Kunskapskrav

Start Sök Om

Musik

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av samband mellan detalj och helhet.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till ett rikt kulturliv i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika metoder för musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet.

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i arbetsmiljöns betydelse för individ och samhälle. Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.
 3. Förmåga att improvisera.
 4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling.
 5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård.
 6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper.
 7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik.
 8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt.
 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Kurser i ämnet

 1. Bruksspel och ackompanjemang, 100 poäng.
 2. Ensemble med körsång, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble 1, kursen körsång 1 eller kursen musik.
 3. Ensemble 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 4. Ensemble 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen ensemble 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Ensembleledning och dirigering, 100 poäng.
 6. Instrument eller sång 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Instrument eller sång 2, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 8. Instrument eller sång 3, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 9. Körsång 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 10. Körsång 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen körsång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 11. Musik, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 12. Musik för yrkesdansare, 50 poäng. Kursen får bara anordnas på yrkesdansarutbildningen.
 13. Musikimprovisation, 100 poäng.
 14. Musikproduktion 1, 100 poäng.
 15. Musikproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen musikproduktion 1.
 16. Rytmik, 100 poäng.

Ensemble 2

Kursen ensemble 2 omfattar samtliga mål under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–4 och 7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald eller valda ensembleformer och genrer.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Instrumentalt eller vokalt ensemblemusicerande i gehörsbaserad eller noterad musik i en eller flera valda genrer.
 • Rytm, melodi, harmonik och form.
 • Personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 • Fördjupad kunskap om stildrag och repertoar inom valda ensembleformer och genrer.
 • Grundläggande improvisation inom valda ensembleformer och genrer.
 • Fördjupad instudering, enskilt och i grupp, och repetitionsarbete samt metoder för detta. Grundläggande ensembleledning.
 • Fördjupad musikalisk värdering, tolkning och gestaltning samt musikalisk kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven musicerar med teknisk skicklighet på ett nyanserat sätt i ensemble, efter komplexa och varierade former av notbilder eller i fri gehörsbaserad musik. Eleven musicerar med viss teknisk skicklighet på ett nyanserat sätt i ensemble, efter komplexa och varierade former av notbilder eller i fri gehörsbaserad musik. Eleven musicerar på ett nyanserat sätt i ensemble, efter komplexa och varierade former av notbilder eller i fri gehörsbaserad musik.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett gott personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck och följer med säkerhet den valda genrens, alternativt valda genrers, krav på rytm, melodi, harmonik och form. I sitt musicerande uppvisar eleven ett personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck och följer med säkerhet den valda genrens, alternativt valda genrers, krav på rytm, melodi, harmonik och form. I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck och följer med viss säkerhet den valda genrens, alternativt valda genrers, krav på rytm, melodi, harmonik och form.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande repertoar och stildrag inom valda genrer. Eleven redogör utförligt för grundläggande repertoar och stildrag inom valda genrer. Eleven redogör översiktligt för grundläggande repertoar och stildrag inom valda genrer.
Eleven gör fria, längre improvisationer i den valda genrens stil, alternativt de valda genrernas stilar. Eleven gör styrda, längre improvisationer i den valda genrens stil, alternativt de valda genrernas stilar. Eleven gör styrda, korta improvisationer i den valda genrens stil, alternativt de valda genrernas stilar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat och föreslår relevanta metoder för instudering av aktuellt musikaliskt material. Eleven diskuterar utförligt och föreslår relevanta metoder för instudering av aktuellt musikaliskt material. Eleven diskuterar översiktligt relevanta metoder för instudering av aktuellt musikaliskt material.
- Eleven förbereder och leder instudering av komplex repertoar i styrda situationer. Eleven förbereder och leder instudering av en enkel repertoar i styrda situationer.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för gruppens övriga stämmaterial. Eleven redogör utförligt för gruppens övriga stämmaterial. Eleven redogör översiktligt för gruppens övriga stämmaterial.
Eleven värderar det musikaliska resultatet med nyanserade omdömen och ger förslag på hur arbetet kan förbättras samt diskuterar utförligt och nyanserat åtgärder för att utveckla repetitionsarbetet och kommer med välgrundade och motiverade förslag på åtgärder för att utveckla repetitionsarbetet. Eleven värderar det musikaliska resultatet med nyanserade omdömen och diskuterar utförligt åtgärder för att utveckla repetitionsarbetet och kommer med förslag på åtgärder för att utveckla repetitionsarbetet. Eleven värderar det musikaliska resultatet med enkla omdömen och diskuterar översiktligt åtgärder för att utveckla repetitionsarbetet.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat samt föreslår flera tolkningsalternativ. Eleven diskuterar utförligt och föreslår några tolkningsalternativ. Eleven diskuterar översiktligt och föreslår något tolkningsalternativ.
- Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med säkerhet till publiken. Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med viss säkerhet till publiken.
Eleven uppvisar ledighet och personligt uttryck i sin kommunikation med publiken. Eleven uppvisar ledighet i sin kommunikation med publiken. -
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer