Kunskapskrav

Start Sök Om

Modersmål

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur.

Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdets kultur och den svenska kulturen.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk i tal och skrift genom att arbeta processinriktat i samspel med andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och samhället genom att undervisningen ska utgå från ett jämförande perspektiv på språket och kulturen.

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av modersmålet inom olika områden.
 2. Förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd.
 3. Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.
 4. Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer.
 5. Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.
 6. Kunskaper om historia, kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden.
 7. Förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom.

Kurser i ämnet

 1. Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
 2. Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.
 3. Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.

Modersmål 2

Kursen modersmål 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Muntlig språkproduktion i avancerade sammanhang. Muntlig framställning i och inför grupp, till exempel omfattande presentationer, intervjuer och argumentationer.
 • Skriftlig språkproduktion i avancerade sammanhang. Skriftlig framställning med tonvikt på utredande och argumenterande text, baserad på olika källor som behandlats i undervisningen.
 • Fördjupat ord- och begreppsförråd.
 • Skönlitterära verk och författarskap. Skönlitterära texter som speglar samhället och kulturen i språkområdet, i vår tid och förr i tiden.
 • Sakprosatexter som knyter an till elevens intressen och studieväg. Texter i olika medier som tar upp aktuella samhällsfrågor och kulturella frågor.
 • Jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket vad gäller ord och begrepp, meningsbyggnad och olika texters struktur och uppbyggnad.
 • Samhällsförhållanden i språkområdet.
 • Fördjupade studier av historia och kultur i språkområdet, till exempel inom konst, musik, arkitektur och film.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i sitt modersmål, såväl muntligt som skriftligt. Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i sitt modersmål, såväl muntligt som skriftligt. Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål, såväl muntligt som skriftligt.
Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat sätt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.
Eleven uttrycker, på modersmålet, ledigt och språkligt säkert tankar, känslor och åsikter vid muntliga framträdanden så att innehållet klart framgår. Eleven uttrycker, på modersmålet, ledigt och språkligt säkert tankar, känslor och åsikter vid muntliga framträdanden så att innehållet i huvudsak framgår. Eleven uttrycker, på modersmålet, ledigt tankar, känslor och åsikter vid muntliga framträdanden så att innehållet i huvudsak framgår.
Dessutom gör eleven vid behov anpassningar till åhörarna under framställningens gång. - -
- Eleven sammanställer efter samråd med handledare underlag som bygger på flera källor och skriver utifrån detta, på sitt modersmål, utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger ett nytt perspektiv på det lästa. Eleven sammanställer i samråd med handledare underlag som bygger på flera källor och skriver utifrån detta, på sitt modersmål, utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade slutsatser utifrån sina resonemang. -
- Texterna är anpassade till texttyp, syfte och mottagare. Texterna är till viss del anpassade till texttyp, syfte och mottagare.
- Eleven tillämpar med säkerhet regler för citat- och referatteknik och skriver i huvudsak korrekt. Eleven tillämpar med viss säkerhet regler för citat- och referatteknik och skriver i huvudsak korrekt.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga och skriftliga kommunikationen ska fungera bra. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga och skriftliga kommunikationen ska fungera tillfredsställande. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga och skriftliga kommunikationen endast i undantagsfall ska försvåras.
- Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar. Språket är klart och varierat och innehåller goda formuleringar. -
Eleven läser obehindrat på modersmålet både skönlitterära texter och sakprosatexter av olika slag och redogör utförligt och nyanserat för innehållet i lästa texter samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa. Eleven läser relativt obehindrat på modersmålet både skönlitterära texter och sakprosatexter av olika slag och redogör utförligt för innehållet i lästa texter samt formulerar välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa. Eleven läser relativt obehindrat på modersmålet både skönlitterära texter och sakprosatexter av olika slag och redogör översiktligt för innehållet i lästa texter och några tankar som läsningen har väckt.
- Eleven redogör efter samråd med handledare för språkliga skillnader och likheter mellan modersmålet och det svenska språket. Eleven redogör i samråd med handledare för språkliga skillnader och likheter mellan modersmålet och det svenska språket.
I både tal och skrift redogör eleven utförligt och nyanserat för kulturella och samhälleliga förhållanden i språkområdet samt utförligt för den kulturella och språkliga utvecklingen i språkområdet. I både tal och skrift redogör eleven utförligt för kulturella och samhälleliga förhållanden i språkområdet samt översiktligt för den kulturella och språkliga utvecklingen i språkområdet. I både tal och skrift redogör eleven översiktligt för kulturella och samhälleliga förhållanden i språkområdet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer