Kunskapskrav

Start Sök Om

Persontransporter

Ämnet persontransporter behandlar yrkesmässiga vägtransporter med fordon som används för persontransporter. Det omfattar dels förarutbildning på fordon för persontransporter, dels säkerhet för passagerare.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet persontransporter ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra yrkesmässiga persontransporter med tonvikt på passagerarsäkerhet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att framföra fordon för persontransporter. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper som motsvarar de specifika kraven på yrkeskompetens i överenskommelser om yrkesmässiga vägtransporter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ge service och bemöta kunder samt att ta hand om passagerare med särskilda behov. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om förutsättningar för yrkesmässig persontrafik, olika transportverksamheters villkor samt om ergonomi och arbetsmiljö.

Undervisningen ska utgå från uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet persontransporter ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om administrativa rutiner för biljettsystem och turlistor samt om dokumentation och rutiner för internationella persontransporter.
 2. Kunskaper om yrkesmässiga persontransporter och deras förutsättningar.
 3. Kunskaper om busskonstruktioners funktion och användningsområden samt om bussförarens arbetssituation och risker i arbetet.
 4. Förmåga att köra och manövrera fordon för persontransporter i skiftande trafikmiljöer.
 5. Förmåga att planera och genomföra persontransporter på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt enligt lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 6. Förmåga att hantera fordon för persontransporter och fordonens utrustning samt att utföra service och underhåll på bussar.
 7. Förmåga att planera körtider och färdvägar mot resmål samt att beräkna lastvikter.
 8. Förmåga att hantera situationer vid olyckstillbud och sjukdomstillstånd hos passagerare.
 9. Förmåga att ge service och bemöta kunder utifrån resenärens behov.
 10. Förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera med kunder och medarbetare.

Kurser i ämnet

 1. Persontrafik 1a, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik 1a och kursen yrkestrafik 1b.
 2. Persontrafik 1b, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik 1a och kursen yrkestrafik 1b.
 3. Persontrafik – vux, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik – vux. Kursen får endast anordnas inom kommunal vuxenutbildning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen persontrafik 1a eller kursen persontrafik 1b.
 4. Persontransporter – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen persontrafik 1a och kursen persontrafik 1b eller på kursen persontrafik – vux. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Taxitrafik, 100 poäng, som bygger på kursen persontransporter – specialisering.

Persontransporter – specialisering

Kursen persontransporter – specialisering omfattar punkterna 4–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald specialisering.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Körning och manövrering av vald buss inom specialiseringen, i skiftande trafikmiljöer och med ett avancerat, rationellt och trafiksäkert körsätt. Funktionstillsyn och säkerhetskontroll av fordon och utrustning.
 • Körteknik och handhavande av fordonets utrustning före och under färd.
 • Planering och genomförande av transporter mot olika resmål.
 • Passagerarsäkerhet och tillvägagångssätt vid olyckstillbud.
 • Kundbemötande och service till passagerare samt aktuell information före och under resan.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven kör och manövrerar vald buss på ett gott, trafiksäkert och miljömedvetet sätt i bekanta och nya trafikmiljöer. Eleven kör och manövrerar vald buss på ett tillfredsställande, trafiksäkert och miljömedvetet sätt i bekanta och delvis nya trafikmiljöer. Eleven kör och manövrerar vald buss på ett tillfredsställande, trafiksäkert och miljömedvetet sätt i bekanta trafikmiljöer.
- Dessutom utför eleven efter samråd med handledare tillsyn och säkerhetskontroll av bussen. Dessutom utför eleven i samråd med handledare tillsyn och säkerhetskontroll av bussen.
I körningen tillämpar eleven en god körteknik samt hanterar med säkerhet bussens utrustning. - I körningen tillämpar eleven en tillfredsställande körteknik samt hanterar med viss säkerhet bussens utrustning.
- Eleven genomför planering av körtider och färdvägar samt utför transporterna efter samråd med handledare. Eleven genomför enkel planering av körtider och färdvägar samt utför transporterna i samråd med handledare.
- - Eleven tar ansvar för bussen, passagerare och utrustning samt arbetar utifrån lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.
I arbetet beskriver eleven utförligt och nyanserat grundläggande passagerarsäkerhet samt tillvägagångssätt vid olyckstillbud. I arbetet beskriver eleven utförligt grundläggande passagerarsäkerhet samt tillvägagångssätt vid olyckstillbud. I arbetet beskriver eleven översiktligt grundläggande passagerarsäkerhet samt tillvägagångssätt vid olyckstillbud.
Eleven bemöter med säkerhet kunder och ger god service till passagerare. - Eleven bemöter med viss säkerhet kunder och ger god service till passagerare.
Dessutom samarbetar eleven, medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med kunder och medarbetare. Dessutom samarbetar eleven, medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder och medarbetare. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder och medarbetare.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer