Kunskapskrav

Start Sök Om

Fritids- och friskvårdsverksamheter

Ämnet fritids- och friskvårdsverksamheter är tvärvetenskapligt och har sin grund i fritidsvetenskap, hälsovetenskap, ekonomi och pedagogik. Det behandlar arbetsuppgifter och yrkesroller samt fritids- och friskvårdsverksamheternas roll i samhället.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fritids- och friskvårdsverksamheter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fritids- och friskvårdsverksamheter för människor i alla åldrar samt förmåga att utifrån lagar och styrdokument arbeta inom dessa. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att möta och pedagogiskt leda människor utifrån ett etiskt, inkluderande och hälsofrämjande förhållningssätt. De ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med service, värdskap, drift och underhåll av fritids- och friskvårdsverksamheter samt i arbetet välja arbetssätt och material ur ekonomiska aspekter och hälso-, miljö- och energimässiga aspekter.

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera arbetsformer, ämnesinnehåll, centrala begrepp och egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet fritids- och friskvårdsverksamheter ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om fritids- och friskvårdsverksamheter för människor i alla åldrar.
 2. Förmåga att arbeta utifrån de lagar och andra bestämmelser som styr fritids- och friskvårdsverksamheter samt utifrån arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.
 3. Färdigheter i att arbeta med förekommande arbetsuppgifter inom fritids- och friskvårdsanläggningar.
 4. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika aktiviteter för att stödja och stimulera människors deltagande i olika situationer.
 5. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

Kurser i ämnet

 1. Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200 poäng.
 2. Bad- och friskvårdsanläggningar, 100 poäng, som bygger på kursen fritids- och friskvårdsverksamheter.
 3. Drift och underhåll av fritidsanläggningar, 100 poäng, som bygger på kursen fritids- och friskvårdsverksamheter.
 4. Fritidsmiljöer och arenor, 100 poäng, som bygger på kursen fritids- och friskvårdsverksamheter.

Fritidsmiljöer och arenor

Kursen fritidsmiljöer och arenor omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Verksamhetsmål, riktlinjer, föreskrifter och instruktioner för arbete vid fritidsmiljöer och arenor.
 • Organisation, ekonomi- och produktionsstyrning, planering, uppföljning och utvärdering av verksamheter vid fritidsmiljöer och arenor.
 • Regler för idrotter samt krav på lokaler, utrustning och redskap inför träning, tävling och evenemang.
 • Arbete med marknadsföring, försäljning, kundbemötande, service och värdskap utifrån gällande yrkesetik.
 • Genomförande av riskanalyser och upprätthållande av ordning och säkerhet.
 • Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av aktiviteter och arbetsuppgifter.
 • Bemötande av människor i olika situationer.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat verksamheter inom fritidsmiljöer och arenor. Eleven beskriver utförligt verksamheter inom fritidsmiljöer och arenor. Eleven beskriver översiktligt verksamheter inom fritidsmiljöer och arenor.
- - Eleven ger också exempel på mål som styr verksamheterna.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
- Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande, även avancerade, arbetsuppgifter efter samråd med handledare på ett yrkesmässigt sätt samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter efter samråd med handledare på ett yrkesmässigt sätt. Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande enkla arbetsuppgifter i samråd med handledare på ett yrkesmässigt sätt.
I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften, motiverar sina val samt diskuterar utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften, diskuterar utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I arbetet använder eleven redskap och metoder som finns angivna för uppgiften, diskuterar översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. -
- - När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. - I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
- - Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, olika aktiviteter utifrån syfte och mål.
I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. - -
Utifrån planeringen genomför eleven aktiviteterna efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Utifrån planeringen genomför eleven aktiviteterna efter samråd med handledare. Utifrån planeringen genomför eleven aktiviteterna i samråd med handledare.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. -
I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. -
- När arbetet är utfört utvärderar eleven aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. -
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. -
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. -
-
I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
När arbetet är utfört utvärderar eleven aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer