Kunskapskrav

Start Sök Om

Fiske

Ämnet fiske behandlar yrkesmässigt arbete med fiske. I ämnet ingår kunskaper om fångstplatser, fångstmetoder, redskap och annan teknisk utrustning som används inom fiske. Kunskaper om de förhållanden som påverkar förekomsten av vattenlevande organismer och hur fisket påverkar miljön och den ekologiska balansen ingår också i ämnet. Dessutom ingår kunskaper om ett uthålligt nyttjande av fiskbestånd på naturens villkor samt om åtgärder som bevarar den biologiska mångfalden. Ämnet behandlar också hantering, förvaring, beredning och transport av fisk samt skötsel och underhåll av redskap och annan teknisk utrustning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fiske ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete inom fiske. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om förutsättningar för fiske i olika vattenmiljöer samt om hur olika vattenmiljöer kan nyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att bedöma olika fiskarters värde som livsmedel. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att hantera och sköta teknisk utrustning och fiskeredskap på ett ändamålsenligt sätt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter inom yrkesmässigt fiske på ett säkert och ergonomiskt sätt och med hänsyn till miljö och kretsloppstänkande.

Praktiskt arbete, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Genom observationer och fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av ekologiska samband vid kust och i sjöar och vattendrag.

Undervisningen i ämnet fiske ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om ekologiska samband och om de förhållanden som påverkar förekomsten av fisk samt om hur naturresursen fisk förvaltas på ett ekologiskt hållbart sätt.
 2. Kunskaper om olika fångstmetoder.
 3. Förmåga att organisera, planera och utföra arbetsuppgifter inom fiske.
 4. Förmåga att använda metoder, redskap, teknisk utrustning, verktyg och material i samband med fiske.
 5. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt samt att bedöma olycksrisker och vidta åtgärder vid olycksfall och tillbud.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör yrkesmässigt fiske.
 7. Kunskaper om olika fiskarter samt om skador och sjukdomar på fisk.
 8. Kunskaper om olika fiskarters konsumtionsvärde samt om hur färsk fisk ska hanteras och förvaras.

Kurser i ämnet

 1. Fiske 1, 100 poäng, som bygger på biologi i vattenmiljöer 1.
 2. Fiske 2, 200 poäng, som bygger på kursen fiske 1.
 3. Fiske 3, 100 poäng, som bygger på kursen fiske 2.

Fiske 3

Kursen fiske 3 omfattar punkterna 1, 3–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialområde inom fiske.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Planering, genomförande och uppföljning av fiske inom specialområdet. Ekonomiska kalkyler.
 • Verksamhetsplaner inom specialområdet.
 • Miljöaspekter och produktkvalitet.
 • Ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med fiske inom specialområdet.
 • Lagar och andra bestämmelser inom specialområdet.
 • Förutsättningar för fiske, marknad och arbetsmarknad inom specialområdet.
 • Utvecklingsmöjligheter inom specialområdet, nya fångstplatser, nya fiskarter, ny teknik och nya användningsområden för de fångade produkterna.
 • Informationssökning och presentationer inom specialområdet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för förutsättningar för fiske inom specialområdet samt beskriver utförligt och nyanserat vilka faktorer som påverkar det ekonomiska resultatet. Eleven redogör utförligt för förutsättningar för fiske inom specialområdet samt beskriver utförligt vilka faktorer som påverkar det ekonomiska resultatet. Eleven redogör översiktligt för förutsättningar för fiske inom specialområdet samt beskriver översiktligt vilka faktorer som påverkar det ekonomiska resultatet.
Eleven upprättar efter samråd med handledare en plan för ett specialområde inom fiske med utgångspunkt i aktuella förutsättningar samt motiverar utförligt och nyanserat sina val i planen. Eleven upprättar efter samråd med handledare en plan för ett specialområde inom fiske med utgångspunkt i aktuella förutsättningar samt motiverar utförligt sina val i planen. Eleven upprättar i samråd med handledare en plan för ett specialområde inom fiske med utgångspunkt i aktuella förutsättningar samt motiverar översiktligt sina val i planen.
Planen innehåller en avancerad ekonomisk kalkyl utifrån krav på produktkvalitet och försäljningsmöjligheter. Planen innehåller en ekonomisk kalkyl utifrån krav på produktkvalitet och försäljningsmöjligheter. Planen innehåller en enkel ekonomisk kalkyl utifrån krav på produktkvalitet och försäljningsmöjligheter.
- Eleven bedömer efter samråd med handledare när och hur de planerade arbetsuppgifterna ska genomföras för ett optimalt fiske. Eleven bedömer i samråd med handledare när och hur de planerade arbetsuppgifterna ska genomföras för ett optimalt fiske.
- Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter enligt planen och använder yrkesmässiga metoder, redskap och annan teknisk utrustning. Eleven organiserar, planerar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter enligt planen och använder yrkesmässiga metoder, redskap och annan teknisk utrustning.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen.
- Eleven redogör utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Eleven redogör översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
- När arbetet är utfört vårdar eleven efter samråd med handledare aktuella redskap och teknisk utrustning. När arbetet är utfört vårdar eleven i samråd med handledare aktuella redskap och teknisk utrustning.
- Dessutom upprättar eleven efter samråd med handledare en loggbok. Dessutom upprättar eleven i samråd med handledare en loggbok.
I samband med fiske beskriver eleven utförligt och nyanserat vilka försäljningsmöjligheter som finns för olika fiskprodukter. I samband med fiske beskriver eleven utförligt vilka försäljningsmöjligheter som finns för olika fiskprodukter. I samband med fiske beskriver eleven översiktligt vilka försäljningsmöjligheter som finns för olika fiskprodukter.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika fångstplatser, fångade produkter och utvecklingsmöjligheter inom specialområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt olika fångstplatser, fångade produkter och utvecklingsmöjligheter inom specialområdet. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika fångstplatser, fångade produkter och utvecklingsmöjligheter inom specialområdet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer