Kunskapskrav

Start Sök Om

Marin el och elektronik

Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt arbetsmetoder och verktyg för elektriska installationer i fritidsbåtar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet marin el och elektronik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att installera el och elektronik samt utföra support och service både på elektriska installationer och i elektroniska system i fritidsbåtar. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att läsa och tolka kopplingsscheman och servicemanualer på svenska och engelska. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om mätteknik samt förmåga att använda mätinstrument för olika mätuppgifter.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta utifrån de lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet när det gäller elektriska och elektroniska installationer i fritidsbåtar.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande arbetssätt.

Undervisningen i ämnet marin el och elektronik ska ge eleverna möjlighet att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika elektriska och elektroniska system som förekommer i fritidsbåtar.
 2. Förmåga att genomföra dimensionering och installation av elektriska och elektroniska system i fritidsbåtar. Förmåga att kvalitetssäkra och driftsätta installationer.
 3. Förmåga att genomföra felsökning, reparation, underhåll av elektriska och elektroniska system i fritidsbåtar.
 4. Förmåga att konfigurera och programmera installationer.
 5. Förmåga att planera, välja och använda arbetsmetod, material, verktyg och maskiner som är lämpliga för uppgiften.
 6. Förmåga att använda mätinstrument för olika mätuppgifter och att analysera mätvärden.
 7. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
 8. Förmåga att utföra olika typer av arbeten på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 9. Förmåga att beräkna kostnad, materialåtgång och tidsåtgång för ett arbete, samt kunskaper om de krav som gäller vid hantering av kundobjekt. Förmåga att dokumentera, presentera och utvärdera arbetsprocess och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Båtel 1, 100 poäng.
 2. Båtel 2, 100 poäng, som bygger på kursen båtel 1.
 3. Marinelektronik 1, 100 poäng.
 4. Marinelektronik 2, 100 poäng, som bygger på kursen marinelektronik 1.
 5. Marinelektronik 3, 100 poäng, som bygger på kursen marinelektronik 2.
 6. Motorelektronik 1, 100 poäng.
 7. Motorelektronik 2, 100 poäng, som bygger på kursen motorelektronik 1.

Motorelektronik 1

Kursen motorelektronik 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kontroll och övervakningssystem för marina motorer samt vilka krav på presentation och larm som förekommer.
 • Funktioner på givare och aktuatorer ingående i marina motorers styrsystem.
 • Faktorer som påverkar motorns driftförhållanden.
 • Inkoppling av elektroniksystem för marina motorer.
 • Sammankopplingstekniker för kommunikation mellan motortekniska installationer och annan utrustning.
 • Branschanpassade diagnossystem för service, underhåll samt felsökning.
 • Systematisk felsökning på motorelektroniska system.
 • Tolkning av installationsbeskrivningar och servicemanualer.
 • Yrkets fackspråk, termer och begrepp.
 • Beräkningar av material- och tidsåtgång samt kostnader.
 • Dokumentation, presentation och utvärdering av arbete.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för funktion och användningsområden hos styr- och övervakningssystem för marina motorer samt de ingående delarna. Eleven redogör utförligt för funktion och användningsområden hos styr- och övervakningssystem för marina motorer samt de ingående delarna. Eleven redogör översiktligt för funktion och användningsområden hos styr- och övervakningssystem för marina motorer samt de ingående delarna.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar motorns driftförhållanden. Dessutom redogör eleven utförligt för faktorer som påverkar motorns driftförhållanden. Dessutom redogör eleven översiktligt för faktorer som påverkar motorns driftförhållanden.
- Eleven utför efter samråd med handledare arbeten i marina motorers elektroniksystem. Eleven utför i samråd med handledare arbeten i marina motorers elektroniksystem.
- Dessutom utför eleven efter samråd med handledare sammankoppling mellan motortekniska installationer och annan utrustning. Dessutom utför eleven i samråd med handledare sammankoppling mellan motortekniska installationer och annan utrustning.
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag diagnosutrustning och mätinstrument för systematisk felsökning. I arbetet använder eleven med gott handlag diagnosutrustning och mätinstrument för systematisk felsökning. I arbetet använder eleven med visst handlag diagnosutrustning och mätinstrument för systematisk felsökning.
- Eleven uppdaterar efter samråd med handledare mjukvara för motorinstallationer. Eleven uppdaterar i samråd med handledare mjukvara för motorinstallationer.
Inför arbetet gör eleven en genomarbetad planering. - Inför arbetet gör eleven en enkel planering.
Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, material och verktyg i nya situationer. - Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, material och verktyg i bekanta situationer.
I arbetet tolkar och använder eleven med säkerhet installations- och servicemanualer. - I arbetet tolkar och använder eleven med viss säkerhet installations- och servicemanualer.
Vidare använder eleven med mycket gott handlag den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver. Vidare använder eleven med gott handlag den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver. Vidare använder eleven med visst handlag den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver.
I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk. - I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk.
- Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet. Eleven arbetar i samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt presenterar med säkerhet sitt arbete. Eleven gör en noggrann dokumentation av sitt arbete samt presenterar med viss säkerhet sitt arbete. Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete samt presenterar med viss säkerhet sitt arbete.
Dessutom gör eleven komplexa beräkningar av material- och tidsåtgång samt kostnad för olika arbeten. Dessutom gör eleven beräkningar av material- och tidsåtgång samt kostnad för olika arbeten. Dessutom gör eleven enkla beräkningar av material- och tidsåtgång samt kostnad för olika arbeten.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen både arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen både arbetsprocessen och resultatet. Eleven utvärderar med enkla omdömen både arbetsprocessen och resultatet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer