Kunskapskrav

Start Sök Om

Konstruktionsteknik

Ämnet konstruktionsteknik behandlar konstruktionsprocessen och hur konstruktören använder dess olika delar för att utveckla och förbättra tekniska lösningar. Ämnet får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet konstruktionsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om konstruktionsprocessen för att i sin roll som gymnasieingenjör kunna utföra konstruktionsarbete med hänsyn till produktionstekniska, kvalitetsmässiga, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att fördjupa sin förståelse av tekniska system och utveckla förmåga att i sitt konstruktionsarbete se samspelet mellan komponenter, delsystem och hela system för att kunna utveckla bättre konstruktioner.

Undervisningen ska leda till att eleverna självständigt planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar konstruktionsarbeten i projektform. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att inhämta, sovra och strukturera information, välja och använda konstruktionsmetoder och verktyg samt använda relevanta matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att använda digitala konstruktionsmetoder och verktyg. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om vanliga komponenter samt om svenska och internationella standarder och normer för att använda i sitt arbete.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i materialteknik för att kunna utvärdera och välja material i konstruktioner. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att tolka och skapa berednings- och tillverkningsunderlag samt tekniska instruktioner. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper inom dimensionering och provning av konstruktioner med hjälp av manuella och datorstödda mätningar, simuleringar och tester.

Undervisningen i ämnet konstruktionsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om konstruktionsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den.

2. Förmåga att planera och genomföra konstruktionsarbeten genom att söka, tolka och strukturera relevant information samt genom att välja och använda metoder, modeller, teorier och verktyg. Förmåga att rimlighetsbedöma resultat och att utvärdera konstruktionsarbeten.

3. Förmåga att använda konstruktionsverktyg, komponenter, standarder och normer inom konstruktionsarbetet samt kunskaper om deras egenskaper och begränsningar.

4. Förmåga att utvärdera och välja material.

5. Förmåga att tolka och skapa berednings- och tillverkningsunderlag samt tekniska instruktioner.

6. Kunskaper om hur produktionsteknik, kvalitet, lönsamhet och hållbar utveckling samspelar med konstruktionsarbete samt förmåga att optimera konstruktioner mot dessa parametrar.

7. Kunskaper om tekniska system samt förmåga att se samspelet mellan komponenter, delsystem och hela system, och i sitt konstruktionsarbete använda detta till att skapa fungerande konstruktioner.

8. Kunskaper om provning och förmåga att utföra provning via mätningar, simuleringar och test.

9. Förmåga att dokumentera och redovisa konstruktionsarbeten med relevanta hjälpmedel.

Kurser i ämnet

 • Konstruktionsteknik, 100 poäng.
 • Mekanik och hållfasthetslära, 100 poäng.
 • Materialteknik, 100 poäng.
 • Tillämpad konstruktionsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen konstruktionsteknik.

Tillämpad konstruktionsteknik

Kursen tillämpad konstruktionsteknik omfattar punkterna 2–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Formulering, strukturering och lösning av konstruktionstekniska problem som saknar en entydig lösning samt utvärdering av konstruktionsarbetet och resultatet.
 • Inhämtning, tolkning och strukturering av relevant information som en del av konstruktionsarbetet.
 • Antaganden för att kunna utföra konstruktionsarbete och motivering av dessa antaganden.
 • Tillämpning av relevanta metoder, teorier, modeller, material och verktyg i konstruktionsarbetet.
 • Fördjupning i relevanta komponenters egenskaper och begränsningar samt dimensionering och användning av dessa i olika tekniska sammanhang.
 • Dimensionering med och utan datorbaserade verktyg.
 • Fördjupning i standarder och normer inom valda teknikområden.
 • Skapande av berednings- och tillverkningsunderlag och, om relevant för teknikområdet, toleranser och ritteknik i samband med detta.
 • Utformning av tekniska instruktioner, om relevant för teknikområdet.
 • Fördjupning i metoder för att underlätta samspelet mellan konstruktion, tillverkning, kvalitet, lönsamhet och hållbar utveckling, till exempel livscykelanalys.
 • Fördjupning i tekniska system och deras inverkan vid konstruktion av komponenter och delsystem.
 • Fördjupning i manuella och datorstödda provningsmetoder.
 • Dokumentation och redovisning av konstruktionsarbete och resultat med relevanta tekniska hjälpmedel.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven formulerar och strukturerar både bekanta och obekanta konstruktionstekniska problem självständigt, löser problemen med gott resultat samt utvärderar arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven formulerar och strukturerar i huvudsak bekanta, men även obekanta, konstruktionstekniska problem självständigt efter samråd med handledare, löser problemen med tillfredsställande resultat samt utvärderar arbetet och resultatet med nyanserade omdömen. Eleven formulerar och strukturerar bekanta konstruktionstekniska problem efter samråd med handledare, löser problemen med tillfredsställande resultat samt utvärderar arbetet och resultatet med nyanserade omdömen.
I sitt arbete inhämtar, tolkar och strukturerar eleven med mycket god säkerhet relevant information. I sitt arbete inhämtar, tolkar och strukturerar eleven med god säkerhet relevant information. I sitt arbete inhämtar, tolkar och strukturerar eleven med säkerhet relevant information.
Dessutom gör eleven med mycket god säkerhet relevanta antaganden och ger nyanserade motiveringar. Dessutom gör eleven med god säkerhet relevanta antaganden och ger nyanserade motiveringar. Dessutom gör eleven med säkerhet relevanta antaganden och ger nyanserade motiveringar.
I konstruktionsarbetet väljer eleven självständigt relevanta metoder, teorier, modeller, material och verktyg och använder med mycket god säkerhet dessa till att lösa problem. I konstruktionsarbetet väljer eleven självständigt efter samråd med handledare relevanta metoder, teorier, modeller, material och verktyg och använder med god säkerhet dessa till att lösa problem. I konstruktionsarbetet väljer eleven efter samråd med handledare relevanta metoder, teorier, modeller, material och verktyg och använder med säkerhet dessa till att lösa problem.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för relevanta komponenters egenskaper och begränsningar samt använder dessa med mycket god säkerhet i olika tekniska sammanhang. Eleven redogör utförligt för relevanta komponenters egenskaper och begränsningar samt använder dessa med god säkerhet i olika tekniska sammanhang. Eleven redogör övergripande för relevanta komponenters egenskaper och begränsningar samt använder dessa med säkerhet i olika tekniska sammanhang.
Dessutom utför eleven med god säkerhet avancerade dimensioneringar med och utan datorstödda verktyg. Dessutom utför eleven med god säkerhet dimensioneringar med och utan datorstödda verktyg. Dessutom utför eleven med säkerhet dimensioneringar med och utan datorstödda verktyg.
- - Eleven tar i sitt arbete hänsyn till standarder och normer.
Eleven resonerar även utförligt om alternativa sätt att lösa problem och konstruktionsuppgifter. - -
Eleven skapar berednings- och tillverkningsunderlag med gott resultat. - Eleven skapar berednings- och tillverkningsunderlag med tillfredställande resultat.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för metoder som underlättar samspel mellan konstruktion och tillverkning, kvalitet, lönsamhet och hållbar utveckling samt använder dessa metoder med mycket god säkerhet i konstruktionsarbetet till att optimera sin konstruktion. Eleven redogör utförligt för metoder som underlättar samspel mellan konstruktion och tillverkning, kvalitet, lönsamhet och hållbar utveckling samt använder dessa metoder med god säkerhet i konstruktionsarbetet till att optimera sin konstruktion. Eleven redogör övergripande för metoder som underlättar samspel mellan konstruktion och tillverkning, kvalitet, lönsamhet och hållbar utveckling samt använder dessa metoder med säkerhet i konstruktionsarbetet för att optimera sin konstruktion.
Dessutom tar eleven i sitt arbete med mycket god säkerhet hänsyn till omgivande system. Dessutom tar eleven i sitt arbete med god säkerhet hänsyn till omgivande system. Dessutom tar eleven i sitt arbete med säkerhet hänsyn till omgivande system.
Eleven utför med mycket god säkerhet provning av konstruktionens funktion både manuellt och med hjälp av datorer samt använder resultatet till att förbättra sin konstruktion. Eleven utför med god säkerhet provning av konstruktionens funktion både manuellt och med hjälp av datorer. Eleven utför med säkerhet provning av konstruktionens funktion både manuellt och med hjälp av datorer.
Eleven dokumenterar och redovisar konstruktionsarbetet och resultatet med mycket god säkerhet och med relevanta tekniska hjälpmedel. Eleven dokumenterar och redovisar konstruktionsarbetet och resultatet med god säkerhet och med relevanta tekniska hjälpmedel. Eleven dokumenterar och redovisar konstruktionsarbetet och resultatet med säkerhet och med relevanta tekniska hjälpmedel.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer