Kunskapskrav

Start Sök Om

Film- och tv-produktion

Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala tekniken har förändrat såväl produktionstekniken som berättandet och har skapat nya distributionsformer för rörliga bilder. Detta innebär en ständig förändring och utveckling av olika roller inom produktionsarbetet och alla led i produktionsprocessen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet film- och tv-produktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om dramaturgi och berättarkomponenter för olika typer av film- och tv-produktioner. I detta ingår flera uttrycksformer, till exempel rörliga bilder, ljud och grafik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper för att skapa olika typer av film- och tv-produktioner som är anpassade till olika målgrupper och olika produktioners användningsområden. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att gestalta idéer och genomföra en produktion. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga till kreativt berättande och förmåga att utveckla sitt bildspråk.

Film- och tv-produktion sker ofta i grupp och under tidspress. Därför ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, planera, lösa problem och organisera arbetsuppgifter. För att snabbt och tydligt kunna kommunicera i produktionsarbetet ska eleverna ges möjlighet att använda fackspråk. Arbetet med olika produktioner ska också ge eleverna möjlighet att utveckla analysförmåga, att se alternativa lösningar och att ta ansvar för förbättringar.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att producera dokumentärer, reklam, musikvideor, olika typer av tv-program och fiktivt drama. Metoder för analys, kvalitetsbedömning, diskussion och källkritisk prövning i arbetet med film- och tv-produktioner ska också användas i undervisningen. Eftersom produktioner sänds eller publiceras för en bred allmänhet ska undervisningen ge erfarenheter av olika publiksituationer.

Undervisningen i ämnet film- och tv-produktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera, genomföra och distribuera film- och tv-produktioner från idé till färdig produktion med hjälp av modern teknik.
 2. Kunskaper om och färdigheter i att använda olika produktionsmetoder samt olika berättartekniker, berättarkomponeneter och dramaturgiska grepp som används i film- och tv-produktioner.
 3. Förmåga att samarbeta och arbeta inom givna ramar.
 4. Förmåga att analysera och utvärdera olika typer av film- och tv-produktioner med avseende på målgrupp och utifrån såväl estetiska som etiska perspektiv samt att använda ett relevant fackspråk.
 5. Kunskaper om lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.

Kurser i ämnet

 1. Film- och tv-produktion 1, 100 poäng.
 2. Film- och tv-produktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen film- och tv-produktion 1.
 3. Filmproduktion, 100 poäng, som bygger på kursen film- och tv-produktion 2.
 4. Manus för film och tv, 100 poäng, som bygger på kursen film- och tv-produktion 1.
 5. Tv-produktion, 100 poäng, som bygger på kursen film- och tv-produktion 2.

Manus för film och tv

Kursen manus för film och tv omfattar punkterna 1–2 och 4–5 och under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Arbetsprocess från idé till färdigt film- eller tv-manus.
 • Manusteori, manusstruktur och dramaturgi.
 • Berättarformat, berättarkomponenter och karaktärer för film och tv.
 • Målgruppsanpassning av film- och tv-produktioners manus.
 • Orientering i olika genrer inom film och tv samt genrernas estetik.
 • Metoder för analys av film- och tv-produktioners manus, struktur och karaktärer.
 • Relevanta begrepp, till exempel logline, synopsis, beat-sheet och outline.
 • Pitchning och analys av marknaden, samt muntlig och skriftlig presentation av idé eller manus i säljande syfte.
 • Upphovsrätt och etiska överväganden i samband med arbetet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt skriver efter samråd med handledare avancerade film- eller tv-manus som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till målgrupp och genre. Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt skriver efter samråd med handledare film- eller tv-manus som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till målgrupp och genre. Eleven gör en enkel planering av sitt arbete samt skriver i samråd med handledare enkla film- eller tv-manus som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till målgrupp och genre.
Under arbetet gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över den egna arbetsprocessen och det egna skapandet samt omarbetar sina manustexter. Under arbetet gör eleven välgrundade reflektioner över den egna arbetsprocessen och det egna skapandet samt omarbetar sina manustexter. Under arbetet gör eleven enkla reflektioner över den egna arbetsprocessen och det egna skapandet samt omarbetar till viss del sina manustexter.
I sitt film- och tv-manusskrivande använder eleven med säkerhet dramaturgiska modeller. - I sitt film- och tv-manusskrivande använder eleven med viss säkerhet dramaturgiska modeller.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika genrer samt beskriver utförligt och nyanserat deras estetik. Eleven redogör utförligt för olika genrer samt beskriver utförligt deras estetik. Eleven redogör översiktligt för olika genrer samt beskriver översiktligt deras estetik.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för dramaturgisk modell, berättarkomponenter, karaktärer och dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sina manus. Eleven redogör även utförligt för dramaturgisk modell, berättarkomponenter, karaktärer och dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sina manus. Eleven redogör även översiktligt för dramaturgisk modell, berättarkomponenter, karaktärer och dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sina manus.
Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat.
Eleven ger även välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras. - -
Eleven gör komplexa analyser och utvärderingar av egna och andras dramatiska berättelser och karaktärer i text för rörlig bild. Eleven gör analyser och utvärderingar av egna och andras dramatiska berättelser och karaktärer i text för rörlig bild. Eleven gör enkla analyser och utvärderingar av egna och andras dramatiska berättelser och karaktärer i text för rörlig bild.
Analyserna och utvärderingarna inbegriper välgrundade och nyanserade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter. Analyserna och utvärderingarna inbegriper välgrundade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter. Analyserna och utvärderingarna inbegriper enkla resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.
Eleven skriver avancerade loglines och förmedlar med säkerhet i form av pitch egna idéer i förberedda samtal och diskussioner samt i text. Eleven skriver loglines och förmedlar med viss säkerhet i form av pitch egna idéer i förberedda samtal och diskussioner samt i text. Eleven skriver enkla loglines och förmedlar med viss säkerhet i form av pitch egna idéer i förberedda samtal och diskussioner samt i text.
Eleven använder med säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser. - Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.
- Eleven redogör utförligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området. Eleven redogör översiktligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer