Kunskapskrav

Start Sök Om

Konstruktionsteknik

Ämnet konstruktionsteknik behandlar konstruktionsprocessen och hur konstruktören använder dess olika delar för att utveckla och förbättra tekniska lösningar. Ämnet får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet konstruktionsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om konstruktionsprocessen för att i sin roll som gymnasieingenjör kunna utföra konstruktionsarbete med hänsyn till produktionstekniska, kvalitetsmässiga, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att fördjupa sin förståelse av tekniska system och utveckla förmåga att i sitt konstruktionsarbete se samspelet mellan komponenter, delsystem och hela system för att kunna utveckla bättre konstruktioner.

Undervisningen ska leda till att eleverna självständigt planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar konstruktionsarbeten i projektform. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att inhämta, sovra och strukturera information, välja och använda konstruktionsmetoder och verktyg samt använda relevanta matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att använda digitala konstruktionsmetoder och verktyg. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om vanliga komponenter samt om svenska och internationella standarder och normer för att använda i sitt arbete.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i materialteknik för att kunna utvärdera och välja material i konstruktioner. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att tolka och skapa berednings- och tillverkningsunderlag samt tekniska instruktioner. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper inom dimensionering och provning av konstruktioner med hjälp av manuella och datorstödda mätningar, simuleringar och tester.

Undervisningen i ämnet konstruktionsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om konstruktionsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den.

2. Förmåga att planera och genomföra konstruktionsarbeten genom att söka, tolka och strukturera relevant information samt genom att välja och använda metoder, modeller, teorier och verktyg. Förmåga att rimlighetsbedöma resultat och att utvärdera konstruktionsarbeten.

3. Förmåga att använda konstruktionsverktyg, komponenter, standarder och normer inom konstruktionsarbetet samt kunskaper om deras egenskaper och begränsningar.

4. Förmåga att utvärdera och välja material.

5. Förmåga att tolka och skapa berednings- och tillverkningsunderlag samt tekniska instruktioner.

6. Kunskaper om hur produktionsteknik, kvalitet, lönsamhet och hållbar utveckling samspelar med konstruktionsarbete samt förmåga att optimera konstruktioner mot dessa parametrar.

7. Kunskaper om tekniska system samt förmåga att se samspelet mellan komponenter, delsystem och hela system, och i sitt konstruktionsarbete använda detta till att skapa fungerande konstruktioner.

8. Kunskaper om provning och förmåga att utföra provning via mätningar, simuleringar och test.

9. Förmåga att dokumentera och redovisa konstruktionsarbeten med relevanta hjälpmedel.

Kurser i ämnet

 • Konstruktionsteknik, 100 poäng.
 • Mekanik och hållfasthetslära, 100 poäng.
 • Materialteknik, 100 poäng.
 • Tillämpad konstruktionsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen konstruktionsteknik.

Mekanik och hållfasthetslära

Kursen mekanik och hållfasthetslära omfattar punkterna 1–4 och 7–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Mekanikens och hållfasthetslärans roll i konstruktionsarbetet.
 • Fördjupning i teorier, modeller och begrepp inom mekanik och hållfasthetslära och konstruktionsmässiga tillämpningar av dessa.
 • Metod och struktur för mekanik- och hållfasthetsberäkning och dimensionering samt rimlighetsbedömning.
 • Antaganden och motivering för mekanik- och hållfasthetsberäkningar.
 • Manuella och datorstödda verktyg för mekanik- och hållfasthetsberäkning och dimensionering, samt deras egenskaper och begränsningar.
 • Relevanta standarder och normer för beräkningar och dimensionering.
 • Utvärdering av material utifrån teorier och modeller i mekanik och hållfasthetslära.
 • Analys av tekniska system för att kunna utföra mekanik- och hållfasthetsberäkningar och dimensionering, till exempel vid friläggning.
 • Manuell och datorstödd provning av en konstruktions hållfasthet via mätningar, simuleringar och test.
 • Dokumentation och redovisning av mekanik- och hållfasthetsberäkning.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för, och visar i några fall specialiserade kunskaper om, mekaniken och hållfasthetslärans roll i konstruktionsarbetet. Eleven redogör utförligt för, och visar i något fall specialiserade kunskaper om, mekaniken och hållfasthetslärans roll i konstruktionsarbetet. Eleven redogör övergripande för mekaniken och hållfasthetslärans roll i konstruktionsarbetet.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat för, och visar i några fall specialiserade kunskaper om, innebörden av teorier, modeller och begrepp inom mekanik och hållfasthetslära samt använder dem för att lösa både bekanta och obekanta problem och konstruktionsuppgifter med gott resultat. Eleven resonerar utförligt för, och visar i något fall specialiserade kunskaper om, innebörden av teorier, modeller och begrepp inom mekanik och hållfasthetslära samt använder dem för att lösa i huvudsak bekanta, men också obekanta, problem och konstruktionsuppgifter med gott resultat. Eleven resonerar övergripande om innebörden av teorier, modeller och begrepp inom mekanik och hållfasthetslära samt använder dem för att lösa bekanta problem och konstruktionsuppgifter med tillfredsställande resultat.
I sitt arbete gör eleven med mycket god säkerhet relevanta antaganden för att kunna göra mekanik- och hållfasthetsberäkningar samt motiverar dessa antaganden med välgrundade och nyanserade resonemang. I sitt arbete gör eleven med god säkerhet relevanta antaganden för att kunna göra mekanik- och hållfasthetsberäkningar samt motiverar dessa antaganden med välgrundade och nyanserade resonemang. I sitt arbete gör eleven med säkerhet relevanta antaganden för att kunna göra mekanik- och hållfasthetsberäkningar samt motiverar dessa antaganden med välgrundade resonemang.
Dessutom resonerar eleven utförligt och nyanserat kring vald metods begränsningar och resultatets rimlighet. Dessutom resonerar eleven utförligt kring vald metods begränsningar och resultatets rimlighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt kring vald metods begränsningar och resultatets rimlighet.
Eleven använder med mycket god säkerhet manuella och datorstödda verktyg för mekanik- och hållfasthetsberäkning samt redogör utförligt och nyanserat för dess egenskaper och begränsningar. Eleven använder med god säkerhet manuella och datorstödda verktyg för mekanik- och hållfasthetsberäkning samt redogör utförligt för deras egenskaper och begränsningar. Eleven använder med säkerhet manuella och datorstödda verktyg för mekanik- och hållfasthetsberäkning samt redogör övergripande för deras egenskaper och begränsningar.
- - Eleven tar i sitt arbete hänsyn till standarder och normer.
- Eleven värderar med välgrundade och nyanserade omdömen material med hänsyn till mekanik och hållfasthet. Eleven värderar med välgrundade omdömen material med hänsyn till mekanik och hållfasthet.
Utifrån ett givet system delar eleven upp systemet i delsystem och använder det med mycket god säkerhet i problemlösning. Utifrån ett givet system delar eleven upp systemet i delsystem och använder det med god säkerhet i problemlösning. Utifrån ett givet system delar eleven upp systemet i delsystem och använder det med säkerhet i problemlösning.
Eleven utför med mycket god säkerhet provning av konstruktioners hållfasthet via avancerade mätningar, simuleringar och test både manuellt och med hjälp av datorer. Eleven utför med god säkerhet provning av konstruktioners hållfasthet via mätningar, simuleringar och test både manuellt och med hjälp av datorer. Eleven utför med säkerhet provning av konstruktioners hållfasthet via mätningar, simuleringar och test både manuellt och med hjälp av datorer.
Eleven dokumenterar och redovisar med mycket god säkerhet mekanik- och hållfasthetsberäkningar. Eleven dokumenterar och redovisar med god säkerhet mekanik- och hållfasthetsberäkningar. Eleven dokumenterar och redovisar med säkerhet mekanik- och hållfasthetsberäkningar.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer