Kunskapskrav

Start Sök Om

Processautomation

Ämnet processautomation behandlar metoder och arbetssätt för mätning, insamling av mätdata, datahantering, datorkommunikation och reglering i automatiserade processanläggningar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet processautomation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om komponenter och automatiserade processanläggningar samt förståelse av den yrkesteori som krävs för olika automatiserade processer. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att såväl identifiera och avhjälpa reglertekniska och lokala datatekniska problem på anläggningsnivå som att felsöka och kalibrera mät- och reglerteknisk utrustning. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur övergripande processdatorsystem används för datainsamling, larmhantering och övervakning av processen samt hur informationsteknik kan användas i olika nivåer av automatiserade processanläggningar.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla insikt om hur säkerheten på en processindustri är beroende av med vilken uppmärksamhet, noggrannhet och systematik som underhållspersonalen arbetar. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lämpliga mät- och kalibreringsmetoder som medför ett säkert arbetssätt beroende av processmiljö.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar matematiska kunskaper för arbete i automatiserade processanläggningar samt förmåga att tolka och upprätta anläggningsteknisk dokumentation och att uttrycka sig både skriftligt och muntligt.

I undervisningen ska laborativa moment och ett undersökande arbetssätt förekomma. I praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i problemlösning som krävs för automatiserade arbeten.

Undervisningen i ämnet processautomation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om informationstekniska system i automatiserade processer.
 2. Kunskaper om reglermetoder för svårare processer.
 3. Kunskaper om mätmetoder för fysikaliska storheter och kemiska egenskaper.
 4. Förmåga att planera, genomföra och utvärdera underhållsarbete i en automatiserad processanläggning med hänsyn till säkerhet, kvalitet, miljö, ergonomi och estetik.
 5. Förmåga att reglera och optimera enkla processer.
 6. Förmåga att arbeta med processdatorsystem.
 7. Förmåga att mäta fysikaliska storheter och kemiska egenskaper.
 8. Förmåga att tolka och upprätta anläggningsteknisk dokumentation.
 9. Förmåga att välja och använda olika verktyg, instrument, material och övrig utrustning som används inom området.
 10. Kunskaper om standarder och föreskrifter inom området.

Kurser i ämnet

 1. Processmätteknik 1, 100 poäng, som bygger på kursen mät- och reglerteknik.
 2. Processmätteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen processmätteknik 1.
 3. Processreglering, 100 poäng, som bygger på kursen mät- och reglerteknik.
 4. Processdatorsystem, 100 poäng, som bygger på kursen industriell informationsteknik. Dessutom bygger den på kursen processmätteknik 1 eller kursen processreglering.

Processdatorsystem

Kursen processdatorsystem omfattar punkterna 1, 4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 6.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • HMI, dvs. användning av programvara för visualisering av en process med trender, historik och larmhantering.
 • Informationstekniska strukturer och nivåer i processindustrin samt hur olika fältbussar används i dessa nivåer med koppling till administrativa kontorsnät.
 • Distribuerade styrsystem med konfigurering av processkontrollerande enheter och programvaror för insamling av processdata.
 • Informationsteknik i processdatorsystem med upprättande av kommunikation mot processen med OPC-server (open connectivity), fältbuss eller ethernet.
 • Metoder för omvandling av analoga signaler till digitala värden och vice versa med upplösning, noggrannhet, ingenjörsstorhet, signalhantering och signalkonditionering.
 • Systematisk dokumentation i nätverk.
 • Säkerhet i processdatorsystem med skanntider, behörighetsinloggning, spårbarhet, redundans, realtidsoperativsystem (rtos), reglerfunktioner långt ut i anläggningen samt riskanalyser för informationsbortfall.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnad, funktion och principer hos olika informationstekniska system och enheter. Eleven redogör utförligt för uppbyggnad, funktion och principer hos olika informationstekniska system och enheter. Eleven redogör översiktligt för uppbyggnad, funktion och principer hos olika informationstekniska system och enheter.
Eleven utför efter samråd med handledare vanligt förekommande inkopplingar och konfigureringar för insamling av data i en automatiserad processanläggning med ett resultat som på ett gott sätt uppfyller fastställda kvalitets- och miljökrav. Eleven utför efter samråd med handledare vanligt förekommande inkopplingar och konfigureringar för insamling av data i en automatiserad processanläggning med ett resultat som på ett tillfredsställande sätt uppfyller fastställda kvalitets- och miljökrav. Eleven utför i samråd med handledare vanligt förekommande inkopplingar och konfigureringar för insamling av data i en automatiserad processanläggning med ett resultat som på ett tillfredsställande sätt uppfyller fastställda kvalitets- och miljökrav.
Dessutom visualiserar eleven med gott resultat processen i realtid med ett gränssnitt. - Dessutom visualiserar eleven med tillfredsställande resultat processen i realtid med ett gränssnitt.
- - Eleven arbetar på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra.
I arbetet beskriver eleven utförligt och nyanserat informationens väg från process till gränssnitt samt löser avancerade datortekniska och informationstekniska problem med hjälp av mätningar, manualer och laborativt arbete. I arbetet beskriver eleven utförligt informationens väg från process till gränssnitt samt löser datortekniska och informationstekniska problem med hjälp av mätningar, manualer och laborativt arbete. I arbetet beskriver eleven översiktligt informationens väg från process till gränssnitt samt löser enkla datortekniska och informationstekniska problem med hjälp av mätningar, manualer och laborativt arbete.
I arbetet hanterar och vårdar eleven med mycket gott handlag material, verktyg och övrig utrustning. I arbetet hanterar och vårdar eleven med gott handlag material, verktyg och övrig utrustning. I arbetet hanterar och vårdar eleven med visst handlag material, verktyg och övrig utrustning.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur standarder och föreskrifter styr val av utrustning och arbetssätt. Eleven beskriver utförligt hur standarder och föreskrifter styr val av utrustning och arbetssätt. Eleven beskriver översiktligt hur standarder och föreskrifter styr val av utrustning och arbetssätt.
Efter utfört arbete gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation i nätverk. Efter utfört arbete gör eleven en noggrann dokumentation i nätverk. Efter utfört arbete gör eleven en enkel dokumentation i nätverk.
Eleven utvärderar sitt arbete med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven utvärderar sitt arbete med nyanserade omdömen. Eleven utvärderar sitt arbete med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer