Kunskapskrav

Start Sök Om

Produktionskunskap

Ämnet produktionskunskap behandlar hur produktionsidéer utvecklas och vad som måste beaktas i ett utvecklingsarbete. Ämnet behandlar hur produktens design och kvalitet påverkar produktionsplanering och utformning eller omarbetning av produktionsprocessen liksom olika ansvarsområden samt underhållsbehov och logistik. Ämnet behandlar även betydelsen av kommunikation, samarbete och ett kundorderstyrt tänkesätt.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet produktionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av helheten i produktionsprocessen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsprocessen när en produktionsidé utvecklas till färdig produkt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om utvecklingsarbetets påverkan på produktens design och kvalitet samt hur det i sin tur påverkar valet av material och produktionsmetod. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om produktionsflöde, underhåll och alternativa produktionstekniker. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika arbetsuppgifter och ansvarsområden i industriteknisk produktion.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om varför logistik, effektiviseringar, produktionsekonomi, marknadsföring och arbete för hållbar utveckling är viktigt för industriteknisk produktion. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper för en kundorienterad tillverkning. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga samt förståelse av varför detta är viktigt för produktionen.

Undervisningen i ämnet produktionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hur en produktionsidé utvecklas.
 2. Kunskaper om organisationsenheter, arbetsuppgifter och ansvarsområden i industriteknisk produktion.
 3. Kunskaper om hur utvecklingsarbetet med design och kvalitet inverkar på produktionen.
 4. Kunskaper om materialval, produktionsmetoder, produktionsflöden, underhåll och alternativa produktionstekniker.
 5. Kunskaper om samarbetets betydelse för produktionen och för företaget.
 6. Kunskaper om logistik, effektiviseringar, produktionsekonomi, marknadsföring och hållbar utveckling.
 7. Kunskaper om kundorderstyrd tillverkning.
 8. Förmåga att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.

Kurser i ämnet

 1. Produktionskunskap 1, 100 poäng.
 2. Produktionskunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen produktionskunskap 1.

Produktionskunskap 2

Kursen produktionskunskap 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Processen för hur en produktionsidé påverkar till exempel en produkts design, funktion och kvalitet. Hur förändringar när det till exempel gäller design, funktion och kvalitet påverkar befintlig produktion.
 • Olika organisationsenheter, deras samarbete och hur de bildar en helhet och skapar ett sammanhang i industriteknisk produktion.
 • Arbetsuppgifter och ansvarsområden inom industriteknisk produktion och vilken funktion de fyller i företaget. Utformning av en arbetsorganisation så att den blir ett stöd i företagets utveckling och produktion.
 • Innovation och utveckling av produktionen genom systematiskt design- och kvalitetsarbete.
 • Betydelsen av val av material, metod och teknik för såväl produktion som driftsäkerhet och förebyggande och avhjälpande underhåll för ett fungerande produktionsflöde, god produktionsekonomi och hållbar utveckling.
 • Alternativa produktionstekniker för kundanpassning.
 • Effektivisering av produktionen, till exempel lean.
 • Logistik inom industriteknisk produktion för en fungerande funktionalitet inom tillverkningen och företaget med hållbar utveckling.
 • Hur fasta, rörliga, direkta och indirekta kostnader påverkar produktionen.
 • Vikten av marknadsföring för ett företags ekonomi.
 • Produktion av det kunden vill ha, genom kundorderstyrd tillverkning.
 • Samarbetets betydelse för organisationen och företaget.
 • Begrepp och uttryck som är lämpliga för ämnesområdet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur en produktionsidé påverkar befintlig produktion samt utveckling av en ny produktionslinje. Eleven redogör utförligt för hur en produktionsidé påverkar befintlig produktion samt utveckling av en ny produktionslinje. Eleven redogör översiktligt för hur en produktionsidé påverkar befintlig produktion samt utveckling av en ny produktionslinje.
I redogörelsen beskriver eleven utförligt och nyanserat hur en produktionsidé tas fram samt processen för utveckling till färdig produkt och ett fungerande produktionsflöde. I redogörelsen beskriver eleven utförligt hur en produktionsidé tas fram samt processen för utveckling till färdig produkt och ett fungerande produktionsflöde. I redogörelsen beskriver eleven översiktligt hur en produktionsidé tas fram samt processen för utveckling till färdig produkt och ett fungerande produktionsflöde.
Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat hur olika organisationsenheter i företaget hänger ihop samt redogör utförligt och nyanserat för deras olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Dessutom förklarar eleven utförligt hur olika organisationsenheter i företaget hänger ihop samt redogör utförligt för deras olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Dessutom förklarar eleven översiktligt hur olika organisationsenheter i företaget hänger ihop samt redogör översiktligt för deras olika arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Eleven redogör vidare utförligt och nyanserat för hur arbetsorganisationen kan utformas för att bli ett stöd i företagets utveckling och produktion. Eleven redogör vidare utförligt för hur arbetsorganisationen kan utformas för att bli ett stöd i företagets utveckling och produktion. Eleven redogör vidare översiktligt för hur arbetsorganisationen kan utformas för att bli ett stöd i företagets utveckling och produktion.
Eleven resonerar även utförligt och nyanserat om sambandet mellan designarbete, produktutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Eleven resonerar även utförligt om sambandet mellan designarbete, produktutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Eleven resonerar även översiktligt om sambandet mellan designarbete, produktutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur produktutveckling och förebyggande underhåll påverkar produktionsflöde och hållbar utveckling. Dessutom redogör eleven utförligt för hur produktutveckling och förebyggande underhåll påverkar produktionsflöde och hållbar utveckling. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur produktutveckling och förebyggande underhåll påverkar produktionsflöde och hållbar utveckling.
Eleven resonerar även utförligt och nyanserat om alternativa produktionstekniker för effektivisering av produktionen. Eleven resonerar även utförligt om alternativa produktionstekniker för effektivisering av produktionen. Eleven resonerar även översiktligt om alternativa produktionstekniker för effektivisering av produktionen.
Dessutom utför eleven med säkerhet enkla produktionsekonomiska beräkningar. - Dessutom utför eleven med viss säkerhet enkla produktionsekonomiska beräkningar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur arbetsorganisationer kan utformas för en fungerande och lönsam tillverkning samt utförligt och nyanserat, utifrån exempel, för vikten av samarbete för en fungerande och lönsam tillverkning. Eleven redogör utförligt för hur arbetsorganisationer kan utformas för en fungerande och lönsam tillverkning samt utförligt, utifrån exempel, för vikten av samarbete för en fungerande och lönsam tillverkning. Eleven redogör översiktligt för hur arbetsorganisationer kan utformas för en fungerande och lönsam tillverkning samt översiktligt, utifrån exempel, för vikten av samarbete för en fungerande och lönsam tillverkning.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat logistiken för industriteknisk produktion samt redogör utförligt och nyanserat för produktionsstyrd och kundorderstyrd tillverkning. Dessutom beskriver eleven utförligt logistiken för industriteknisk produktion samt redogör utförligt för produktionsstyrd och kundorderstyrd tillverkning. Dessutom beskriver eleven översiktligt logistiken för industriteknisk produktion samt redogör översiktligt för produktionsstyrd och kundorderstyrd tillverkning.
Eleven använder med säkerhet korrekt fackspråk i sina redogörelser, beskrivningar och resonemang. Eleven använder med viss säkerhet korrekt fackspråk i sina redogörelser, beskrivningar och resonemang. Eleven använder med viss säkerhet korrekt fackspråk i sina redogörelser och resonemang.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer