Kunskapskrav

Start Sök Om

Ljudproduktion

Ljudproduktion omfattar ett stort område, från olika radiogenrer och film- och tv-ljud, till interaktiva medier, dataspel, ljudböcker och ljudinstallationer i offentliga miljöer. Ljud används även inom konst- och kultursfären, som ljudkonst och som redskap för att informera. Den digitala teknikens utveckling har förändrat såväl produktionstekniken som berättandet och har skapat nya möjligheter att distribuera ljud.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet ljudproduktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om berättartekniker för olika typer av ljudproduktioner. Den ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om vad ljud är, hur det spelas in, bearbetas och distribueras, på såväl teoretisk som praktisk nivå. Eleverna ska ges möjlighet att använda kunskaperna för att skapa ljudproduktioner som är anpassade till olika målgrupper och olika produktioners användningsområden. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av publiksituationer eftersom produktioner sänds eller publiceras för en bred allmänhet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga till kreativt berättande och förmåga att planera sitt arbete, samarbeta, lösa problem, se alternativa lösningar och ta ansvar för förbättringar. Genom estetisk, innehållsmässig och etisk analys i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt förhållningssätt till ljud.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda modern teknik för att gestalta och genomföra en ljudproduktion från idé till offentliggörande. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med till exempel research, intervjuteknik och olika produktionsmetoder beroende på produktionens karaktär. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda analys, diskussion och källkritisk prövning.

Undervisningen i ämnet ljudproduktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera, genomföra och distribuera ljudproduktioner från idé till färdig produktion med hjälp av modern teknik.
 2. Kunskaper om och färdigheter i att använda olika produktionsmetoder samt olika berättartekniker, berättarkomponenter och dramaturgiska grepp som används i ljudproduktioner.
 3. Förmåga att samarbeta och arbeta inom givna ramar.
 4. Förmåga att analysera och utvärdera olika typer av ljudproduktioner med avseende på målgrupp och utifrån såväl estetiska som etiska perspektiv samt att använda ett relevant fackspråk.
 5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser samt överenskommelser inom området.

Kurser i ämnet

 1. Ljudproduktion 1, 100 poäng.
 2. Ljudproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen ljudproduktion 1.
 3. Film- och interaktiv ljudproduktion, 100 poäng, som bygger på kursen ljudproduktion 2.
 4. Radioproduktion, 100 poäng, som bygger på kursen ljudproduktion 2.

Ljudproduktion 1

Kursen ljudproduktion 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Research, källkritik, produktionsplanering och utvärdering.
 • Inspelnings- och redigeringsteknik. Distribution.
 • Ljud vid film- och radioproduktion.
 • Manusarbete, intervjuteknik och röstfunktion.
 • Orientering om digital musikproduktion för film och radio, till exempel jinglar och enklare filmmusik.
 • Orientering om olika genrer och stilar genom ljudmediernas historia.
 • Förutsättningar för produktion för public service jämfört med reklamfinansierade medier.
 • Upphovsrätten och pressetiska regler.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete och genomför och distribuerar efter samråd med handledare ljudproduktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens avancerade funktioner. Eleven gör en enkel planering av sitt arbete och genomför och distribuerar i samråd med handledare ljudproduktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens enkla funktioner.
I arbetet använder eleven tekniken med säkerhet för att påverka delar av produktionen. - I arbetet använder eleven tekniken med viss säkerhet för att påverka delar av produktionen.
Eleven använder flera ljudproduktionsmetoder för att få underlag till produktioner och tar fram ett genomarbetat manus som följs. Eleven använder några ljudproduktionsmetoder för att få underlag till produktioner och tar fram ett genomarbetat manus som till viss del följs. Eleven använder någon enkel ljudproduktionsmetod för att få underlag till produktioner och tar fram ett enkelt manus som till viss del följs.
I samband med researcharbetet gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I samband med researcharbetet gör eleven en välgrundad bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I samband med researcharbetet gör eleven en enkel bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet.
I ljudproduktioner använder eleven med säkerhet flera berättartekniker, berättarkomponenter eller dramaturgiska grepp. I ljudproduktioner använder eleven med viss säkerhet några berättartekniker, berättarkomponenter eller dramaturgiska grepp. I ljudproduktioner använder eleven med viss säkerhet någon berättarteknik, berättarkomponent eller något dramaturgiskt grepp.
Produktionen uppvisar en god kvalitet och ett kreativt ljudbildspråk. - Produktionen uppvisar en tillfredsställande kvalitet.
- I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång efter samråd med handledare uppkomna problem. I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång i samråd med handledare uppkomna problem.
Dessutom intar eleven vid behov olika arbetsroller i gruppen. - -
Eleven arbetar inom givna ramar och ger nyanserade omdömen om vilka konsekvenser ramarna har för produktionen. - -
Eleven redogör utförligt och nyanserat för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. - -
Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras. - -
Eleven gör även en komplex analys och utvärdering av ljudproduktioner som inbegriper välgrundade och nyanserade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter. - -
Eleven använder med säkerhet fackspråk i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser. - -
Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området och för deras konsekvenser för den egna ljudproduktionen. - -
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - -
Eleven arbetar inom givna ramar. Eleven arbetar till viss del inom givna ramar.
Eleven redogör utförligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar välgrundade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Eleven redogör översiktligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar enkla slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat.
Eleven gör även en analys och utvärdering av ljudproduktioner som inbegriper välgrundade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter. Eleven gör även en enkel analys och utvärdering av ljudproduktioner som inbegriper enkla resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.
- Eleven använder med viss säkerhet fackspråk i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.
Eleven redogör utförligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området och för deras konsekvenser för den egna ljudproduktionen. Eleven redogör översiktligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.
- När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer