Kunskapskrav

Start Sök Om

Hälsovård

Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande barn- och folksjukdomar. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hälsovård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om såväl hälsofrämjande åtgärder som olika former av hälsovårdande insatser. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa, välbefinnande samt om komplementära behandlingsmetoder.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta hälsofrämjande och hälsovårdande utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att förstärka det friska och se människan som en resurs för eget välbefinnande.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förmåga att arbeta efter lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamhetsområdet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta och kommunicera med andra på ett yrkesetiskt sätt samt diskutera egna och andras attityder till hälsa och hälsovård.

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av olika former av hälsoarbete. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera centrala begrepp samt egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet hälsovård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hälsa samt om förebyggande och hälsovårdande arbete.
 2. Kunskaper om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande.
 3. Kunskaper om barn- och folksjukdomar.
 4. Kunskaper om barnhälsovården samt om preventivt arbete för att främja barns hälsa och välbefinnande.
 5. Förmåga att använda begrepp och teorier inom verksamhetsområdet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdet samt förmåga att arbeta utifrån dessa.
 7. Förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsoarbete.
 8. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsoarbete.
 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka med människor i olika situationer på ett yrkesetiskt sätt.

Kurser i ämnet

 1. Barnhälsovård, 100 poäng.
 2. Friskvård och hälsa, 100 poäng.
 3. Komplementärmedicin, 100 poäng.
 4. Kost, måltid och munhälsa, 100 poäng.

Kost, måltid och munhälsa

Kursen kost, måltid och munhälsa omfattar punkterna 1–2, 5 och 7–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Näringsbehov, nutrition och nationella kostrekommendationer.
 • Livsmedelshygien och hantering av livsmedel för bevarande av dess näringsinnehåll.
 • Kulturella aspekter på kost och måltid samt måltidsmiljöns estetiska och psykosociala aspekter.
 • Sambanden mellan kost, levnadsvanor, hälsa och välbefinnande.
 • Balanserad kost och specialkost vid ohälsa, sjukdom och funktionsnedsättning.
 • Functional food, dvs. livsmedel med specifika fysiologiska hälsoeffekter.
 • Tillagning, iordningställande och servering av måltider.
 • Svälj- och matsmältningsbesvär samt anpassning av kosten vid olika sjukdomstillstånd.
 • Munhygien och munvård hos äldre och sjuka.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för människans näringsbehov och ger flera exempel på nationella rekommendationer på området. Eleven redogör utförligt för människans näringsbehov och ger flera exempel på nationella rekommendationer inom området. Eleven redogör översiktligt för människans näringsbehov och ger några exempel på nationella rekommendationer inom området.
- Dessutom ger eleven flera exempel på hur livsmedels kvalitet och näringsinnehåll påverkas vid hantering och förvaring. Dessutom ger eleven några exempel på hur livsmedels kvalitet och näringsinnehåll påverkas vid hantering och förvaring.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för kostens, måltidssituationens och munhygienens betydelse för människors hälsa och välbefinnande ur fysiologiska, psykosociala, estetiska och kulturella aspekter. Eleven redogör utförligt för kostens, måltidssituationens och munhygienens betydelse för människors hälsa och välbefinnande ur fysiologiska, psykosociala, estetiska och kulturella aspekter. Eleven redogör översiktligt för kostens, måltidssituationens och munhygienens betydelse för människors hälsa och välbefinnande ur fysiologiska, psykosociala, estetiska och kulturella aspekter.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika former av specialkoster samt för vanliga svälj- och matsmältningsbesvär. Eleven redogör även utförligt för olika former av specialkoster samt för vanliga svälj- och matsmältningsbesvär. Eleven redogör även översiktligt för olika former av specialkoster samt för vanliga svälj- och matsmältningsbesvär.
I redogörelserna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier. - I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, stöd och assistans vid måltid och munhygien med ett gott resultat. Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, stöd och assistans vid måltid och munhygien med ett tillfredsställande resultat. Eleven planerar och genomför, i samråd med handledare, stöd och assistans vid måltid och munvård med ett tillfredsställande resultat.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt handlingssätt utifrån olika teorier om kost och hälsa. Eleven motiverar utförligt sitt handlingssätt utifrån olika teorier om kost och hälsa. Eleven motiverar översiktligt sitt handlingssätt utifrån olika teorier om kost och hälsa.
Eleven gör även en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med välgrundade och nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven gör även en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med välgrundade omdömen. Eleven gör även en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med enkla omdömen.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras värderingar samt attityder till kost och hälsa. Eleven diskuterar utförligt egna och andras värderingar samt attityder till kost och hälsa. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras värderingar samt attityder till kost och hälsa.
Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet på ett yrkesetiskt sätt. - Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra på ett yrkesetiskt sätt.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer