Kunskapskrav

Start Sök Om

Hälsovård

Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande barn- och folksjukdomar. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hälsovård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om såväl hälsofrämjande åtgärder som olika former av hälsovårdande insatser. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa, välbefinnande samt om komplementära behandlingsmetoder.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta hälsofrämjande och hälsovårdande utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att förstärka det friska och se människan som en resurs för eget välbefinnande.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förmåga att arbeta efter lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamhetsområdet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta och kommunicera med andra på ett yrkesetiskt sätt samt diskutera egna och andras attityder till hälsa och hälsovård.

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av olika former av hälsoarbete. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera centrala begrepp samt egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet hälsovård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hälsa samt om förebyggande och hälsovårdande arbete.
 2. Kunskaper om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande.
 3. Kunskaper om barn- och folksjukdomar.
 4. Kunskaper om barnhälsovården samt om preventivt arbete för att främja barns hälsa och välbefinnande.
 5. Förmåga att använda begrepp och teorier inom verksamhetsområdet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdet samt förmåga att arbeta utifrån dessa.
 7. Förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsoarbete.
 8. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsoarbete.
 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka med människor i olika situationer på ett yrkesetiskt sätt.

Kurser i ämnet

 1. Barnhälsovård, 100 poäng.
 2. Friskvård och hälsa, 100 poäng.
 3. Komplementärmedicin, 100 poäng.
 4. Kost, måltid och munhälsa, 100 poäng.

Friskvård och hälsa

Kursen friskvård och hälsa omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Människors livsvillkor och hälsoeffekter ur psykosociala, socioekonomiska, kulturella, historiska och internationella aspekter samt genus- och miljöaspekter.
 • Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn.
 • Stress och stresshantering.
 • Missbruk och beroende.
 • Sexualitet och samlevnad samt STI (sexually transmitted infections).
 • Folksjukdomar och förebyggande hälsoarbete.
 • Centrala begrepp och teorier, till exempel KASAM (känsla av sammanhang).
 • Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser inom hälsoområdet.
 • Hälsoupplysning individuellt och i grupp.
 • Hälsoprofil som verktyg.
 • Hälsofrämjande program på individ- och gruppnivå.
 • Kommunikation och coachning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven redogör utförligt för faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande samt förklarar enkla samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven redogör översiktligt för faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några folksjukdomar samt hur de kan förebyggas och behandlas. Dessutom redogör eleven utförligt för några folksjukdomar samt hur de kan förebyggas och behandlas. Dessutom redogör eleven översiktligt för några folksjukdomar samt hur de kan förebyggas och behandlas.
I redogörelserna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier. - I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt för internationella överenskommelser inom området. Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt för internationella överenskommelser inom området. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt för internationella överenskommelser inom området.
Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, vägledande hälsosamtal och hälsofrämjande aktiviteter med ett gott resultat. Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, vägledande hälsosamtal och hälsofrämjande aktiviteter med ett tillfredsställande resultat. Eleven planerar och genomför, i samråd med handledare, vägledande hälsosamtal och hälsofrämjande aktiviteter med ett tillfredsställande resultat.
Eleven utvärderar resultatet med välgrundade och nyanserade omdömen och motiverar utförligt och nyanserat tillvägagångssättet. Eleven utvärderar resultatet med välgrundade omdömen och motiverar utförligt tillvägagångssättet. Eleven utvärderar resultatet med enkla omdömen och motiverar översiktligt tillvägagångssättet.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utfört arbete. Eleven gör en noggrann dokumentation av utfört arbete. Eleven gör en enkel dokumentation av utfört arbete.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven kommunicerar med säkerhet i samarbete och möten med människor. - Eleven kommunicerar med viss säkerhet i samarbete och möten med människor.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.