Kunskapskrav

Start Sök Om

Hälsovård

Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande barn- och folksjukdomar. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hälsovård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om såväl hälsofrämjande åtgärder som olika former av hälsovårdande insatser. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa, välbefinnande samt om komplementära behandlingsmetoder.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta hälsofrämjande och hälsovårdande utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att förstärka det friska och se människan som en resurs för eget välbefinnande.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förmåga att arbeta efter lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamhetsområdet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta och kommunicera med andra på ett yrkesetiskt sätt samt diskutera egna och andras attityder till hälsa och hälsovård.

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av olika former av hälsoarbete. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera centrala begrepp samt egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet hälsovård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hälsa samt om förebyggande och hälsovårdande arbete.
 2. Kunskaper om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande.
 3. Kunskaper om barn- och folksjukdomar.
 4. Kunskaper om barnhälsovården samt om preventivt arbete för att främja barns hälsa och välbefinnande.
 5. Förmåga att använda begrepp och teorier inom verksamhetsområdet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdet samt förmåga att arbeta utifrån dessa.
 7. Förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsoarbete.
 8. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsoarbete.
 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka med människor i olika situationer på ett yrkesetiskt sätt.

Kurser i ämnet

 1. Barnhälsovård, 100 poäng.
 2. Friskvård och hälsa, 100 poäng.
 3. Komplementärmedicin, 100 poäng.
 4. Kost, måltid och munhälsa, 100 poäng.

Komplementärmedicin

Kursen komplementärmedicin omfattar punkterna 1–2 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den komplementärmedicinska historiken ur ett kulturellt perspektiv. Etiska perspektiv på komplementärmedicinska behandlingsmetoder.
 • Komplementära behandlingsmetoder och verkningssätt och effekter ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv.
 • Komplementära behandlingsmetoder i relation till skolmedicin.
 • Massage och beröring som terapeutisk metod och dess fysiologiska samt psykologiska effekter.
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar det komplementärmedicinska verksamhetsområdet.
 • Planering, genomförande och utvärdering samt dokumentation av komplementär metod i syfte att öka psykiskt, fysiskt eller socialt välbefinnande, till exempel taktil stimulering eller klassisk massage.
 • Yrkesetik i samarbete och kommunikation i utövande av komplementärmedicinska behandlingsmetoder.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat den komplementärmedicinska utvecklingen ur ett historiskt, kulturellt och etiskt perspektiv. Eleven beskriver utförligt den komplementärmedicinska utvecklingen ur ett historiskt, kulturellt och etiskt perspektiv. Eleven beskriver översiktligt den komplementärmedicinska utvecklingen ur ett historiskt, kulturellt och etiskt perspektiv.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat olika komplementärmedicinska behandlingsmetoder och deras fysiologiska samt psykologiska verkningssätt. Eleven beskriver även utförligt olika komplementärmedicinska behandlingsmetoder och deras fysiologiska samt psykologiska verkningssätt. Eleven beskriver översiktligt olika komplementärmedicinska behandlingsmetoder och deras fysiologiska samt psykologiska verkningssätt.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier. - I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser som finns på det komplementärmedicinska området samt arbetar efter samråd med handledare utifrån dessa. Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som finns på det komplementärmedicinska området samt arbetar efter samråd med handledare utifrån dessa. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som finns på det komplementärmedicinska området samt arbetar i samråd med handledare utifrån dessa.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare enkla komplementärmedicinska behandlingsmetoder med ett gott resultat och anpassar vid behov sitt arbete till ändrade förutsättningar. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare enkla komplementärmedicinska behandlingsmetoder med ett gott resultat. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare enkla komplementärmedicinska behandlingsmetoder med ett tillfredsställande resultat.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur behandlingsmetoderna kan bidra till människors upplevelse av hälsa samt välbefinnande. Dessutom beskriver eleven utförligt hur dessa kan bidra till människors upplevelse av hälsa samt välbefinnande. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur dessa kan bidra till människors upplevelse av hälsa samt välbefinnande.
Eleven gör även en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen. Eleven gör även en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen. Eleven gör även en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med enkla omdömen.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat relationen mellan skolmedicinska och komplementära behandlingsmetoder samt diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder och värderingar till dem. Eleven beskriver även utförligt relationen mellan skolmedicinska och komplementära behandlingsmetoder samt diskuterar utförligt egna och andras attityder och värderingar till dem. Eleven beskriver även översiktligt relationen mellan skolmedicinska och komplementära behandlingsmetoder samt diskuterar översiktligt egna och andras attityder och värderingar till dem.
Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra i nya situationer på ett yrkesetiskt sätt. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra i nya situationer på ett yrkesetiskt sätt. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra i bekanta situationer på ett yrkesetiskt sätt.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer