Kunskapskrav

Start Sök Om

Formgivning

Ämnet formgivning behandlar estetiska aspekter på konsthantverk, slöjd och design. Det behandlar också tekniker, material, metoder och processer inom formgivningsområdet. Dessutom behandlar ämnet formgivningens betydelse för produkter och deras överlevnad.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet formgivning ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i specifika material. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av sambandet mellan funktionell och konstnärlig utformning samt av samspelet mellan material, form, funktion och färg.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om formgivningsprocessen samt förmåga att från en idé formge något till en färdig produkt. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av hur formgivning i olika material kan understryka och förmedla en tanke, en idé eller en känsla. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över och värdera det utförda arbetet. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla färdigheter i hur formgivna idéer och färdiga produkter presenteras. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i att analysera och tolka samt inspireras av samtidens formgivning. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda begrepp inom formgivningsområdet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i formgivningsprocessen från idé till färdig produkt. Den ska också ge eleverna möjlighet att arbeta både traditionellt och experimenterande med materialet. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en öppenhet för att ta in och prova nya vägar. Den ska även leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att arbeta projektinriktat och problemorienterat.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta med både traditionella och nyskapande konstnärliga metoder från ett valt design- eller slöjdområde. Exempel på områden är trä, metall, textil, glas och keramik.

Undervisningen i ämnet formgivning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i specifika material.
 2. Kunskaper om materials specifika produktionsformer, bearbetningsmetoder, användningsområden och verktyg samt färdigheter i att använda verktyg, bearbetningsmetoder och produktionsformer.
 3. Kunskaper om färg, form och funktion.
 4. Förmåga att kommunicera med formgivningens språk och uttrycksmöjligheter samt att presentera idéer och produkter.
 5. Förmåga att värdera formgivning i relation till intentioner och yrkesmässiga krav.
 6. Förmåga att använda relevanta begrepp.
 7. Förmåga att analysera och tolka traditionell och samtida formgivning.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser, säkerhet och arbetsmiljö samt miljöpåverkan inom formgivningsområdet.

Kurser i ämnet

 1. Formgivning 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 2. Formgivning 2, 100 poäng, som bygger på kursen formgivning 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 3. Formgivning 3, 100 poäng, som bygger på kursen formgivning 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 4. Fackteckning och design, 100 poäng, som bygger på kursen formgivning 1 eller kursen hantverk – introduktion.
 5. Textil färg och form, 100 poäng, som bygger på kursen formgivning 1 eller kursen hantverk – introduktion.

Formgivning 2

Kursen formgivning 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt eller valda material.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupat konstnärligt och hantverksmässigt arbete i ett eller flera valda material.
 • Produktionsformer, bearbetningsmetoder, användningsområden och verktyg.
 • Färg- och formlära.
 • Formgivningsprocessen och formgivningens språk och uttrycksmöjligheter, till exempel färg, form och material.
 • Det valda materialets egenskaper.
 • Exponering av formgivning.
 • Fördjupad värdering av formgivning i relation till intentioner och yrkesmässiga krav.
 • Relevanta begrepp.
 • Traditionell och samtida formgivning, dess arbetsprocess och resultat.
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet.
 • Säkerhet och arbetsmiljö för maskiner och verktyg samt materials miljöpåverkan.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven arbetar och experimenterar i valt material på ett hantverksmässigt sätt och prövar olika angreppssätt. Eleven arbetar i valt material och prövar olika angreppssätt.
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag såväl etablerade som nya tillvägagångssätt, verktyg och metoder för att forma materialet efter intentionen. I arbetet använder eleven med gott handlag etablerade tillvägagångssätt, verktyg och metoder för att forma materialet efter intentionen. I arbetet använder eleven med visst handlag etablerade tillvägagångssätt, verktyg och metoder för att forma materialet efter intentionen.
Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare komplexa problem som uppstår. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare enkla problem som uppstår.
Eleven använder och kombinerar med säkerhet färg och form för att understryka ett uttryck eller en funktion. - Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att understryka ett uttryck eller en funktion.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur valet av färg och form har påverkat uttrycket eller funktionen. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur valet av färg och form har påverkat uttrycket eller funktionen. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur valet av färg och form har påverkat uttrycket eller funktionen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur hon eller han har utnyttjat materialets egenskaper i sin formgivning. Eleven redogör utförligt för hur hon eller han har utnyttjat materialets egenskaper i sin formgivning. Eleven redogör översiktligt för hur hon eller han har utnyttjat materialets egenskaper i sin formgivning.
Eleven visar upp och ställer ut egna formgivna produkter och redogör utförligt och nyanserat för arbetsgången. Eleven visar upp och ställer ut egna formgivna produkter och redogör utförligt för arbetsgången. Eleven visar upp och ställer ut egna formgivna produkter och redogör översiktligt för arbetsgången.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess samt ger förslag på hur den egna arbetsprocessen kan förbättras. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess.
I värderingen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. - I värderingen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem. Eleven diskuterar utförligt uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem. Eleven diskuterar översiktligt uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem.
Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet. - Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet.
- - Dessutom använder eleven maskiner och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer