Kunskapskrav

Start Sök Om

Godshantering

Ämnet godshantering behandlar godshantering med hjälp av truckar, maskiner och olika typer av lastbärare. Det behandlar också lastning, lossning och lastsäkring av gods samt lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässig godshantering.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet godshantering ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att framföra truckar och maskiner för godshantering. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om den utrustning som används för godshantering samt förmåga att använda rätt utrustning för olika typer av godshantering. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om olika typer av lastbärare och deras användningsområden. Den ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om förutsättningarna för hantering av gods i olika typer av lastbärare. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta utifrån krav på säkerhet, kvalitet och miljö.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet godshantering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika typer av lastbärare, godsmärkning och symboler.
 2. Kunskaper om olika typer av fraktdokument.
 3. Förmåga att framföra truckar och arbetsmaskiner i skiftande miljöer samt att utföra olika arbeten inom godshantering.
 4. Förmåga att använda tillsatsaggregat och övrig godshanteringsutrustning kopplad till truckar och arbetsmaskiner.
 5. Förmåga att använda lastsäkrings- och lyftutrustning samt att utföra lastsäkring av olika typer av gods.
 6. Förmåga att utföra olika typer av beräkningar i samband med hantering av truckar, arbetsredskap, lastbärare och gods samt vid lastsäkring.
 7. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Kurser i ämnet

 1. Godshantering – vux, 100 poäng. Kursen får endast anordnas inom kommunal vuxenutbildning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen maskinell godshantering.
 2. Hantering av varor och gods, 200 poäng.
 3. Lastbärare, 200 poäng.
 4. Maskinell godshantering, 200 poäng.
 5. Tunga arbetsmaskiner, 200 poäng, som bygger på kursen maskinell godshantering.

Lastbärare

Kursen lastbärare omfattar punkterna 1 och 3–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika lastbärares uppbyggnad och lastförutsättningar.
 • Begrepp och terminologi inom godshantering för vägtrafik, järnväg, flyg, kombitrafik och för ro-ro-trafik.
 • Funktion hos, användning och användningsområde för förekommande utrustning för lastsäkring och kapacitetsmärkning.
 • Metoder och hanteringsprinciper för lastning och lossning av olika lastbärare.
 • Hantering av olika typer av lastbärare.
 • Säkring av lastbärare vid lastning och lossning.
 • Lastsäkring av olika typer av gods i olika typer av lastbärare, inklusive beräkningsmetoder och arbetsmetoder.
 • Förutsättningar som påverkar vidare transport med olika transportslag vid omlastning.
 • Regler för och hantering av gasade lastbärare.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika lastbärares uppbyggnad, funktion och lastningsförutsättningar. Eleven beskriver utförligt olika lastbärares uppbyggnad, funktion och lastningsförutsättningar. Eleven beskriver översiktligt olika lastbärares uppbyggnad, funktion och lastningsförutsättningar.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat regler och förutsättningar för lastning och lossning av lastbärare samt hur krav på lastsäkring uppfylls med olika typer av lastsäkringsutrustning. Eleven beskriver också utförligt regler och förutsättningar för lastning och lossning av lastbärare samt hur krav på lastsäkring uppfylls med olika typer av lastsäkringsutrustning. Eleven beskriver också översiktligt regler och förutsättningar för lastning och lossning av lastbärare samt hur krav på lastsäkring uppfylls med olika typer av lastsäkringsutrustning.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika lastsäkringsmetoder och utrustning. Dessutom beskriver eleven utförligt olika lastsäkringsmetoder och utrustning. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika lastsäkringsmetoder och utrustning.
Eleven framför truckar och arbetsmaskiner samt genomför avancerad lastning och lossning av olika typer av lastbärare. Eleven framför truckar och arbetsmaskiner samt genomför lastning och lossning av olika typer av lastbärare. Eleven framför truckar och arbetsmaskiner samt genomför enkel lastning och lossning av olika typer av lastbärare.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare lastsäkring i lastbärare och använder i bekanta och nya situationer utrustning och övriga hjälpmedel enligt praxis. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare lastsäkring i lastbärare och använder i bekanta och delvis nya situationer utrustning och övriga hjälpmedel enligt praxis. Dessutom utför eleven i samråd med handledare lastsäkring i lastbärare och använder i bekanta situationer utrustning och övriga hjälpmedel enligt praxis.
I arbetet utför eleven efter samråd med handledare avancerade beräkningar i samband med lastning, lastsäkring och lossning. I arbetet utför eleven efter samråd med handledare beräkningar i samband med lastning, lastsäkring och lossning. I arbetet utför eleven i samråd med handledare enkla beräkningar i samband med lastning, lastsäkring och lossning.
Dessutom arbetar eleven i bekanta och nya situationer utifrån förutsättningar som påverkar vidare transport med olika transportslag. Dessutom arbetar eleven i bekanta och delvis nya situationer utifrån förutsättningar som påverkar vidare transport med olika transportslag. Dessutom arbetar eleven i bekanta situationer utifrån förutsättningar som påverkar vidare transport med olika transportslag.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- - Eleven arbetar utifrån de krav på säkerhet som reglerar arbetet samt utifrån lagar och andra bestämmelser som styr arbetet.
- - Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer