Kunskapskrav

Start Sök Om

Musik

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av samband mellan detalj och helhet.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till ett rikt kulturliv i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika metoder för musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet.

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i arbetsmiljöns betydelse för individ och samhälle. Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.
 3. Förmåga att improvisera.
 4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling.
 5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård.
 6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper.
 7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik.
 8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt.
 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Kurser i ämnet

 1. Bruksspel och ackompanjemang, 100 poäng.
 2. Ensemble med körsång, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble 1, kursen körsång 1 eller kursen musik.
 3. Ensemble 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 4. Ensemble 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen ensemble 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Ensembleledning och dirigering, 100 poäng.
 6. Instrument eller sång 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Instrument eller sång 2, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 8. Instrument eller sång 3, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 9. Körsång 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 10. Körsång 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen körsång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 11. Musik, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 12. Musik för yrkesdansare, 50 poäng. Kursen får bara anordnas på yrkesdansarutbildningen.
 13. Musikimprovisation, 100 poäng.
 14. Musikproduktion 1, 100 poäng.
 15. Musikproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen musikproduktion 1.
 16. Rytmik, 100 poäng.

Ensembleledning och dirigering

Kursen ensembleledning och dirigering omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck samt punkterna 4 och 7.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Musikaliskt ledarskap samt konstnärligt och personligt uttryck, i två eller flera genrer.
 • Repertoar och stildrag i olika genrer.
 • Repetitionsmetodik för olika ensembletyper. Studium av partitur från olika stilar och tider.
 • Slagteknik och taktartsfigurer.
 • Förmedling och gestaltning av konstnärliga intentioner, muntligt och med gester.
 • Olika ensembletyper och deras konventioner för ledning.
 • Rösten, akustiska och elektriska instrument och deras egenskaper och musikaliska användningsområden. Röstvård och metoder för det, till exempel uppsjungningsövningar.
 • Musikalisk kommunikation och samarbetsförmåga.
 • Kommunikation med publik. Presentation av program.
 • Kvalitetsbedömning av musikframföranden, vilket innebär musikalisk värdering, analys och tolkning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven leder med säkerhet körens eller ensemblens musicerande efter samråd med handledare. Eleven leder med viss säkerhet körens eller ensemblens musicerande i styrda situationer efter samråd med handledare. Eleven leder med viss säkerhet körens eller ensemblens musicerande i styrda situationer i samråd med handledare.
- I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav. I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
Eleven är obunden till partituret och uppvisar ett personligt uttryck och en spontanitet i framförandet. Eleven är delvis obunden till partituret och uppvisar ett visst personligt uttryck i framförandet. Eleven är bunden till partituret.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande repertoar och stildrag inom valda genrer. Eleven redogör utförligt för grundläggande repertoar och stildrag inom valda genrer. Eleven redogör översiktligt för grundläggande repertoar och stildrag inom valda genrer.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika ensembletyper och deras instrument samt för konventioner för musikalisk ledning. Eleven redogör utförligt för olika ensembletyper och deras instrument samt för konventioner för musikalisk ledning. Eleven redogör översiktligt för olika ensembletyper och deras instrument samt för konventioner för musikalisk ledning.
Eleven tar ansvar och diskuterar relevanta metoder för eget förberedelsearbete, och resultatet av instudering och tolkning av partitur är gott. Eleven tar ansvar och diskuterar relevanta metoder för eget förberedelsearbete, och resultatet av instudering och tolkning av partitur är tillfredsställande. Eleven tar ansvar för eget förberedelsearbete, och resultatet av instudering och tolkning av partitur är tillfredsställande.
Eleven uppvisar en dynamisk och plastisk gestik samt god slagteknik i flera taktartsfigurer. Eleven uppvisar en dynamisk gestik och tillfredsställande slagteknik i några taktartsfigurer. Eleven uppvisar en statisk gestik och begränsad slagteknik i några taktartsfigurer.
Elevens förmedlar med säkerhet musikalisk intention i förebildning, gestik och instruktion samt använder flera repetitionsmetoder efter samråd med handledare. Elevens förmedlar med viss säkerhet musikalisk intention i förebildning, gestik och instruktion samt använder några repetitionsmetoder efter samråd med handledare. Elevens förmedlar med viss säkerhet musikalisk intention i förebildning, gestik och instruktion samt använder någon repetitionsmetod i samråd med handledare.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat egenskaper hos flera elektriska och akustiska instrument och deras användningsområden, redogör översiktligt för grundläggande röstfysiologi och använder flera relevanta metoder för uppsjungning av kör och uppvärmning av ensemble. Eleven beskriver utförligt egenskaper hos några instrument och deras användningsområden, redogör översiktligt för grundläggande röstfysiologi och använder flera relevanta metoder för uppsjungning av kör och uppvärmning av ensemble. Eleven beskriver översiktligt egenskaper hos några instrument och deras användningsområden, redogör översiktligt för grundläggande röstfysiologi och använder någon relevant metod för uppsjungning av kör och uppvärmning av ensemble.
Eleven samarbetar med säkerhet i musikalisk gestaltning och leder med säkerhet musikframförande. Eleven samarbetar med viss säkerhet i musikalisk gestaltning och leder med viss säkerhet musikframförande. Eleven samarbetar med viss säkerhet i musikalisk gestaltning och leder med viss säkerhet ett musikframförande.
Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med säkerhet till publiken och uppvisar ledighet i sin kommunikation med gruppen och publiken. - Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med viss säkerhet till publiken och uppvisar viss ledighet i sin kommunikation med gruppen och publiken.
Eleven presenterar program med säkerhet. - Eleven presenterar program med viss säkerhet.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen repetitionsarbete och konsert samt värderar med nyanserade omdömen det konstnärliga resultatet samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen repetitionsarbete och konsert samt värderar med nyanserade omdömen det konstnärliga resultatet. Eleven utvärderar med enkla omdömen repetitionsarbete och konsert samt värderar med enkla omdömen det konstnärliga resultatet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer