Kunskapskrav

Start Sök Om

Eurytmi

Ämnet eurytmi är till sin karaktär konstnärligt och eurytmiska grundelement utgör bas för vidareutveckling av multimodal konstnärlig gestaltning. Ämnet betonar dialogisk gestaltning och integration mellan utövare och material. Eurytmi är ett waldorfpedagogiskt ämne som tar sin utgångspunkt i elevers egna iakttagelser och reflektioner. Ämnet behandlar gestaltningsarbete utifrån eurytmistens och eurytmikoreografens perspektiv, i relation till publikens perspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet eurytmi ska syfta till att eleverna utvecklar estetisk sensibilitet för den egna kroppsrörelsen. Den ska också leda till att eleverna utvecklar lyhördhet för estetisk gestaltning av språkliga och musikaliska element. Eleverna ska ges möjlighet att närma sig ett professionellt förhållningssätt till eurytmi genom att utveckla och tillämpa kunskaper om eurytmisk gestaltning. Det innebär tolkning, improvisation, komposition och scenisk kunskap i olika genrer och sammanhang, i relation till publik.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sinnesstimulerande erfarenheter och förmåga att lösa problem. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna göra mer nyanserade iakttagelser och för att variera och nyansera egna uttryck för språkliga och musikaliska grundelement och sammanhang.

I undervisningen ska utforskande och reflekterande arbetsmetoder ingå för att ge eleverna möjlighet att utveckla den konstnärliga processen genom att observera, analysera och tolka egna och andras gestaltningar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i metoder för utforskning och tolkning av rörelsemöjligheter och uttryckssätt, utifrån eurytmins kunskapsperspektiv, sceniska uttrycksformer, traditioner och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, interagera med andra och inta en lyhörd hållning inför olika sätt att förhålla sig till konstnärliga processer. Eleverna ska även ges möjlighet att delta i, driva, leda och utveckla konstnärliga projekt och olika former av sceniska presentationer. Genom erfarenheter av och reflektioner över undervisningens gestaltande arbete ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om multimodala konstnärliga uttryck i sceniska produktioner.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om etiska förhållningssätt, upphovsrätt, arbetsmiljö och samarbetsmöjligheter med yrkesprofessioner som musiker och recitatörer. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om eurytmisters professionella yrkesvillkor i konstnärliga, terapeutiska, pedagogiska sammanhang samt i näringslivssammanhang.

Undervisningen i ämnet eurytmi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att iaktta lexikala, språkliga och musikaliska rörelser och gester samt att använda eurytmiska grundelement.
 2. Förmåga att utveckla och gestalta autentiska rörelser och gester i multimodal gestaltning.
 3. Förståelse av principerna för eurytmiska grundelement i relation till utforskning av rörelsemöjligheter och konstnärliga uttryckssätt.
 4. Förmåga att interagera med andra, ta ansvar för både det egna och det gemensamma arbetet samt att välja och förhålla sig till olika former av instruktioner.
 5. Kunskaper om eurytmiska genrer.
 6. Förmåga att omsätta idéer och intentioner i gestaltning och sceniskt framförande.
 7. Kunskaper om eurytmiska yrkesroller.
 8. Förmåga att kommunicera med publik.
 9. Förmåga att analysera, samtala om och reflektera över egna och andras gestaltningar och rörelseuttryck.

Kurser i ämnet

 1. Eurytmi 1, 100 poäng.
 2. Eurytmi 2, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 1.
 3. Eurytmi 3, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 2.
 4. Eurytmi 4, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 3.

Eurytmi 4

Kursen eurytmi 4 omfattar punkterna 3, 4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3, 8 och 9.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den egna rörelseförmågan i relation till lexikala språkliga och musikaliska rörelser och gester med betoning på inlevelse och autentisk gestaltning.
 • Planering och genomförande av multimodal gestaltning.
 • Intention, sfär och zon.
 • Rörelse, innehåll, färg och form och multimodala helheter.
 • Samarbete med andra och interaktion i arbetsprocesser med växling mellan att leda, följa och granska.
 • Artikulation och modulation.
 • Struktur, dynamik och flöde.
 • Koreografiska förhållningssätt, komposition och multimodal gestaltning.
 • Skapande i arbetsprocesser med autentisk tolkning och multimodal gestaltning av språkliga och musikaliska verk i historiska och kulturella sammanhang.
 • Scenteknik och sceniskt arbete.
 • Soloarbeten och grupparbeten.
 • Scenisk framställning med betoning på relationen mellan form och innehåll i kommunikation med publik.
 • Reflektion över egna och andras gestaltningar.
 • Repertoar och upphovsrätt.
 • Karriärvägledning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven utforskar efter samråd med handledare sin rörelseförmåga i relation till eurytmiska rörelsemöjligheter och uttryckssätt inom ramen för ett självständigt arbete där eleven väljer tema, material och arbetsmetoder. Eleven utforskar i samråd med handledare sin rörelseförmåga i relation till eurytmiska rörelsemöjligheter och uttryckssätt inom ramen för ett självständigt arbete där eleven väljer tema, material och arbetsmetoder.
Dessutom skapar eleven i samarbete med andra medaktörer och efter samråd med handledare multimodal gestaltning som med säkerhet framförs sceniskt i kommunikation med publik. Dessutom skapar eleven i samarbete med andra medaktörer och efter samråd med handledare multimodal gestaltning som med viss säkerhet framförs sceniskt i kommunikation med publik. Dessutom skapar eleven i samarbete med andra medaktörer och i samråd med handledare multimodal gestaltning som med viss säkerhet framförs sceniskt i kommunikation med publik.
Eleven utforskar hur konstnärliga idéer, intentioner och iakttagelser kan artikuleras vid scenisk presentation, och hur de kan förmedlas till publiken, genom att gestalta identifierbara, varierade och proportionerliga relationer mellan rörelse, innehåll, färg och form som multimodala helheter. Eleven utforskar hur konstnärliga idéer, intentioner och iakttagelser kan artikuleras vid scenisk presentation, och hur de kan förmedlas till publiken, genom att gestalta identifierbara och varierade relationer mellan rörelse, innehåll, färg och form som multimodala helheter. Eleven utforskar hur konstnärliga idéer, intentioner och iakttagelser kan artikuleras vid scenisk presentation, och hur de kan förmedlas till publiken, genom att gestalta identifierbara relationer mellan rörelse, innehåll, färg och form som multimodala helheter.
I sin gestaltning synliggör eleven med gott resultat innehåll och valörer i språk och musik genom att med säkerhet föregripa rörelseförlopp samt genom att på ett nyanserat sätt modulera pauser och övergångar. I sin gestaltning synliggör eleven med tillfredsställande resultat innehåll och valörer i språk och musik genom att med viss säkerhet föregripa rörelseförlopp samt genom att på ett nyanserat sätt modulera pauser och övergångar. I sin gestaltning synliggör eleven med tillfredsställande resultat innehåll och valörer i språk och musik genom att med viss säkerhet föregripa rörelseförlopp samt genom att på ett enkelt sätt modulera pauser och övergångar.
Eleven kommunicerar med publiken genom att med säkerhet uttrycka sin konstnärliga intention i en gestaltning av sfär och zon. - Eleven kommunicerar med publiken genom att med viss säkerhet uttrycka sin konstnärliga intention i en gestaltning av sfär och zon.
I arbetet tillämpar eleven med säkerhet eurytmiska principer samt koreografiska förhållningssätt och kompositionstekniker. - I arbetet tillämpar eleven med viss säkerhet eurytmiska principer samt koreografiska förhållningssätt och kompositionstekniker.
Eleven tar initiativ för att identifiera problem i gestaltningsarbetet och ger välgrundade och nyanserade förslag till lösningar. Eleven tar initiativ för att identifiera problem i gestaltningsarbetet och ger välgrundade förslag till lösningar. Eleven tar initiativ för att identifiera problem i gestaltningsarbetet och ger enkla förslag till lösningar.
Eleven observerar och medverkar i avancerat arbete tillsammans med yrkesprofessionella och diskuterar utförligt och nyanserat scenteknik och sceniskt arbete, recitation och musicerande samt kostymdesign och belysning i relation till sitt eget arbete. Eleven observerar och medverkar i avancerat arbete tillsammans med yrkesprofessionella och diskuterar utförligt scenteknik och sceniskt arbete, recitation och musicerande samt kostymdesign och belysning i relation till sitt eget arbete. Eleven observerar och medverkar i avancerat arbete tillsammans med yrkesprofessionella och diskuterar översiktligt scenteknik och sceniskt arbete, recitation och musicerande samt kostymdesign och belysning i relation till sitt eget arbete.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat arbetsprocesser samt yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan. Eleven diskuterar utförligt arbetsprocesser samt yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan. Eleven diskuterar översiktligt arbetsprocesser samt yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för frågor om repertoarval och upphovsrätt. Dessutom redogör eleven utförligt för frågor om repertoarval och upphovsrätt. Dessutom redogör eleven översiktligt för frågor om repertoarval och upphovsrätt.
Eleven producerar och presenterar en välgrundad och nyanserad rapport om sitt arbete med stöd i ämneslitteratur. Eleven producerar och presenterar en välgrundad rapport om sitt arbete med stöd i ämneslitteratur. Eleven producerar och presenterar en enkel rapport om sitt arbete med stöd i ämneslitteratur.
- - Där beskriver eleven sina utgångspunkter, motiverar sitt tillvägagångssätt, analyserar sitt resultat och reflekterar över arbetsprocessen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer