Kunskapskrav

Start Sök Om

Estetisk kommunikation

Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap som förs fram i kulturliv, i medier och människor emellan. Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och utforskande av hur man kan interagera med andra människor genom estetiska uttrycksmedel.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet estetisk kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att kommunicera med estetiska uttrycksmedel. Såväl traditionella konstnärliga metoder som ny teknik ska behandlas i undervisningen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i metoder, tekniker och redskap för att interagera och samverka med medskapare och publik. Relationen mellan å ena sidan utövarens avsikt att nå fram till, beröra och bli förstådd och å andra sidan mottagarens tolkning och förståelse ska uppmärksammas. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar lust att arbeta med konstnärliga processer och ge dem möjlighet att utveckla förståelse av hur betydelser kan skapas och uppfattas och hur man kan kommunicera om dem. I undervisningen ska även den etiska dimensionen av att beröra och påverka människor, liksom värdet av tankefrihet och yttrandefrihet för nyskapande och utveckling, diskuteras.

I undervisningen ska såväl de olika konstarterna som språkliga uttryck användas för att utforska tekniker och metoder för kreativitet och skapande. Eleverna ska ges möjlighet att pröva sin kommunikativa förmåga genom att arbeta med produktion och gestaltning och genom att undersöka hur specifika estetiska uttryck kommunicerar. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att öka förståelsen av kommunikation genom analys, reflektion och diskussion om gestaltning.

Undervisningen ska lägga stor vikt vid eget skapande, såväl individuellt som i samarbete med andra. Eftersom ämnet har en utforskande karaktär ska eleverna uppmuntras att söka nya vägar för skapande och kommunikation. De ska uppmuntras att experimentera, pröva olika uttryck och uttrycksformer och att samverka med andra elever och mellan olika estetiska uttryckssätt.

Undervisningen i ämnet estetisk kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att förmedla idéer, stämningar och betydelser med nya och traditionella estetiska uttrycksmedel.
 2. Förmåga att skapa mening med estetiska metoder och arbeta gränsöverskridande.
 3. Förmåga att samarbeta, samverka och interagera.
 4. Förståelse av kreativa och kommunikativa processer.
 5. Färdigheter i att använda relevant ny och traditionell teknik som en del av det estetiska uttrycket.
 6. Färdigheter i att använda olika nya och traditionella medier för att kommunicera om estetiska uttryck.
 7. Förståelse av hur estetiska uttryck och känslostämningar kan samverka och användas i olika sammanhang.
 8. Kunskaper om historiska och kulturella aspekter på estetisk kommunikation.
 9. Förmåga att göra överväganden om påverkan och kommunikation samt kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

Kurser i ämnet

 1. Estetisk kommunikation 1, 100 poäng.
 2. Estetisk kommunikation 2, 100 poäng, som bygger på kursen estetisk kommunikation 1, kursen musikproduktion 1, kursen medieproduktion 1 eller kursen digitalt skapande 1.
 3. Estetisk kommunikation 3, 100 poäng, som bygger på kursen estetisk kommunikation 2.

Estetisk kommunikation 3

Kursen estetisk kommunikation 3 omfattar punkterna 1–9, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 8–9. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Estetiska uttrycksformer, begrepp, tekniker och metoder.
 • Utforskande av kreativa möjligheter.
 • Gruppdynamik i skapande arbete.
 • Aktiv samverkan mellan olika konstformer.
 • Konstnärlig produktionsprocess från idé till färdig gestaltning.
 • Relationen mellan delar och helhet i en större estetisk produktionsprocess.
 • Framställning och presentation av färdig gestaltning.
 • Möte med publik eller betraktare.
 • Konstteoretiska och kulturhistoriska begrepp och teorier om konstnärlig kommunikation och gestaltning och konstnärligt skapande.
 • Etiska överväganden om påverkan och kommunikation. Hur olika val under en konstnärlig process kan få etiska och konstnärliga konsekvenser.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven använder uttryck från en eller flera estetiska uttrycksformer för att gestalta en större estetisk produktion samt uppvisar ett mycket gott handlag inom någon estetisk uttrycksform. Eleven använder uttryck från en eller flera estetiska uttrycksformer för att gestalta en större estetisk produktion samt uppvisar ett gott handlag inom någon estetisk uttrycksform. Eleven använder uttryck från en eller flera estetiska uttrycksformer för att gestalta en större estetisk produktion samt uppvisar ett visst handlag inom någon estetisk uttrycksform.
Gestaltningen uppfyller väl kraven på konstnärlighet. Gestaltningen uppfyller på ett tillfredsställande sätt kraven på konstnärlighet. -
Dessutom använder eleven med säkerhet estetiska metoder och begrepp som används i konstnärligt kommunikativt arbete. - Dessutom använder eleven med viss säkerhet estetiska metoder och begrepp som används i konstnärligt kommunikativt arbete.
- Eleven samverkar i skapande arbete i grupp och anpassar det egna arbetet, och sina insatser, till det kollektiva resultatet efter omständigheter som framkommer i samarbetet med medskapare och under olika skeden av arbetsprocessen. Eleven samverkar i skapande arbete i grupp och anpassar det egna arbetet till det kollektiva resultatet.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över ledarskapets och kommunikationens betydelse i ett kollektivt arbete och leder sådant arbete. - -
Eleven deltar i, och tar initiativ i och ansvar för, en konstnärlig produktionsprocess, vidareutvecklar idéer inom någon estetisk uttrycksform och deltar i presentation av en omfattande färdig gestaltning. Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess, vidareutvecklar idéer inom någon estetisk uttrycksform och deltar i presentation av en omfattande färdig gestaltning. Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess och presentation av en omfattande färdig gestaltning.
Eleven använder relevant teknik för att producera och kommunicera med estetiska uttryck på ett kreativt sätt. Eleven använder relevant teknik för att producera och kommunicera med estetiska uttryck. -
Dessutom prövar eleven interaktion mellan och experimenterar med olika estetiska uttrycksformer samt diskuterar utförligt och nyanserat hur estetiska uttryck kan samverka och användas i olika sammanhang. Dessutom prövar eleven interaktion mellan och experimenterar med olika estetiska uttrycksformer samt diskuterar utförligt hur estetiska uttryck kan samverka och användas i olika sammanhang. -
I diskussionen använder eleven med säkerhet konstteoretiska och kulturhistoriska begrepp samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån teorier om konstnärlig kommunikation och gestaltning och konstnärligt skapande. I diskussionen använder eleven med viss säkerhet konstteoretiska och kulturhistoriska begrepp samt drar välgrundade slutsatser utifrån teorier om konstnärlig kommunikation och gestaltning och konstnärligt skapande. -
Eleven resonerar utförligt och nyanserat om eventuella etiska och konstnärliga konsekvenser av olika val under en konstnärlig process. Eleven resonerar utförligt om eventuella etiska och konstnärliga konsekvenser av olika val under en konstnärlig process. -
-
Eleven använder relevant teknik för att producera och kommunicera med estetiska uttryck.
Dessutom prövar eleven interaktion mellan olika estetiska uttrycksformer samt diskuterar översiktligt hur estetiska uttryck kan samverka och användas i olika sammanhang.
I diskussionen använder eleven med viss säkerhet konstteoretiska och kulturhistoriska begrepp samt drar enkla slutsatser utifrån teorier om konstnärlig kommunikation och gestaltning och konstnärligt skapande.
Eleven resonerar översiktligt om eventuella etiska och konstnärliga konsekvenser av olika val under en konstnärlig process.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer