Kunskapskrav

Start Sök Om

Inköp och logistik

Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man med produkterna i form av lager- och transportarbete eller med att planera och genomföra uppgifter inom inköp, logistik, distribution och spedition.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om flödet av varor från tillverkare till slutlig användare, där alla delar av distributionskedjan samordnas till en helhet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur inköp planeras och utförs rationellt, resurssnålt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att använda ekonomiska begrepp som lönsamhetsberäkning och beräkning av frakter och transporter.

Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom inköp och logistik.

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om inköp och internationell handel.
 2. Kunskaper om logistik, logistiska samband och olika logistikstrategier.
 3. Kunskaper om transporter och spedition.
 4. Kunskaper om varuhantering, varans väg och olika led i försörjningskedjan.
 5. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom inköps-, logistik-, transport och speditionsområdet samt att lösa problem.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom inköps- och logistikområdet.
 7. Förmåga att göra olika ekonomiska beräkningar inom inköp och logistik.
 8. Förmåga att beräkna kostnader för och värdera olika transportalternativ.
 9. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 10. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor och frågor om hållbar utveckling.

Kurser i ämnet

 1. Inköp 1, 100 poäng.
 2. Inköp 2, 100 poäng, som bygger på kursen inköp 1.
 3. Logistik 1, 100 poäng.
 4. Logistik 2, 100 poäng, som bygger på kursen logistik 1.
 5. Transport och spedition, 100 poäng.

Logistik 2

Kursen logistik 2 omfattar punkterna 1–2, 4–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Logistikflöden och varuflödesoptimering.
 • Omsättning av modeller för resurseffektiva tankesätt och principer, till exempel lean logistics.
 • Transportplanering och leveransbevakning.
 • Leveransservice, lagerstyrning och uppföljning av lagerbindning.
 • Kretsloppstänkande och förpackningar.
 • Planering och kontroll av försörjningskedjor, till exempel hur flödet av varor, information och pengar från tillverkare till slutkund administreras genom alla led.
 • Logistikanalyser, till exempel modeller för ledtids- och lönsamhetsanalyser.
 • Nyckeltalsanalys och ekonomiska beräkningar inom logistikområdet.
 • Lagar och andra bestämmelser.
 • Arbetsmiljö- och ergonomifrågor inom logistikområdet.
 • Miljö- och resurshushållningsfrågor.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur logistikarbete planeras och utförs samt värderar med nyanserade omdömen olika logistikstrategier. Eleven redogör utförligt för hur logistikarbete planeras och utförs samt värderar med enkla omdömen olika logistikstrategier. Eleven redogör översiktligt för hur logistikarbete planeras och utförs samt värderar med enkla omdömen olika logistikstrategier.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat logistikens utveckling samt redogör utförligt och nyanserat för hur försörjningskedjan fungerar från tillverkare till konsument. Dessutom beskriver eleven utförligt logistikens utveckling samt redogör utförligt för hur försörjningskedjan fungerar från tillverkare till konsument. Dessutom beskriver eleven översiktligt logistikens utveckling samt redogör översiktligt för hur försörjningskedjan fungerar från tillverkare till konsument.
- Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom logistikområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser. Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom logistikområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
- - I arbetet tar eleven egna initiativ för att lösa uppgiften.
Dessutom gör eleven efter samråd med handledare ekonomiska beräkningar med gott resultat. Dessutom gör eleven efter samråd med handledare ekonomiska beräkningar med tillfredsställande resultat. Dessutom gör eleven i samråd med handledare ekonomiska beräkningar med tillfredsställande resultat.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arbetsmiljöfrågor. Eleven redogör utförligt för arbetsmiljöfrågor. Eleven redogör översiktligt för arbetsmiljöfrågor.
- Dessutom diskuterar eleven utförligt logistikfrågor utifrån miljö- och resurshushållning. Dessutom diskuterar eleven översiktligt logistikfrågor utifrån miljö- och resurshushållning.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer