Kunskapskrav

Start Sök Om

Modersmål

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur.

Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdets kultur och den svenska kulturen.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk i tal och skrift genom att arbeta processinriktat i samspel med andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och samhället genom att undervisningen ska utgå från ett jämförande perspektiv på språket och kulturen.

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av modersmålet inom olika områden.
 2. Förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd.
 3. Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.
 4. Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer.
 5. Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.
 6. Kunskaper om historia, kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden.
 7. Förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom.

Kurser i ämnet

 1. Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
 2. Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.
 3. Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.

Modersmål – aktiv tvåspråkighet

Kursen modersmål – aktiv tvåspråkighet omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3 och 7.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kommunikation i tal och skrift, till exempel med myndigheter, högskolor och arbetsgivare.
 • Informella brev som syftar till social kommunikation.
 • Ord- och begreppsförråd med särskild tonvikt på ord som hör till medborgarrollen och samhällslivet.
 • Tolkning och översättning i vardagliga sammanhang till och från modersmålet.
 • Översättning till modersmålet av olika blanketter som medborgare i Sverige använder.
 • Texter i form av berättelser och dikter inom modern litteratur på modersmålet och texter från svensk litteratur för olika typer av jämförelser.
 • Aktuella samhällsfrågor. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.
 • Kulturella företeelser och sevärdheter. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt.
Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat sätt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.
Eleven uttrycker i tal och skrift tankar, känslor och åsikter så att innehållet klart framgår. - Eleven uttrycker i tal och skrift tankar, känslor och åsikter så att innehållet i huvudsak framgår.
Dessutom växlar eleven i tal ledigt och språkligt säkert mellan svenska och modersmål. Dessutom växlar eleven i tal ledigt mellan svenska och modersmål. Dessutom växlar eleven i tal med viss ledighet mellan svenska och modersmål.
- - Eleven använder även i tal med viss säkerhet olika strategier för kommunikation på båda språken i både formella och informella sammanhang och situationer, med såväl myndigheter och sociala organisationer som omvärlden i övrigt.
- Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika kommunikationsmedel på modersmålet och svenska och skaffar sig efter samråd med handledare information om aktuella samhällsfrågor och händelser samt redovisar informationen, muntligt och skriftligt, med ett språk som är anpassat till texttyp, syfte och mottagare. Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika kommunikationsmedel på modersmålet och svenska och skaffar sig i samråd med handledare information om aktuella samhällsfrågor och händelser samt redovisar informationen, muntligt och skriftligt, med ett språk som till viss del är anpassat till texttyp, syfte och mottagare.
Eleven granskar och bearbetar med säkerhet sina texter efter respons samt diskuterar utförligt och nyanserat hur de kan förbättras avseende form och innehåll. Eleven granskar och bearbetar med viss säkerhet sina texter efter respons samt diskuterar utförligt hur de kan förbättras avseende form och innehåll. Eleven granskar och bearbetar med viss säkerhet sina texter efter respons.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga och skriftliga kommunikationen ska fungera bra. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga och skriftliga kommunikationen ska fungera tillfredsställande. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga och skriftliga kommunikationen endast i undantagsfall ska försvåras.
- Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar. Språket är klart och varierat och innehåller goda formuleringar. -
Eleven översätter med säkerhet vardagliga texter både till och från modersmålet med ett för sammanhanget lämpligt ordval och lämplig stil och i huvudsak i enlighet med språkens konventioner. - Eleven översätter med viss säkerhet vardagliga texter både till och från modersmålet med ett för sammanhanget lämpligt ordval och i huvudsak i enlighet med språkens konventioner.
Elevens översättning förmedlar innehållet tydligt, korrekt och nyanserat. Elevens översättning förmedlar innehållet korrekt. Elevens översättning förmedlar innehållet i huvudsak korrekt.
Eleven återberättar på modersmålet utförligt och nyanserat innehållet av lästa texter, skrivna på modersmål och svenska, från modern litteratur. Eleven återberättar på modersmålet utförligt innehållet av lästa texter, skrivna på modersmål och svenska, från modern litteratur. Eleven återberättar på modersmålet översiktligt innehållet av lästa texter, skrivna på modersmål och svenska, från modern litteratur.
I samband med läsningen gör eleven välgrundade och nyanserade språkliga och andra jämförelser av texterna från båda språken, lyfter fram typiska särdrag, teman och motiv samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa. I samband med läsningen gör eleven välgrundade språkliga och andra jämförelser av texterna från båda språken, lyfter fram typiska särdrag samt formulerar välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa. I samband med läsningen gör eleven enkla språkliga och andra jämförelser av texterna från båda språken samt redogör för några tankar som läsningen har väckt.
- Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare en jämförande studie, historisk, kulturell, geografisk eller socialpolitisk. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare en jämförande studie, historisk, kulturell, geografisk eller socialpolitisk.
Eleven redovisar resultatet utförligt och nyanserat, både skriftligt och muntligt. Eleven redovisar resultatet utförligt, både skriftligt och muntligt. Eleven redovisar resultatet översiktligt, både skriftligt och muntligt.
Innehållsmässigt är resultatet av god kvalitet, och språkligt är resultatet anpassat till texttyp, syfte och mottagare. Innehållsmässigt är resultatet av tillfredsställande kvalitet, och språkligt är resultatet anpassat till texttyp, syfte och mottagare. Innehållsmässigt är resultatet av tillfredsställande kvalitet, och språkligt är resultatet till viss del anpassat till texttyp, syfte och mottagare.
Eleven tolkar i vardagliga sammanhang mellan modersmålet och svenska obehindrat och precist samt anpassar vid behov sin framställning till olika situationer. Eleven tolkar i vardagliga sammanhang mellan modersmålet och svenska korrekt och begripligt samt anpassar vid behov sin framställning till olika situationer. Eleven tolkar i vardagliga sammanhang mellan modersmålet och svenska på ett begripligt sätt.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer