Kunskapskrav

Start Sök Om

Mediekommunikation

Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån medieteoretiska metoder och modeller. Ämnet är till sin karaktär såväl teoretiskt som praktiskt. I ämnet behandlas även textens roll som uttrycksmedel, och textens form och innehåll studeras utifrån hur kommunikation riktad till avgränsade målgrupper formuleras.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet mediekommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om samspelet mellan individer och medier, och om den process som äger rum mellan sändare och mottagare av ett budskap. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin språkförmåga samt att med hjälp av relevant teknik formulera och presentera olika typer av information. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om källkritik och förståelse för hur semiotik, retorik och dramaturgi används när budskap formuleras. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till medier genom att belysa och problematisera journalistikens, informationens och reklamens verksamhet, innehåll och uttrycksformer.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda medieteoretiska modeller och analysmetoder för att studera hur olika medier riktas mot specifika målgrupper. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att arbeta med kvalitativa och kvantitativa undersökningar i samband med kommunikation med olika målgrupper. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att skriva och utforma olika journalistiska texter, informations- och reklamtexter samt muntligt framföra ett budskap och presentera olika innehåll och resultat med modern teknik.

Undervisningen i ämnet mediekommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om grundläggande vetenskapliga metoder och modeller inom kommunikationsvetenskapen för att beskriva och analysera olika steg i kommunikationsprocessen.
 2. Förmåga att analysera vilken genomslagskraft ett budskaps uttryck och utformning har på olika målgrupper samt utvärdera hur olika budskap tas emot och tolkas.
 3. Kunskaper om olika mediers styrkor och svagheter i förhållande till en given målgrupp.
 4. Färdigheter i att framställa texter grundade på fakta och saklighet samt kunskaper om hur man varierar språket och väljer rätt uttryck beroende på målgrupp.
 5. Färdigheter i att producera och förmedla information för att nå ut med ett givet budskap till en specifik målgrupp.
 6. Kunskaper om och färdigheter i att utforma och genomföra marknads- och attitydundersökningar och publika undersökningar samt att analysera och presentera resultatet.
 7. Förmåga att använda olika kanaler för att söka information samt att kritiskt granska och värdera denna.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som berör kommunikation via medier.

Kurser i ämnet

 1. Journalistik, reklam och information 1, 100 poäng.
 2. Journalistik, reklam och information 2, 100 poäng, som bygger på kursen journalistik, reklam och information 1.
 3. Textkommunikation, 100 poäng.

Textkommunikation

Kursen textproduktion omfattar punkterna 4, 5 och 7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Produktion och analys av journalistiska texter grundade på fakta och saklighet utifrån journalistikens principer.
 • Produktion och analys av informationstexter och reklamtexter utifrån informationens och reklamens behov.
 • Grundläggande journalistiska och reklaminriktade arbetssätt, till exempel intervjuer och research.
 • Språk och uttryck i textproduktioner riktade mot olika målgrupper, till exempel hur semiotik, retorik och dramaturgi används när budskap formuleras.
 • Skillnader i arbetssätt och innehåll inom extern och intern information.
 • Informationssökning via olika kanaler, källor och digitala medietillämpningar samt grundläggande metoder för kritisk granskning av deras relevans och trovärdighet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven för, utifrån olika textexempel, välgrundade och nyanserade resonemang om texten som uttrycksmedel utifrån texttyp, syfte, mottagare och textens förmåga att bära budskap. Eleven för, utifrån olika textexempel, välgrundade resonemang om texten som uttrycksmedel utifrån texttyp, syfte, mottagare och textens förmåga att bära budskap. Eleven för, utifrån olika textexempel, enkla resonemang om texten som uttrycksmedel utifrån texttyp, syfte, mottagare och textens förmåga att bära budskap.
Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om olika texters påverkan på olika målgrupper. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om olika texters påverkan på olika målgrupper. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om olika texters påverkan på olika målgrupper.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för skillnaderna mellan intern och extern kommunikation. Eleven redogör utförligt för skillnaderna mellan intern och extern kommunikation. Eleven redogör översiktligt för skillnaderna mellan intern och extern kommunikation.
- Eleven producerar faktabaserade och sakliga journalistiska texter. Eleven producerar faktabaserade och sakliga enkla journalistiska texter.
Dessutom producerar eleven avancerade texter med informativt och reklaminriktat innehåll. Dessutom producerar eleven texter med informativt och reklaminriktat innehåll. Dessutom producerar eleven enkla texter med informativt och reklaminriktat innehåll.
I arbetet använder eleven med säkerhet något journalistiskt och reklamorienterat arbetssätt. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet något journalistiskt och reklamorienterat arbetssätt.
Texterna som eleven producerar är anpassade till genren och till syfte och målgrupp samt uppvisar en god språklig kvalitet och innehåller väl valda uttrycksformer. Texterna som eleven producerar är anpassade till genren och till syfte och målgrupp samt uppvisar en tillfredsställande språklig kvalitet. Texterna som eleven producerar är till viss del anpassade till genren och till syfte och målgrupp samt uppvisar en tillfredsställande språklig kvalitet.
Eleven använder med säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med nyanserade omdömen utifrån deras relevans och användbarhet. - Eleven använder med viss säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med enkla omdömen utifrån deras relevans och användbarhet.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.