Kunskapskrav

Start Sök Om

Konstruktionsteknik

Ämnet konstruktionsteknik behandlar konstruktionsprocessen och hur konstruktören använder dess olika delar för att utveckla och förbättra tekniska lösningar. Ämnet får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet konstruktionsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om konstruktionsprocessen för att i sin roll som gymnasieingenjör kunna utföra konstruktionsarbete med hänsyn till produktionstekniska, kvalitetsmässiga, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att fördjupa sin förståelse av tekniska system och utveckla förmåga att i sitt konstruktionsarbete se samspelet mellan komponenter, delsystem och hela system för att kunna utveckla bättre konstruktioner.

Undervisningen ska leda till att eleverna självständigt planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar konstruktionsarbeten i projektform. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att inhämta, sovra och strukturera information, välja och använda konstruktionsmetoder och verktyg samt använda relevanta matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att använda digitala konstruktionsmetoder och verktyg. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om vanliga komponenter samt om svenska och internationella standarder och normer för att använda i sitt arbete.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i materialteknik för att kunna utvärdera och välja material i konstruktioner. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att tolka och skapa berednings- och tillverkningsunderlag samt tekniska instruktioner. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper inom dimensionering och provning av konstruktioner med hjälp av manuella och datorstödda mätningar, simuleringar och tester.

Undervisningen i ämnet konstruktionsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om konstruktionsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den.

2. Förmåga att planera och genomföra konstruktionsarbeten genom att söka, tolka och strukturera relevant information samt genom att välja och använda metoder, modeller, teorier och verktyg. Förmåga att rimlighetsbedöma resultat och att utvärdera konstruktionsarbeten.

3. Förmåga att använda konstruktionsverktyg, komponenter, standarder och normer inom konstruktionsarbetet samt kunskaper om deras egenskaper och begränsningar.

4. Förmåga att utvärdera och välja material.

5. Förmåga att tolka och skapa berednings- och tillverkningsunderlag samt tekniska instruktioner.

6. Kunskaper om hur produktionsteknik, kvalitet, lönsamhet och hållbar utveckling samspelar med konstruktionsarbete samt förmåga att optimera konstruktioner mot dessa parametrar.

7. Kunskaper om tekniska system samt förmåga att se samspelet mellan komponenter, delsystem och hela system, och i sitt konstruktionsarbete använda detta till att skapa fungerande konstruktioner.

8. Kunskaper om provning och förmåga att utföra provning via mätningar, simuleringar och test.

9. Förmåga att dokumentera och redovisa konstruktionsarbeten med relevanta hjälpmedel.

Kurser i ämnet

 • Konstruktionsteknik, 100 poäng.
 • Mekanik och hållfasthetslära, 100 poäng.
 • Materialteknik, 100 poäng.
 • Tillämpad konstruktionsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen konstruktionsteknik.

Materialteknik

Kursen materialteknik omfattar punkterna 1–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Materialteknikens roll i konstruktionsarbetet.
 • Fördjupning av konstruktionsmaterials tekniska, fysiska och kemiska egenskaper samt deras användningsområden.
 • Metoder för materialval och deras begränsningar, samt val och utvärdering av material vid olika konstruktionsmässiga tillämpningar.
 • Användning av matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller för utvärdering och val av material.
 • Standarder och normer i materialteknik.
 • Manuella och datorstödda verktyg, till exempel materialdatabaser för inhämtning av information och användning vid val av material.
 • Materials förändrade egenskaper vid framställning och bearbetning.
 • Optimering av material mot olika förutsättningar som tillverkning, hållbar utveckling, lönsamhet och kvalitet.
 • Materials samverkan med omgivande material och miljö. Provning av materials konstruktionsfunktion, till exempel dragprov.
 • Dokumentation och redovisning av materialval och utvärdering av material.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för materialteknikens roll i konstruktionsarbetet. Eleven redogör utförligt för materialteknikens roll i konstruktionsarbetet. Eleven redogör övergripande för materialteknikens roll i konstruktionsarbetet.
Eleven redogör vidare utförligt och nyanserat för materials tekniska, fysiska och kemiska egenskaper samt deras användningsområden. Eleven redogör vidare utförligt för materials tekniska, fysiska och kemiska egenskaper samt deras användningsområden. Eleven redogör vidare övergripande för materials tekniska, fysiska och kemiska egenskaper samt deras användningsområden.
Dessutom resonerar eleven utförligt och nyanserat kring metoder för materialval och deras begränsningar. Dessutom resonerar eleven utförligt kring metoder för materialval och deras begränsningar. Dessutom resonerar eleven övergripande kring metoder för materialval och deras begränsningar.
Eleven väljer med mycket god säkerhet material och utvärderar materialval vid olika konstruktionssammanhang. Eleven väljer med god säkerhet material och utvärderar materialval vid olika konstruktionssammanhang. Eleven väljer med säkerhet material och utvärderar materialval vid olika konstruktionssammanhang.
I sitt arbete använder eleven med mycket god säkerhet relevanta matematiska och teknikvetenskapliga teorier, modeller och begrepp. I sitt arbete använder eleven med god säkerhet relevanta matematiska och teknikvetenskapliga teorier, modeller och begrepp. I sitt arbete använder eleven med säkerhet relevanta matematiska och teknikvetenskapliga teorier, modeller och begrepp.
Eleven använder med mycket god säkerhet manuella och datorstödda verktyg vid val av material och utvärdering. Eleven använder med god säkerhet manuella och datorstödda verktyg vid val av material och utvärdering. Eleven använder med säkerhet manuella och datorstödda verktyg vid val av material och utvärdering.
- - Eleven tar i sitt arbete även hänsyn till standarder och normer.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för materials ändrade egenskaper vid bearbetning. Eleven redogör utförligt för materials ändrade egenskaper vid bearbetning. Eleven redogör övergripande för materials ändrade egenskaper vid bearbetning.
Eleven optimerar med mycket god säkerhet materialval mot olika förutsättningar kring tillverkning, lönsamhet, kvalitet och hållbar utveckling. Eleven optimerar med god säkerhet materialval mot olika förutsättningar kring tillverkning, lönsamhet, kvalitet och hållbar utveckling. Eleven optimerar med säkerhet materialval mot olika förutsättningar kring tillverkning, lönsamhet, kvalitet och hållbar utveckling.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat för materials samverkan med omgivande material och miljö samt använder kunskapen med mycket god säkerhet vid utvärdering av materialval. Eleven resonerar utförligt för materials samverkan med omgivande material och miljö samt använder kunskapen med god säkerhet vid utvärdering av materialval. Eleven resonerar övergripande för materials samverkan med omgivande material och miljö samt använder kunskapen med säkerhet vid utvärdering av materialval.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för olika provningsmetoder, för materials konstruktionsfunktion samt utför med mycket god säkerhet provning. Eleven redogör också utförligt för olika provningsmetoder, för materials konstruktionsfunktion samt utför med god säkerhet provning. Eleven redogör också övergripande för olika provningsmetoder, för materials konstruktionsfunktion samt utför med säkerhet provning.
Eleven dokumenterar och redovisar motiveringar till materialval och utvärdering av material med mycket god säkerhet. Eleven dokumenterar och redovisar med god säkerhet motiveringar till materialval och utvärdering av material. Eleven dokumenterar och redovisar med säkerhet motiveringar till materialval och utvärdering av material.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer