Kunskapskrav

Start Sök Om

Eurytmi

Ämnet eurytmi är till sin karaktär konstnärligt och eurytmiska grundelement utgör bas för vidareutveckling av multimodal konstnärlig gestaltning. Ämnet betonar dialogisk gestaltning och integration mellan utövare och material. Eurytmi är ett waldorfpedagogiskt ämne som tar sin utgångspunkt i elevers egna iakttagelser och reflektioner. Ämnet behandlar gestaltningsarbete utifrån eurytmistens och eurytmikoreografens perspektiv, i relation till publikens perspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet eurytmi ska syfta till att eleverna utvecklar estetisk sensibilitet för den egna kroppsrörelsen. Den ska också leda till att eleverna utvecklar lyhördhet för estetisk gestaltning av språkliga och musikaliska element. Eleverna ska ges möjlighet att närma sig ett professionellt förhållningssätt till eurytmi genom att utveckla och tillämpa kunskaper om eurytmisk gestaltning. Det innebär tolkning, improvisation, komposition och scenisk kunskap i olika genrer och sammanhang, i relation till publik.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sinnesstimulerande erfarenheter och förmåga att lösa problem. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna göra mer nyanserade iakttagelser och för att variera och nyansera egna uttryck för språkliga och musikaliska grundelement och sammanhang.

I undervisningen ska utforskande och reflekterande arbetsmetoder ingå för att ge eleverna möjlighet att utveckla den konstnärliga processen genom att observera, analysera och tolka egna och andras gestaltningar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i metoder för utforskning och tolkning av rörelsemöjligheter och uttryckssätt, utifrån eurytmins kunskapsperspektiv, sceniska uttrycksformer, traditioner och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, interagera med andra och inta en lyhörd hållning inför olika sätt att förhålla sig till konstnärliga processer. Eleverna ska även ges möjlighet att delta i, driva, leda och utveckla konstnärliga projekt och olika former av sceniska presentationer. Genom erfarenheter av och reflektioner över undervisningens gestaltande arbete ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om multimodala konstnärliga uttryck i sceniska produktioner.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om etiska förhållningssätt, upphovsrätt, arbetsmiljö och samarbetsmöjligheter med yrkesprofessioner som musiker och recitatörer. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om eurytmisters professionella yrkesvillkor i konstnärliga, terapeutiska, pedagogiska sammanhang samt i näringslivssammanhang.

Undervisningen i ämnet eurytmi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att iaktta lexikala, språkliga och musikaliska rörelser och gester samt att använda eurytmiska grundelement.
 2. Förmåga att utveckla och gestalta autentiska rörelser och gester i multimodal gestaltning.
 3. Förståelse av principerna för eurytmiska grundelement i relation till utforskning av rörelsemöjligheter och konstnärliga uttryckssätt.
 4. Förmåga att interagera med andra, ta ansvar för både det egna och det gemensamma arbetet samt att välja och förhålla sig till olika former av instruktioner.
 5. Kunskaper om eurytmiska genrer.
 6. Förmåga att omsätta idéer och intentioner i gestaltning och sceniskt framförande.
 7. Kunskaper om eurytmiska yrkesroller.
 8. Förmåga att kommunicera med publik.
 9. Förmåga att analysera, samtala om och reflektera över egna och andras gestaltningar och rörelseuttryck.

Kurser i ämnet

 1. Eurytmi 1, 100 poäng.
 2. Eurytmi 2, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 1.
 3. Eurytmi 3, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 2.
 4. Eurytmi 4, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 3.

Eurytmi 2

Kursen eurytmi 2 omfattar punkterna 1–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4, 8 och 9.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den egna rörelseförmågan i relation till lexikala språkliga och musikaliska rörelser och gester med betoning på arbetsprocesser och framförande.
 • Metrik: rytm, rim, assonans.
 • Tonarter: dur, moll, dissonans.
 • Spatial orientering i ömsesidigt rörelseflöde.
 • Gestaltningstekniker.
 • Samarbete med andra och interaktion i arbetsprocesser med koreografiska formationer och formförvandlingar.
 • Skapande i arbetsprocesser med betoning på egna idéer och intentioner, iakttagelser och uttrycksmöjligheter.
 • Scenisk framställning.
 • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor och lagar om upphovsrätt.
 • Yrkesroller och funktioner: eurytmist, eurytmilärare, recitatör, musiker, ljussättare, kostymdesigner och producent.
 • Reflektion över arbetsprocesser.
 • Termer och begrepp inom eurytmi.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven utför med säkerhet individuell gestaltning av samtliga ljudgester och tongester, med systematiska och personliga uttryck för respektive gesters rörelse, känsla och karaktär. Eleven utför med viss säkerhet individuell gestaltning av samtliga lexikala ljudgester och tongester, med systematiska uttryck för respektive gesters rörelse, känsla och karaktär. Eleven utför med viss säkerhet individuell gestaltning av samtliga lexikala ljudgester och tongester, med uttryck för respektive gesters rörelse, känsla och karaktär.
- Dessutom utför eleven med viss säkerhet gestaltning av tankemässig, känslomässig och viljemässig gestik och koreografi i rörliga formationer både individuellt och i samarbete med andra, samt förändrar sin gestaltning i proportion till ledsagande recitation och musik. Dessutom utför eleven med viss säkerhet gestaltning av tankemässig, känslomässig och viljemässig gestik och koreografi i rörliga formationer både individuellt och i samarbete med andra.
Eleven gestaltar med säkerhet lexikala språkliga och musikaliska skillnader genom att använda och utveckla gestaltningstekniker för dur och moll, harmoni och dissonans, liksom för takt, rytm, melodi och intervall samt för rim, versmått och assonans, dynamiska hållningar och koreografiska strukturer. Eleven gestaltar med viss säkerhet lexikala språkliga och musikaliska skillnader genom att använda och utveckla gestaltningstekniker för dur och moll, harmoni och dissonans, liksom för takt, rytm, melodi och intervall samt för rim, versmått och assonans, dynamiska hållningar och koreografiska strukturer. Eleven gestaltar med viss säkerhet lexikala, språkliga och musikaliska skillnader genom att använda gestaltningstekniker för dur och moll, harmoni och dissonans, liksom för takt, rytm, melodi och intervall samt för rim, versmått och assonans, dynamiska hållningar och koreografiska strukturer.
Eleven utför egna kombinationer av flera ljudgester och tongester. - Eleven utför egna kombinationer av några ljudgester och tongester.
Dessutom identifierar eleven och ger välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av lexikala gester och koreografiska formelement som andra använder. Dessutom identifierar eleven och ger välgrundade förslag på förbättringar av lexikala gester och koreografiska formelement som andra använder. Dessutom identifierar eleven och ger enkla förslag på förbättringar av lexikala gester och koreografiska formelement som andra använder.
Eleven omsätter instruktioner i motsvarande rörelser och gester och motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till arbetsprocessens resultat. Eleven omsätter instruktioner i motsvarande rörelser och gester och motiverar utförligt sina val med hänsyn till arbetsprocessens resultat. Eleven omsätter instruktioner i motsvarande rörelser och gester och motiverar översiktligt sina val med hänsyn till arbetsprocessens resultat.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade jämförelser av språkliga ljudföljder och innebörder med hänsyn till konstnärliga uttryckssätt. Dessutom gör eleven välgrundade jämförelser av språkliga ljudföljder och innebörder med hänsyn till konstnärliga uttryckssätt. Dessutom gör eleven enkla jämförelser av språkliga ljudföljder och innebörder med hänsyn till konstnärliga uttryckssätt.
Eleven deltar i skapande arbetsprocesser med gott resultat. Eleven deltar i skapande arbetsprocesser med tillfredsställande resultat. Eleven deltar i skapande arbetsprocesser med tillfredsställande resultat.
Detta gör eleven genom att formulera välgrundade och nyanserade iakttagelser med flera korrekta begrepp, ge välgrundade och nyanserade förslag på lösningar av problem samt genom att göra välgrundade och nyanserade jämförelser i gemensamma resonemang och experiment med rörelser och gester. Detta gör eleven genom att formulera välgrundade iakttagelser med några korrekta begrepp, ge välgrundade förslag på lösningar av problem samt genom att göra välgrundade jämförelser i gemensamma resonemang och experiment med rörelser och gester. Detta gör eleven genom att formulera enkla iakttagelser med några korrekta begrepp, ge enkla förslag på lösningar av problem samt genom att göra enkla jämförelser i gemensamma resonemang och experiment med rörelser och gester.
Individuellt liksom i samarbete med andra ger eleven välgrundade och nyanserade förslag till koreografiska lösningar. Individuellt liksom i samarbete med andra ger eleven välgrundade förslag till koreografiska lösningar. Individuellt liksom i samarbete med andra ger eleven enkla förslag till koreografiska lösningar.
Eleven anpassar sitt rörelsemönster i relation till recitation, musik och gruppens rörelsedynamik genom att föregripa rörelseförlopp med säkerhet så att gestik och förflyttning börjar och avslutas i tid. Eleven anpassar sitt rörelsemönster i relation till recitation, musik och gruppens rörelsedynamik genom att föregripa rörelseförlopp med viss säkerhet så att gestik och förflyttning börjar och avslutas i tid. Eleven anpassar sitt rörelsemönster i relation till recitation, musik och gruppens rörelsedynamik genom att föregripa rörelseförlopp med viss säkerhet så att gestik och förflyttning börjar i tid.
- Eleven slutför delar av arbetsprocesserna på egen hand och gör en genomarbetad förberedelse inför gemensamt arbete. Eleven slutför delar av arbetsprocesserna på egen hand och gör en enkel förberedelse inför gemensamt arbete.
Eleven ger välgrundade och nyanserade förslag på hur gestaltningstekniker kan användas. Eleven ger välgrundade förslag på hur gestaltningstekniker kan användas. Eleven ger enkla förslag på hur gestaltningstekniker kan användas.
Eleven orienterar sig i tid och rum med säkerhet och trygghet samt följer med i och leder på ett nyanserat sätt komplexa rörliga gruppformationer vid scenisk framställning. Eleven orienterar sig i tid och rum med viss säkerhet och trygghet samt följer med i och leder på ett nyanserat sätt rörliga gruppformationer vid scenisk framställning. Eleven orienterar sig i tid och rum med viss säkerhet och trygghet samt följer med i och leder enkla rörliga gruppformationer vid scenisk framställning.
Dessutom gestaltar eleven med säkerhet gester och rörelsemönster med sammanhängande flöde och dynamik och med gott resultat. - Dessutom gestaltar eleven med viss säkerhet gester och rörelsemönster med sammanhängande flöde och dynamik och med tillfredsställande resultat.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat arbetsprocesser och yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan. Eleven diskuterar utförligt arbetsprocesser och yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan. Eleven diskuterar översiktligt arbetsprocesser och yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för etiska förhållningssätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om etiska hänsyn till andra medaktörer. Dessutom redogör eleven utförligt för etiska förhållningssätt samt för välgrundade resonemang om etiska hänsyn till andra medaktörer. Dessutom redogör eleven översiktligt för etiska förhållningssätt samt för enkla resonemang om etiska hänsyn till andra medaktörer.
I diskussioner och redogörelser använder eleven med säkerhet adekvata begrepp. - I diskussioner och redogörelser använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer