på kursen ridning och körning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen trav 1.
 • Körning 2, 100 poäng, som bygger på kursen körning 1.
 • Ridning 1, 100 poäng, som bygger på kursen ridning och körning.
 • Ridning 2, 100 poäng, som bygger på kursen ridning 1.
 • Ridning för ridlärare, 100 poäng, som bygger på kursen ridning 1.

Körning 2

Kursen körning 2 omfattar punkterna 1–5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Hästars rörelsemekanik och avvikelser från normalt rörelsemönster.
 • Observation av hästars hälsa och kondition.
 • Observation för att förutse vanligt förekommande träningsrelaterade skador.
 • Arbetsplaner och träningsprogram inom olika arbetsområden för körhästar.
 • Träning av hästar för arbetskörning.
 • Utbildning av körhästar i olika åldrar och utvecklingsstadier.
 • Hantering av hästar i samband med träning och tävling.
 • Tömkörning av skolade hästar efter deras individuella förutsättningar med betoning på hästarnas avspänning, rakriktning, takt och balans.
 • Grunderna i parkörning.
 • Utrustning av hästar för olika arbete och anspänningar.
 • Skötsel och vård av utrustning, vagnar och redskap.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med hästar.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.
 • Bestämmelser om körning på väg samt i skog och mark.
 • Etik i samband med träning och tävling.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hästars rörelsemekanik och eventuella avvikelser från normalt rörelsemönster. Eleven redogör utförligt för hästars rörelsemekanik och eventuella avvikelser från normalt rörelsemönster. Eleven redogör översiktligt för hästars rörelsemekanik och eventuella avvikelser från normalt rörelsemönster.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hästars utveckling och eventuella avvikelser från en normal utveckling samt för faktorer som påverkar hästars hälsa och kondition. Eleven redogör också utförligt för hästars utveckling och eventuella avvikelser från en normal utveckling samt för faktorer som påverkar hästars hälsa och kondition. Eleven redogör också översiktligt för hästars utveckling och eventuella avvikelser från en normal utveckling samt för faktorer som påverkar hästars hälsa och kondition.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för träningsrelaterade skador på körhästar samt hur skadorna kan förebyggas. Dessutom redogör eleven utförligt för träningsrelaterade skador på körhästar samt hur skadorna kan förebyggas. Dessutom redogör eleven översiktligt för träningsrelaterade skador på körhästar samt hur skadorna kan förebyggas.
Eleven upprättar en genomarbetad arbetsplan med träningsprogram för körhästar samt för med säkerhet journal över arbete med och skötsel av hästar. Eleven upprättar en genomarbetad arbetsplan med träningsprogram för körhästar samt för med viss säkerhet journal över arbete med och skötsel av hästar. Eleven upprättar en enkel arbetsplan med träningsprogram för körhästar samt för med viss säkerhet journal över arbete med och skötsel av hästar.
Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter med ett gott resultat. Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter med ett tillfredsställande resultat. Eleven organiserar, planerar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter med ett tillfredsställande resultat.
- Dessutom visiterar, utrustar och kör eleven efter samråd med handledare olika typer av hästar. Dessutom visiterar, utrustar och kör eleven i samråd med handledare olika typer av hästar.
Elevens körning är god. - Elevens körning är tillfredsställande.
- Eleven anpassar efter samråd med handledare utrustning för aktuell körning. Eleven anpassar i samråd med handledare utrustning för aktuell körning.
I arbetet och körningen hanterar eleven hästarna och utrustningen på ett gott sätt. - I arbetet och körningen hanterar eleven hästarna och utrustningen på ett tillfredsställande sätt.
- Eleven genomför efter samråd med handledare tömkörning av skolade hästar. Eleven genomför i samråd med handledare tömkörning av skolade hästar.
- Eleven sköter och vårdar efter samråd med handledare aktuell utrustning. Eleven sköter och vårdar i samråd med handledare aktuell utrustning.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt i samband med körning.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer