Kunskapskrav

Start Sök Om

Fotografisk bild

Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala utvecklingen innebär att fotografiet har blivit en vardagsvara för kommunikation men också att arbetsmarknaden för fotografer har breddats. Ämnet fotografisk bild har sin teoretiska bas inom medieområdet samt inom kommunikation, konst, språkvetenskap och kultursociologi. Det behandlar hur bilder skapar betydelser och kommunicerar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fotografisk bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fotografisk bildkommunikation samt färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i idéutveckling, komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift.

Bildens estetiska kvaliteter har en viktig roll i kommunikationsprocessen, och därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om den fotografiska bildens estetik. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika aspekter av bildpublicering och vikten av ett etiskt förhållningssätt. För att eleverna ska kunna placera sina egna bilder i ett sammanhang ska de ges möjlighet att utveckla kunskaper om fotografiets historiska utveckling.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda olika metoder för att utveckla kreativa idéer. Förutom den digitala tekniken kan analogt foto och mörkrumsarbete användas. Eleverna ska ges möjlighet att söka svar på frågor som rör bildens berättande samt granska och tala om egna och andras bilder. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett språk för ämnesområdet samt förmåga att analysera, tolka och värdera fotografier i deras olika sammanhang.

Undervisningen i ämnet fotografisk bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.
 2. Förmåga att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt.
 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.
 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.
 5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.
 6. Kunskaper om fotografiets historiska utveckling.
 7. Kunskaper om upphovsrättsliga lagar och andra bestämmelser samt om etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
 8. Kunskaper om miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.
 9. Kunskaper om entreprenörskap och företagande.

Kurser i ämnet

 1. Fotografisk bild 1, 100 poäng.
 2. Fotografisk bild 2, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 1.
 3. Fotografisk bild 3, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 2.
 4. Fotografisk bild 4, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 3.

Fotografisk bild 4

Kursen fotografisk bild 4 omfattar punkterna 1–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fotografens konstnärliga process.
 • Utrustning och teknik.
 • Foto som konstnärlig uttrycksform.
 • Initiering, planering och genomförande av fördjupat fotografiskt projekt.
 • Portföljarbete som arbetsmetod och redovisningsform.
 • Den fotografiska bilden, rum och rumslighet.
 • Fotografiets berättartraditioner – narration.
 • Den fotografiska bilden i det offentliga rummet.
 • Yrkesmässiga begrepp.
 • Samtida fotografer i Sverige och världen.
 • Nationell och internationell fotografisk upphovsrätt.
 • Etiska frågeställningar och internationella konventioner.
 • Entreprenörskap och företagande.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska konstnärliga processen. Eleven redogör utförligt för den fotografiska konstnärliga processen. Eleven redogör översiktligt för den fotografiska konstnärliga processen.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de möjligheter som val av utrustning ger. Dessutom redogör eleven utförligt för de möjligheter som val av utrustning ger. Dessutom redogör eleven översiktligt för de möjligheter som val av utrustning ger.
Eleven initierar, planerar och genomför efter samråd med handledare och med mycket gott handlag ett eget fördjupat projekt. Eleven initierar, planerar och genomför efter samråd med handledare och med gott handlag ett eget fördjupat projekt. Eleven initierar, planerar och genomför i samråd med handledare och med visst handlag ett eget fördjupat projekt.
Eleven definierar projektets syfte samt gör en genomarbetad projektplan och väljer med säkerhet adekvat utrustning och teknik. Eleven definierar projektets syfte samt gör en genomarbetad projektplan och väljer med viss säkerhet adekvat utrustning och teknik. Eleven definierar projektets syfte samt gör en enkel projektplan och väljer med viss säkerhet adekvat utrustning och teknik.
Resultatet av projektet är av god teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett gott sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet. - Resultatet av projektet är av tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet.
I arbetet gör eleven avancerade experiment med fotografiet som konstnärlig uttrycksform. I arbetet gör eleven experiment med fotografiet som konstnärlig uttrycksform. I arbetet gör eleven enkla experiment med fotografiet som konstnärlig uttrycksform.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå det avsedda konstnärliga uttrycket. Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå det avsedda konstnärliga uttrycket. Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå det avsedda konstnärliga uttrycket.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet. Dessutom diskuterar eleven utförligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet. Dessutom diskuterar eleven översiktligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.
Eleven använder med säkerhet portföljarbete som arbetsmetod och redovisningsform. - Eleven använder med viss säkerhet portföljarbete som arbetsmetod och redovisningsform.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat, utifrån välgrundade och nyanserade exempel, kring möjligheter och betydelser som utformning av fotografi och rum ger. Eleven resonerar utförligt, utifrån välgrundade exempel, kring möjligheter och betydelser som utformning av fotografi och rum ger. Eleven resonerar översiktligt, utifrån enkla exempel, kring möjligheter och betydelser som utformning av fotografi och rum ger.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, fotografiets berättartraditioner, med betoning på narration. Dessutom beskriver eleven utförligt, utifrån bildexempel, fotografiets berättartraditioner, med betoning på narration. Dessutom beskriver eleven översiktligt, utifrån bildexempel, fotografiets berättartraditioner, med betoning på narration.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat och hanterar med säkerhet fotografi i det offentliga rummet. Eleven diskuterar utförligt och hanterar med viss säkerhet fotografi i det offentliga rummet. Eleven diskuterar översiktligt och hanterar med viss säkerhet fotografi i det offentliga rummet.
I redogörelser, beskrivningar och diskussioner använder eleven med säkerhet nyanserade yrkesmässiga begrepp. I redogörelser, beskrivningar och diskussioner använder eleven med viss säkerhet yrkesmässiga begrepp. I redogörelser, beskrivningar och diskussioner använder eleven med viss säkerhet enkla yrkesmässiga begrepp.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för samtida fotografer i Sverige och världen. Eleven redogör utförligt för samtida fotografer i Sverige och världen. Eleven redogör översiktligt för samtida fotografer i Sverige och världen.
- Eleven redogör även utförligt för nationell och internationell fotografisk upphovsrätt. Eleven redogör även översiktligt för nationell och internationell fotografisk upphovsrätt.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska frågeställningar med stöd av internationella konventioner. Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska frågeställningar med stöd av internationella konventioner. Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska frågeställningar med stöd av internationella konventioner.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vad entreprenörskapet innebär för fotografer som individer och företagare samt för betydelsen av entreprenörskap inom organisationer. Eleven redogör utförligt för vad entreprenörskapet innebär för fotografer som individer och företagare samt för betydelsen av entreprenörskap inom organisationer. Eleven redogör översiktligt för vad entreprenörskapet innebär för fotografer som individer och företagare samt för betydelsen av entreprenörskap inom organisationer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.