Kunskapskrav

Start Sök Om

Persontransporter

Ämnet persontransporter behandlar yrkesmässiga vägtransporter med fordon som används för persontransporter. Det omfattar dels förarutbildning på fordon för persontransporter, dels säkerhet för passagerare.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet persontransporter ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra yrkesmässiga persontransporter med tonvikt på passagerarsäkerhet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att framföra fordon för persontransporter. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper som motsvarar de specifika kraven på yrkeskompetens i överenskommelser om yrkesmässiga vägtransporter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ge service och bemöta kunder samt att ta hand om passagerare med särskilda behov. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om förutsättningar för yrkesmässig persontrafik, olika transportverksamheters villkor samt om ergonomi och arbetsmiljö.

Undervisningen ska utgå från uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet persontransporter ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om administrativa rutiner för biljettsystem och turlistor samt om dokumentation och rutiner för internationella persontransporter.
 2. Kunskaper om yrkesmässiga persontransporter och deras förutsättningar.
 3. Kunskaper om busskonstruktioners funktion och användningsområden samt om bussförarens arbetssituation och risker i arbetet.
 4. Förmåga att köra och manövrera fordon för persontransporter i skiftande trafikmiljöer.
 5. Förmåga att planera och genomföra persontransporter på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt enligt lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 6. Förmåga att hantera fordon för persontransporter och fordonens utrustning samt att utföra service och underhåll på bussar.
 7. Förmåga att planera körtider och färdvägar mot resmål samt att beräkna lastvikter.
 8. Förmåga att hantera situationer vid olyckstillbud och sjukdomstillstånd hos passagerare.
 9. Förmåga att ge service och bemöta kunder utifrån resenärens behov.
 10. Förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera med kunder och medarbetare.

Kurser i ämnet

 1. Persontrafik 1a, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik 1a och kursen yrkestrafik 1b.
 2. Persontrafik 1b, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik 1a och kursen yrkestrafik 1b.
 3. Persontrafik – vux, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik – vux. Kursen får endast anordnas inom kommunal vuxenutbildning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen persontrafik 1a eller kursen persontrafik 1b.
 4. Persontransporter – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen persontrafik 1a och kursen persontrafik 1b eller på kursen persontrafik – vux. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Taxitrafik, 100 poäng, som bygger på kursen persontransporter – specialisering.

Persontrafik – vux

Kursen persontrafik – vux omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Transportadministration med biljettsystem och turlistor.
 • Administrativa rutiner vid gränspassager med dokumentation och tillstånd för internationella persontransporter utanför och inom EU.
 • Ergonomi i förarmiljön och vid lastning av gods.
 • Olika transportverksamheter för persontrafiken, till exempel linjetrafik, beställningstrafik, skolskjuts, sjukresor och färdtjänst. De olika transportverksamheternas förutsättningar och krav på utförande och utmärkning.
 • Uppbyggnad, funktion och användningsområden för de vanligast förekommande busskonstruktionerna samt riskfaktorer med vindkänslighet och tyngdpunktsfördelning.
 • Körning och manövrering av buss i skiftande trafikmiljöer med rätt nyttjande av bussens kapacitet. Val av växel och motorvarv samt användning av övriga tekniska funktioner för ökad framkomlighet i olika trafiksituationer och väglag.
 • Service, tillsyn, vård och underhåll av fordon, utrustning och lastutrymmen.
 • Avancerad körteknik, mjukhet vid inbromsningar och stopp, betryggande säkerhetsavstånd till övrig trafik samt manövrering och trafikuppträdande vid hållplatser för av- och påstigning.
 • Ekonomisk och miljövänlig körning.
 • Användning av olika informationssystem för färdplanering och vägval samt planering av körtider fram till olika resmål.
 • Användning av kommunikationsutrustning under färd.
 • Körning utifrån tidtabell och rutiner vid hållplatser.
 • Körning med passagerare, med planering av färdvägar och tidsplaner för resmål. Förmedlande av aktuell information till resande.
 • Omhändertagande av passagerare med särskilda behov, till exempel barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.
 • Passagerarsäkerhet. Handlande vid olyckstillbud. Brandrisker, utrymningsvägar samt orsaker till bussbränder. Olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur man kan agera och hjälpa personer som uppvisar symtom på sjukdom.
 • Lastsäkring av resgods och viktberäkningar utifrån fordonets kapacitet och vägval.
 • Gods med speciella farliga egenskaper i samband med persontransporter.
 • Service och kundbemötande vid persontransporter.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanligt förekommande biljettsystem, turlistor och utrustningar för betalsystem. Eleven beskriver utförligt vanligt förekommande biljettsystem, turlistor och utrustningar för betalsystem. Eleven beskriver översiktligt vanligt förekommande biljettsystem, turlistor och utrustningar för betalsystem.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat dokumentation och rutiner vid internationell yrkesmässig persontrafik. Dessutom beskriver eleven utförligt dokumentation och rutiner vid internationell yrkesmässig persontrafik. Dessutom beskriver eleven översiktligt dokumentation och rutiner vid internationell yrkesmässig persontrafik.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat persontrafikens olika verksamhetsgrenar samt skillnader och krav på genomförande för de olika verksamheterna. Eleven beskriver utförligt persontrafikens olika verksamhetsgrenar samt skillnader och krav på genomförande för de olika verksamheterna. Eleven beskriver översiktligt persontrafikens olika verksamhetsgrenar samt skillnader och krav på genomförande för de olika verksamheterna.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat busskonstruktioners funktion och användningsområden samt faktorer som påverkar stabiliteten på fordonet. Eleven beskriver utförligt busskonstruktioners funktion och användningsområden samt faktorer som påverkar stabiliteten på fordonet. Eleven beskriver översiktligt busskonstruktioners funktion och användningsområden samt faktorer som påverkar stabiliteten på fordonet.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat några risker med felaktiga arbetsställningar samt ger några exempel på hur de kan förebyggas. Dessutom beskriver eleven utförligt några risker med felaktiga arbetsställningar samt ger några exempel på hur de kan förebyggas. Dessutom beskriver eleven översiktligt några risker med felaktiga arbetsställningar samt ger några exempel på hur de kan förebyggas.
Eleven kör och manövrerar bussen på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt i bekanta och nya situationer. Eleven kör och manövrerar bussen på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt i bekanta och delvis nya situationer. Eleven kör och manövrerar bussen på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt i bekanta situationer.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare avancerad service och vård samt avancerat underhåll av bussen. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare service och vård samt underhåll av bussen. Dessutom utför eleven i samråd med handledare enkel service och vård samt enkelt underhåll av bussen.
I körningen tillämpar eleven en god körteknik vid inbromsningar, med säkerhetsavstånd till övrig trafik, samt ett gott trafikuppträdande vid hållplatser. - I körningen tillämpar eleven en tillfredsställande körteknik vid inbromsningar, med säkerhetsavstånd till övrig trafik, samt ett tillfredsställande trafikuppträdande vid hållplatser.
- Eleven utför efter samråd med handledare färdplanering med hjälp av informationssystem samt beräknar körtider mot resmål. Eleven utför i samråd med handledare färdplanering med hjälp av informationssystem samt beräknar körtider mot resmål.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare körning enligt given tidtabell med gott resultat samt utför komplexa transportuppdrag med passagerare mot angivet resmål. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare körning enligt given tidtabell med tillfredsställande resultat samt utför transportuppdrag med passagerare mot angivet resmål. Dessutom utför eleven i samråd med handledare körning enligt given tidtabell med tillfredsställande resultat samt utför enkla transportuppdrag med passagerare mot angivet resmål.
I arbetet beskriver eleven utförligt och nyanserat metoder för lastsäkring av resgods samt utför efter samråd med handledare avancerade lastviktsberäkningar. I arbetet beskriver eleven utförligt metoder för lastsäkring av resgods samt utför efter samråd med handledare lastviktsberäkningar. I arbetet beskriver eleven översiktligt metoder för lastsäkring av resgods samt utför i samråd med handledare enkla lastviktsberäkningar.
- - Eleven tar ansvar för bussen, passagerare och utrustning samt arbetar utifrån lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat tillvägagångssätt och rutiner vid olyckstillbud, brandrisker i fordon och gods med farliga egenskaper samt hur det ska hanteras vid persontransporter. Eleven beskriver utförligt tillvägagångssätt och rutiner vid olyckstillbud, brandrisker i fordon och gods med farliga egenskaper samt hur det ska hanteras vid persontransporter. Eleven beskriver översiktligt tillvägagångssätt och rutiner vid olyckstillbud, brandrisker i fordon och gods med farliga egenskaper samt hur det ska hanteras vid persontransporter.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur olika behov hos passagerare kan tillgodoses. Dessutom beskriver eleven utförligt olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur olika behov hos passagerare kan tillgodoses. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur olika behov hos passagerare kan tillgodoses.
Eleven bemöter med säkerhet kunder och ger god service till passagerare. - Eleven bemöter med viss säkerhet kunder och ger god service till passagerare.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med kunder och medarbetare. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder och medarbetare. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder och medarbetare.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer