Kunskapskrav

Start Sök Om

Musik

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av samband mellan detalj och helhet.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till ett rikt kulturliv i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika metoder för musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet.

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i arbetsmiljöns betydelse för individ och samhälle. Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.
 3. Förmåga att improvisera.
 4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling.
 5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård.
 6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper.
 7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik.
 8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt.
 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Kurser i ämnet

 1. Bruksspel och ackompanjemang, 100 poäng.
 2. Ensemble med körsång, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble 1, kursen körsång 1 eller kursen musik.
 3. Ensemble 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 4. Ensemble 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen ensemble 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Ensembleledning och dirigering, 100 poäng.
 6. Instrument eller sång 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Instrument eller sång 2, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 8. Instrument eller sång 3, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 9. Körsång 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 10. Körsång 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen körsång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 11. Musik, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 12. Musik för yrkesdansare, 50 poäng. Kursen får bara anordnas på yrkesdansarutbildningen.
 13. Musikimprovisation, 100 poäng.
 14. Musikproduktion 1, 100 poäng.
 15. Musikproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen musikproduktion 1.
 16. Rytmik, 100 poäng.

Bruksspel och ackompanjemang

Kursen bruksspel och ackompanjemang omfattar punkterna 1–5, 7 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 och 7. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Spel på ett eller flera ackordinstrument i gehörsbaserad och noterad musik på en grundläggande nivå.
 • Ackordläggningar och ackordfärgningar.
 • Ackompanjemangsmodeller.
 • Transponering till näraliggande och vanliga tonarter.
 • Musikstilar från olika tider och genrer samt typiska stildrag.
 • Improvisation – ackompanjemang på gehör.
 • Instrument, deras egenskaper och musikaliska användningsområden.
 • Samarbete i musikalisk gestaltning och strategier för instudering.
 • Framförande av musik inför publik, i mindre, slutna sammanhang såväl som i större och öppna, offentliga sammanhang i eller utanför skolan.
 • Arbetsmiljö med avseende på ergonomi och hörselvård vid musikutövning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven ackompanjerar på ett tillfredsställande sätt efter noter och på gehör med ett varierat spel i flera vanliga kompositionsstilar och efter ackordanalys med utvecklad harmonik och väljer mellan olika alternativa ackordläggningar. Eleven ackompanjerar på ett tillfredsställande sätt efter noter och på gehör med ett varierat spel i några vanliga kompositionsstilar och efter ackordanalys med vanliga färgningar, med både tre- och fyrklanger och med variation i ackordläggningar. Eleven ackompanjerar på ett tillfredsställande sätt efter noter och på gehör med ett enkelt spel i någon vanlig kompositionsstil och efter enkel ackordanalys med mestadels treklanger i grundläge.
Eleven har god följsamhet i sitt spel. Eleven har tillfredsställande följsamhet i sitt spel. Eleven har viss följsamhet i sitt spel.
Eleven reducerar och transponerar med gott resultat en notbild och ackordföljd med komplexa ackord, i de vanligaste tonarterna. Eleven reducerar och transponerar med gott resultat en enkel notbild och ackordföljd, i de vanligaste tonarterna. Eleven reducerar och transponerar med ett tillfredsställande resultat en enkel notbild eller ackordföljd, i tonarter utan eller med få fasta förtecken.
Eleven utför ett nyanserat ackompanjemang på ett tillfredsställande sätt på gehör, till såväl egen som andras sång eller spel i flera vanliga genrer. Eleven utför ett nyanserat ackompanjemang på ett tillfredsställande sätt på gehör, till egen eller andras sång eller spel i några vanliga genrer. Eleven utför ett enkelt ackompanjemang på ett tillfredsställande sätt på gehör, till egen eller andras sång eller spel i någon vanlig genre.
Eleven använder på ett tillfredsställande sätt grundläggande drag i flera vanliga musikstilar och improviserar intro, vers, mellanspel och avslutning i flera valda genrer och någon given genre. Eleven använder på ett tillfredsställande sätt grundläggande drag i flera vanliga musikstilar och improviserar intro, vers, mellanspel och avslutning i flera valda genrer. Eleven använder på ett tillfredsställande sätt grundläggande drag i några vanliga musikstilar och improviserar enkelt och kort intro, mellanspel och avslutning i några valda genrer.
Eleven föreslår och prövar alternativa strategier för egen instudering, eller för instudering tillsammans med andra, vilket leder till ett gott musikaliskt resultat. Eleven föreslår och prövar alternativa strategier för egen instudering, eller för instudering tillsammans med andra, vilket leder till tillfredsställande musikaliskt resultat. Eleven prövar strategier för egen instudering, eller för instudering tillsammans med andra, vilket leder till tillfredsställande musikaliskt resultat.
- Eleven redogör utförligt för framträdande egenskaper hos instrumentet och dess musikaliska användningsområden. Eleven redogör översiktligt för framträdande egenskaper hos instrumentet och dess musikaliska användningsområden.
Eleven samarbetar med säkerhet i musikframförande och kommunikation med publik. - Eleven samarbetar med viss säkerhet i musikframförande och kommunikation med publik.
Eleven medverkar på ett tillfredsställande sätt vid framförande av hela musikstycken i slutna sammanhang inför lärare och andra elever samt i öppna, offentliga sammanhang. Eleven medverkar på ett tillfredsställande sätt vid framförande av hela musikstycken i slutna sammanhang inför lärare och andra elever. Eleven medverkar på ett tillfredsställande sätt vid framförande av hela musikstycken i slutna sammanhang inför lärare.
- - Eleven musicerar på ett sätt som inte riskerar att orsaka belastnings- eller hörselskada.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer