Kunskapskrav

Start Sök Om

Mediekommunikation

Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån medieteoretiska metoder och modeller. Ämnet är till sin karaktär såväl teoretiskt som praktiskt. I ämnet behandlas även textens roll som uttrycksmedel, och textens form och innehåll studeras utifrån hur kommunikation riktad till avgränsade målgrupper formuleras.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet mediekommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om samspelet mellan individer och medier, och om den process som äger rum mellan sändare och mottagare av ett budskap. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin språkförmåga samt att med hjälp av relevant teknik formulera och presentera olika typer av information. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om källkritik och förståelse för hur semiotik, retorik och dramaturgi används när budskap formuleras. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till medier genom att belysa och problematisera journalistikens, informationens och reklamens verksamhet, innehåll och uttrycksformer.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda medieteoretiska modeller och analysmetoder för att studera hur olika medier riktas mot specifika målgrupper. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att arbeta med kvalitativa och kvantitativa undersökningar i samband med kommunikation med olika målgrupper. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att skriva och utforma olika journalistiska texter, informations- och reklamtexter samt muntligt framföra ett budskap och presentera olika innehåll och resultat med modern teknik.

Undervisningen i ämnet mediekommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om grundläggande vetenskapliga metoder och modeller inom kommunikationsvetenskapen för att beskriva och analysera olika steg i kommunikationsprocessen.
 2. Förmåga att analysera vilken genomslagskraft ett budskaps uttryck och utformning har på olika målgrupper samt utvärdera hur olika budskap tas emot och tolkas.
 3. Kunskaper om olika mediers styrkor och svagheter i förhållande till en given målgrupp.
 4. Färdigheter i att framställa texter grundade på fakta och saklighet samt kunskaper om hur man varierar språket och väljer rätt uttryck beroende på målgrupp.
 5. Färdigheter i att producera och förmedla information för att nå ut med ett givet budskap till en specifik målgrupp.
 6. Kunskaper om och färdigheter i att utforma och genomföra marknads- och attitydundersökningar och publika undersökningar samt att analysera och presentera resultatet.
 7. Förmåga att använda olika kanaler för att söka information samt att kritiskt granska och värdera denna.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som berör kommunikation via medier.

Kurser i ämnet

 1. Journalistik, reklam och information 1, 100 poäng.
 2. Journalistik, reklam och information 2, 100 poäng, som bygger på kursen journalistik, reklam och information 1.
 3. Textkommunikation, 100 poäng.

Journalistik, reklam och information 1

Kursen journalistik, reklam och information 1 omfattar punkterna 1–3 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande kommunikationsvetenskapliga metoder och teorier, till exempel envägskommunikation, tvåvägskommunikation eller intermedialitet, med fokus på kommunikationsprocessens olika steg.
 • Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade mot en tänkt målgrupp.
 • Kommunikation inom journalistik, information och reklam via olika medier i nationellt och internationellt perspektiv.
 • Informationssökning via olika kanaler, källor och digitala medietillämpningar samt grundläggande metoder för kritisk granskning av deras relevans och trovärdighet.
 • Lagstiftning, etiska regler och internationella överenskommelser som berör kommunikationsområdet, till exempel marknadsföringslagen, pressetiska regler och erkända internationella regler för reklam.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika steg i kommunikationsprocessen utifrån en kommunikationsteori. Eleven redogör utförligt för olika steg i kommunikationsprocessen utifrån en kommunikationsteori. Eleven redogör översiktligt för olika steg i kommunikationsprocessen utifrån en enkel kommunikationsteori.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om olika produkters och tjänsters kommunikation med hjälp av några komplexa kommunikationsmodeller. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om olika produkters och tjänsters kommunikation med hjälp av några kommunikationsmodeller. Dessutom för eleven enkla resonemang om olika produkters och tjänsters kommunikation med hjälp av någon kommunikationsmodell.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat valet av modell. - -
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur olika budskap tas emot av en målgrupp och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om vilken betydelse budskapens utformning har för deras effektivitet. Eleven redogör utförligt för hur olika budskap tas emot av en målgrupp och drar välgrundade slutsatser om vilken betydelse budskapens utformning har för deras effektivitet. Eleven redogör översiktligt för hur olika budskap tas emot av en målgrupp och drar enkla slutsatser om vilken betydelse budskapens utformning har för deras effektivitet.
Med det som bakgrund redogör eleven utförligt och nyanserat för några komplexa samband och aspekter som gäller samspelet mellan medier och individ. Med det som bakgrund redogör eleven utförligt för några samband och aspekter som gäller samspelet mellan medier och individ. Med det som bakgrund redogör eleven översiktligt för några enkla samband och aspekter som gäller samspelet mellan medier och individ.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik. Eleven redogör utförligt för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik. Eleven redogör översiktligt för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.
Eleven använder med säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven använder med viss säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven använder med viss säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser som reglerar medierna samt hur de kan relateras till mediernas innehåll och agerande. Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar medierna samt hur de kan relateras till mediernas innehåll och agerande. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar medierna samt hur de kan relateras till mediernas innehåll och agerande.
Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om hur lagar och andra bestämmelser påverkar budskapen i medierna. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om hur lagar och andra bestämmelser påverkar budskapen i medierna. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om hur lagar och andra bestämmelser påverkar budskapen i medierna.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer