Kunskapskrav

Start Sök Om

Reseproduktion och marknadsföring

Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och företags behov av tjänster inom turismområdet växer och blir mer varierade. Det medför att resvägar och färdsätt ändras, att förväntningar på nya upplevelser ökar och att kraven på resmål, reseproduktion och service förändras. Ämnet reseproduktion och marknadsföring behandlar huvudsakligen produktion och försäljning av resor inom resenäringen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet reseproduktion och marknadsföring ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper inom verksamhetsområdena resa och sälja. Den ska belysa frågor som rör sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden, etiska förhållningssätt samt hållbar utveckling inom turismområdet. Undervisningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man utvecklar destinationer och producerar, paketerar, marknadsför, informerar och säljer tjänster.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta kunden och besökaren på ett yrkesmässigt sätt med hög grad av service. Vidare ska den ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av olika målgruppers kulturer och levnadssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna stärker sin förmåga att söka, sortera, granska och värdera information från olika källor och medier samt att dra slutsatser utifrån informationen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om internationella överenskommelser samt om lagar och andra bestämmelser som berör turismnäringen. Den ska även behandla frågor om arbetsmiljö och säkerhet. Undervisningen ska dessutom bidra till att stimulera elevernas intresse för entreprenörskap och för arbetstagarens roll i verksamheten.

Genom praktiska övningar i verklighetstrogen miljö och fältstudier i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om resenäringen.

Undervisningen i ämnet reseproduktion och marknadsföring ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika verksamheter, roller och arbetsuppgifter inom resenäringen samt om turismens utveckling.
 2. Kunskaper om resmål och resvägar samt om reseproduktion, marknadsföring och försäljning.
 3. Kunskaper om olika målgrupper, kulturer och möten mellan olika kulturer.
 4. Kunskaper om hållbar utveckling inom turismnäringen.
 5. Förmåga att söka, sortera, granska, värdera och presentera information.
 6. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt.
 7. Kunskaper om internationella överenskommelser samt om lagar och andra bestämmelser som berör turismnäringen.
 8. Förmåga att arbeta arbetsmiljömässigt och säkert.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra.
 10. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Hållbar turism, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller på kurserna naturguidning 1, renen och dess naturmiljö 1 samt samisk mat och matkultur.
 2. Marknadsföring och försäljning, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fritids- och friskvårdsverksamheter.
 3. Reseproduktion och försäljning, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen.
 4. Resmål och resvägar, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.

Marknadsföring och försäljning

Kursen marknadsföring och försäljning omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3 och 5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll:

 • Marknadsföringens påverkan på individen.
 • Riktad marknadsföring anpassad för olika målgrupper.
 • Marknadsföring och försäljning via media.
 • Varumärkets och marknadsföringens roll i köpprocessen från behov till beslut.
 • Företagsprofilens betydelse i all kommunikation.
 • Begrepp, definitioner, lagar och etiska regler inom området.
 • Utformning av marknadsplan utifrån affärsidé och målsättning.
 • Planering, genomförande och utvärdering av marknadsaktiviteter, till exempel mässor, evenemang, sponsring och annonsering.
 • Informationsteknik som ett verktyg i marknadsföringsarbetet.
 • Layout och exponering av marknadsföringsmaterial.
 • Analysmetoder och undersökningar för att anpassa tjänst eller produkt efter marknad.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat marknadsföringens påverkan på individen och resonerar även om målgruppsinriktad marknadsföring. Eleven beskriver utförligt marknadsföringens påverkan på individen och resonerar även om målgruppsinriktad marknadsföring. Eleven beskriver översiktligt marknadsföringens påverkan på individen och resonerar även om målgruppsinriktad marknadsföring.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för medial marknadsföring och försäljning, marknadsföringens roll i köpprocessen samt betydelsen av en tydlig företagsprofil. Vidare redogör eleven utförligt för medial marknadsföring och försäljning, marknadsföringens roll i köpprocessen samt betydelsen av en tydlig företagsprofil. Vidare redogör eleven översiktligt för medial marknadsföring och försäljning, marknadsföringens roll i köpprocessen samt betydelsen av en tydlig företagsprofil.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vanliga begrepp och definitioner samt ger flera exempel på lagar och etiska regler som är relevanta för området. Eleven redogör utförligt för vanliga begrepp och definitioner samt ger några exempel på lagar och etiska regler som är relevanta för området. Eleven redogör översiktligt för vanliga begrepp och definitioner samt ger något exempel på lagar och etiska regler som är relevanta för området.
- Eleven planerar, organiserar och presenterar efter samråd med handledare en marknadsaktivitet, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven planerar, organiserar och presenterar i samråd med handledare en marknadsaktivitet, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
- I planeringen och inför presentationen väljer eleven efter samråd med handledare material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften. I planeringen och inför presentationen väljer eleven i samråd med handledare material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften.
Dessutom gör eleven med säkerhet en säljande presentation av informationen och integrerar med säkerhet tekniska hjälpmedel. Dessutom gör eleven med viss säkerhet en säljande presentation av informationen och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel. Dessutom gör eleven med viss säkerhet en enkel säljande presentation av informationen och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel.
- Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situationen. I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situationen. I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situationen.
Vidare utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Vidare utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Vidare utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer