Kunskapskrav

Start Sök Om

Rennäring

Ämnet rennäring behandlar rennäringens betydelse för det samiska samhället. Det behandlar hur näringen är sammankopplad med den samiska kulturen och är bärare av en lång kulturell tradition och en samisk identitet. I ämnet behandlas vidare rennäringens symbolvärde för fortlevnaden av det samiska samhället.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet rennäring ska syfta till att eleverna utvecklar såväl traditionell samisk som forskningsbaserad kunskap om renen och dess naturliga beteende samt om rennäringen, dess olika verksamhetsområden och utveckling. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av att bevara och utveckla en ekologisk, ekonomisk och kulturellt bärkraftig näring. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av samspelet mellan renen, naturen och människan samt kunskaper om såväl moderna som traditionella metoder inom renskötseln. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om förvaltningsorgan för rennäringen och samebyns roll, om lagar och andra bestämmelser som gäller för rennäringen samt om internationella konventioner med relevans för samisk rennäring. Den ska även bidra till att stimulera elevernas intresse för entreprenörskap. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur rennäringen bedrivs i olika delar av Sápmi och internationellt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man förebygger skador och sjukdomar hos renar. Genom observationer och fältstudier ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om renars utveckling, etologi, hälsa och välbefinnande samt förmåga att identifiera renar och olika rovdjur, deras beteenden och vilka skador de förorsakar. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att använda samisk terminologi för att förstå och beskriva den samiska rennäringen i nutid och historisk tid.

Genom praktiska övningar i undervisningen och i samband med fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra arbetsuppgifter som ingår i rennäring, använda olika hjälpmedel och utnyttja olika anläggningar.

Undervisningen i ämnet rennäring ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om rennäringens historiska utveckling samt förändringar och förutsättningar som har påverkat den.
 2. Kunskaper om förvaltningsorgan inom rennäringen, samebyarnas roll, lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med utövande av rennäring.
 3. Kunskaper om renens utseende, underarter och utbredningsområde och anpassning till arktiskt klimat. Kunskaper om renens anatomi och fysiologi, årstidsrytm, betesval, etologi och hälsa.
 4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter som ingår i rennäringen.
 5. Förmåga att hantera utrustning, anläggningar och andra hjälpmedel.
 6. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt samt med hänsyn till natur och miljö.
 7. Förmåga att hantera renar på ett etiskt och säkert sätt samt förebygga och reducera skador och lidande hos dem.
 8. Förmåga att följa lagar och andra bestämmelser som rör rennäringen.
 9. Kunskaper om olika rovdjur, deras beteenden och de skador de orsakar.
 10. Förmåga att använda samisk terminologi.

Kurser i ämnet

 1. Renen och dess naturmiljö 1, 100 poäng.
 2. Renen och dess naturmiljö 2, 100 poäng, som bygger på kursen renen och dess naturmiljö 1.
 3. Renen och rennäringen 1, 100 poäng.
 4. Renen och rennäringen 2, 100 poäng, som bygger på kursen renen och rennäringen 1.

Renen och rennäringen 2

Kursen omfattar punkterna 3–8 och 10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Renens anatomi.
 • Renens styckningsdetaljers och de inre organens utseende samt användningsområde vid tillagning och förädling.
 • Organisering av arbetsuppgifter inom samebyn, siidagruppen, hushållet och familjen.
 • Arbetsuppgifter som ingår i rennäringen under olika delar av året: renskiljning, kalvmärkning och samling av ren. Utfodring, tämjning, bevakning och flyttning samt andra verksamheter som berör rennäringen.
 • Finstyckning av grovstyckade styckningsdetaljer.
 • Rök-, tork- och övriga vidareförädlingsmetoder för renprodukter.
 • Hantering och förvaring av renprodukter.
 • Praktisk hygien och egenkontroll.
 • Planering och organisation av arbetet.
 • Fordon, utrustning, hjälpmedel och anläggningar.
 • Ergonomi, säkerhet och miljöhänsyn.
 • Etisk hantering av renen. Åtgärder för att förebygga skador hos renen.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör livsmedelshantering, hantering och transport av ren samt hjälpmedel och övrig utrustning.
 • Samisk terminologi inom rennäringen.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat djurens anatomi samt redogör utförligt och nyanserat för styckningsdetaljernas användningsområden. Eleven beskriver utförligt djurens anatomi samt redogör utförligt för styckningsdetaljernas användningsområden. Eleven beskriver översiktligt djurens anatomi samt redogör översiktligt för styckningsdetaljernas användningsområden.
Eleven utför efter samråd med handledare komplexa arbetsuppgifter som ingår i rennäringens verksamhet. Eleven utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter som ingår i rennäringens verksamhet. Eleven utför i samråd med handledare enkla arbetsuppgifter som ingår i rennäringens verksamhet.
- Eleven kör även fordon på ett säkert sätt samt utför efter samråd med handledare funktions- och säkerhetskontroller vid användning av maskiner och redskap. Eleven kör även fordon på ett säkert sätt samt utför i samråd med handledare funktions- och säkerhetskontroller vid användning av maskiner och redskap.
Dessutom hanterar eleven med säkerhet produkter från ren med hänsyn till produktkvalitet, smittspridning och hygien. - Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet produkter från ren med hänsyn till produktkvalitet, smittspridning och hygien.
Eleven gör välgrundade och nyanserade reflektioner över hur hanteringen påverkar produktkvaliteten. Eleven gör välgrundade reflektioner över hur hanteringen påverkar produktkvaliteten. Eleven gör enkla reflektioner över hur hanteringen påverkar produktkvaliteten.
I arbetet följer eleven med säkerhet arbetsinstruktioner samt sköter och hanterar med mycket gott handlag djur, utrustning, anläggningar och andra hjälpmedel. I arbetet följer eleven med viss säkerhet arbetsinstruktioner samt sköter och hanterar med gott handlag djur, utrustning, anläggningar och andra hjälpmedel. I arbetet följer eleven med viss säkerhet arbetsinstruktioner samt sköter och hanterar med visst handlag djur, utrustning, anläggningar och andra hjälpmedel.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår och resultatet av arbetet är gott. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår och resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår och resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- - Eleven arbetar ergonomiskt, säkert och etiskt samt tar hänsyn till miljön.
- - Eleven arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör rennäringen.
I sina beskrivningar, redogörelser och reflektioner använder eleven med säkerhet samisk terminologi. - I sina beskrivningar, redogörelser och reflektioner använder eleven med viss säkerhet samisk terminologi.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer