Kunskapskrav

Start Sök Om

Installationsteknik

Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper fel i befintliga elanläggningar. I ämnet betonas elsäkerhet eftersom misstag kan orsaka stora skador både på personer och på egendom.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet installationsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar. För att installera elanläggningar krävs förmåga att bilda sig en uppfattning om hur installationen kommer att se ut och fungera. Därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att läsa och tolka ritningar och arbetsbeskrivningar. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika materials egenskaper och om hur verktyg ska användas.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhet, föreskrifter, standarder och bestämmelser samt att söka information om installationer i befintlig dokumentation. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att lösa problem som uppkommer under arbetets gång samt att dokumentera sitt arbete. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera både i tal och i skrift, för att kunna upprätthålla elsäkerheten.

Undervisningen i ämnet installationsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika elinstallationer.
 2. Färdigheter i att planera och genomföra arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser samt standarder inom området.
 3. Förmåga att arbeta på ett säkert sätt samt använda verktyg och andra hjälpmedel på ett säkert sätt.
 4. Förmåga att kontrollera och driftsätta elinstallationer på ett säkert och yrkesmässigt sätt.
 5. Förmåga att dokumentera och utvärdera arbetet.
 6. Färdigheter i att felsöka och reparera elinstallationer.

Kurser i ämnet

 1. Belysningsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen elkraftteknik, kursen ellära 2 eller kursen praktisk ellära.
 2. Elinstallationer, 200 poäng, som bygger på kursen elkraftteknik. Dessutom bygger den på kursen ellära 2 eller kursen praktisk ellära.
 3. Elmotorstyrning, 100 poäng, som bygger på kursen elkraftteknik. Dessutom bygger den på kursen ellära 2 eller kursen praktisk ellära.
 4. Kommunikationsnät 1, 100 poäng.
 5. Kommunikationsnät 2, 100 poäng, som bygger på kursen kommunikationsnät 1.
 6. Kommunikationsnät 3, 100 poäng, som bygger på kursen kommunikationsnät 2.

Elmotorstyrning

Kursen elmotorstyrning omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Installation av elmotorer med tillhörande skyddsanordningar.
 • Installation av styrutrustning för styrning av elmotorer.
 • Installation av varvtalsreglering och mjukstartare.
 • Lagar och andra bestämmelser om säkerhet inom området. Standarder.
 • Val av ledningar med hänsyn till störningar och olika miljöer.
 • Driftsättning och underhåll av elmotorer med tillhörande skyddsanordningar, styrutrustningar och automatikutrustningar.
 • Dokumentation gällande elmotorer, styrutrustningar och automatikutrustningar.
 • Felsökning och felavhjälpning av elmotorer med tillhörande skyddsanordningar, styrutrustningar och automatikutrustningar.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven planerar efter samråd med handledare vanligt förekommande motorinstallationer utifrån lagar och andra bestämmelser samt standarder som finns inom området. Eleven planerar i samråd med handledare vanligt förekommande motorinstallationer utifrån lagar och andra bestämmelser samt standarder som finns inom området.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur installationen är tänkt att fungera. Dessutom redogör eleven utförligt för hur installationen är tänkt att fungera. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur installationen är tänkt att fungera.
Eleven utför i olika miljöer och med mycket gott handlag vanligt förekommande motorinstallationer på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra. Eleven utför i olika miljöer och med gott handlag vanligt förekommande motorinstallationer på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra. Eleven utför i olika miljöer och med visst handlag vanligt förekommande motorinstallationer på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
- Inför arbetet väljer eleven efter samråd med handledare material avsedda för uppgiften. Inför arbetet väljer eleven i samråd med handledare material avsedda för uppgiften.
Under arbetet väljer eleven med säkerhet verktyg, instrument och övrig utrustning samt använder dem med mycket gott handlag. Under arbetet väljer eleven med viss säkerhet verktyg, instrument och övrig utrustning samt använder dem med gott handlag. Under arbetet väljer eleven med viss säkerhet verktyg, instrument och övrig utrustning samt använder dem med visst handlag.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val. Eleven motiverar utförligt sina val. -
- Under arbetet upptäcker eleven problem som uppstår och löser dem efter samråd med handledare. Under arbetet upptäcker eleven problem som uppstår och löser dem i samråd med handledare.
- - Eleven kontrollerar säkerheten och driftsätter installationen.
Efter utfört arbete gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av installationen utifrån de bestämmelser och standarder som finns inom området. Efter utfört arbete gör eleven en noggrann dokumentation av installationen utifrån de bestämmelser och standarder som finns inom området. Efter utfört arbete gör eleven en enkel dokumentation av installationen utifrån de bestämmelser och standarder som finns inom området.
Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
- Eleven söker och reparerar efter samråd med handledare fel som uppkommer på såväl nya som befintliga installationer. Eleven söker och reparerar i samråd med handledare fel som uppkommer på såväl nya som befintliga installationer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer