Kunskapskrav

Start Sök Om

Musik

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av samband mellan detalj och helhet.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till ett rikt kulturliv i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika metoder för musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet.

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i arbetsmiljöns betydelse för individ och samhälle. Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.
 3. Förmåga att improvisera.
 4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling.
 5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård.
 6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper.
 7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik.
 8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt.
 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Kurser i ämnet

 1. Bruksspel och ackompanjemang, 100 poäng.
 2. Ensemble med körsång, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble 1, kursen körsång 1 eller kursen musik.
 3. Ensemble 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 4. Ensemble 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen ensemble 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Ensembleledning och dirigering, 100 poäng.
 6. Instrument eller sång 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Instrument eller sång 2, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 8. Instrument eller sång 3, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 9. Körsång 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 10. Körsång 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen körsång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 11. Musik, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 12. Musik för yrkesdansare, 50 poäng. Kursen får bara anordnas på yrkesdansarutbildningen.
 13. Musikimprovisation, 100 poäng.
 14. Musikproduktion 1, 100 poäng.
 15. Musikproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen musikproduktion 1.
 16. Rytmik, 100 poäng.

Musik

Kursen musik omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på 1–2 och röstvård. Kursen behandlar grundläggande färdigheter i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik med röst eller instrument.
 • Musikalisk kommunikation med röst och rörelse i musik och danser från olika tider eller kulturer. Stildrag och kännetecken.
 • Sånger, alternativt låtar och danser, från olika tider eller kulturer.
 • Instudering i grupp.
 • Instrument och deras grundläggande egenskaper, kvaliteter och inbördes relationer. Grundläggande röstvård och metoder för det.
 • Grundläggande musikskapande och bearbetning av musikaliskt material, till exempel att göra en andrastämma, välja instrumentering, kompstil, musikalisk form och disposition.
 • Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.
 • Programvaror för musikbearbetning och grundläggande hantering av musikteknisk utrustning och digital bearbetning av musikaliskt material.
 • Grundläggande arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel elsäkerhet, ergonomi och hörselvård.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- - Eleven musicerar efter enkel ackordanalys och på gehör.
I sitt musicerande följer eleven med säkerhet genrespecifika krav och uppvisar ett gott konstnärligt uttryck. I sitt musicerande följer eleven med viss säkerhet genrespecifika krav och uppvisar ett konstnärligt uttryck. I sitt musicerande följer eleven med viss säkerhet genrespecifika krav och uppvisar ett visst konstnärligt uttryck.
Det musikaliska resultatet av elevens bidrag till den musikaliska gestaltningen är gott. - Det musikaliska resultatet av elevens bidrag till den musikaliska gestaltningen är tillfredsställande.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande instrumental och vokal repertoar i olika stilar. Eleven redogör utförligt för grundläggande instrumental och vokal repertoar i olika stilar. Eleven redogör översiktligt för grundläggande instrumental och vokal repertoar i olika stilar.
- Eleven tar ansvar för instuderingen av enkla sånger, alternativt låtar och danser, både i grupp och självständigt och kan framföra dem inom gruppen. Eleven tar ansvar för instuderingen av enkla sånger, alternativt låtar och danser, i grupp och kan framföra dem inom gruppen.
Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom ger eleven enkla förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för de vanligaste musikinstrumenten och för grundläggande röstvård. Eleven redogör utförligt för de vanligaste musikinstrumenten och för grundläggande röstvård. Eleven redogör översiktligt för de vanligaste musikinstrumenten och för grundläggande röstvård.
- - Tillsammans med andra kan eleven med tillfredsställande resultat anpassa en sång, alternativt en låt, till den egna gruppens särdrag.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för programvara för musikbearbetning och kan efter samråd med handledare koppla upp en ljudanläggning. Eleven redogör utförligt för programvara för musikbearbetning och kan efter samråd med handledare koppla upp en ljudanläggning. Eleven redogör översiktligt för programvara för musikbearbetning och kan i samråd med handledare koppla upp en ljudanläggning.
- Eleven redogör utförligt för några arbetsmiljöfrågor som rör musicerande. Eleven redogör översiktligt för några arbetsmiljöfrågor som rör musicerande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer