Kunskapskrav

Start Sök Om

Musik

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av samband mellan detalj och helhet.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till ett rikt kulturliv i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika metoder för musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet.

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i arbetsmiljöns betydelse för individ och samhälle. Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.
 3. Förmåga att improvisera.
 4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling.
 5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård.
 6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper.
 7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik.
 8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt.
 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Kurser i ämnet

 1. Bruksspel och ackompanjemang, 100 poäng.
 2. Ensemble med körsång, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble 1, kursen körsång 1 eller kursen musik.
 3. Ensemble 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 4. Ensemble 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen ensemble 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Ensembleledning och dirigering, 100 poäng.
 6. Instrument eller sång 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Instrument eller sång 2, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 8. Instrument eller sång 3, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 9. Körsång 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 10. Körsång 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen körsång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 11. Musik, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 12. Musik för yrkesdansare, 50 poäng. Kursen får bara anordnas på yrkesdansarutbildningen.
 13. Musikimprovisation, 100 poäng.
 14. Musikproduktion 1, 100 poäng.
 15. Musikproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen musikproduktion 1.
 16. Rytmik, 100 poäng.

Instrument eller sång 1

Kursen instrument eller sång 1 omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 4–5 samt musicerande inför publik. I kursen behandlas grundläggande färdigheter inom valt instrument eller i sång.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande instrumental spelteknik, alternativt sångteknik.
 • Spel eller sång efter noter och på gehör.
 • Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form.
 • Grundläggande repertoar för det egna instrumentet.
 • Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder.
 • Instruments konstruktion, grundläggande egenskaper och instrumentvård, alternativt grundläggande röstfysiologi och röstvård och metoder för detta.
 • Grundläggande principer för att möta publik, till exempel presentation av program och medverkande, scennärvaro.
 • Arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel ergonomi, hörselvård och elsäkerhet vid instrumentalspel eller sång.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven spelar eller sjunger, avkodar a prima vista och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten med säkerhet. - Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten med viss säkerhet.
Eleven uppfattar med säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med gott resultat. - Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat.
Eleven diskuterar och redogör utförligt för varierade stildrag i flera musikstilar och hur de kan påverka interpretationen, med välgrundade och nyanserade resonemang. Eleven diskuterar och redogör utförligt för grundläggande stildrag i några musikstilar och hur de kan påverka interpretationen, med välgrundade resonemang. Eleven diskuterar och redogör översiktligt för grundläggande stildrag i någon musikstil, med enkla resonemang.
Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett personligt uttryck. - Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck.
Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, prövar flera strategier för musikalisk instudering, utarbetar egna strategier, upptäcker och analyserar speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar såväl efter lärarens instruktioner i sitt eget övande som med egna övningar. Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, prövar några strategier för musikalisk instudering, upptäcker speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande. Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, prövar någon strategi för musikalisk instudering och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av instrumentets konstruktion och funktion, alternativt för röstfysiologi och röstvård. Eleven redogör utförligt för delar av instrumentets konstruktion och funktion, alternativt för röstfysiologi och röstvård. Eleven redogör översiktligt för grundläggande delar av instrumentets konstruktion, funktion och vård, alternativt för grundläggande röstfysiologi och röstvård.
Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i öppna, offentliga sammanhang. Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i slutna sammanhang inför undervisande lärare och andra elever. Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i slutna sammanhang inför undervisande lärare.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och hörsel. Eleven redogör utförligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och hörsel. Eleven redogör översiktligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och hörsel.
- - Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar på ett sätt som motverkar belastningsskador.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer