Kunskapskrav

Start Sök Om

Estetisk kommunikation

Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap som förs fram i kulturliv, i medier och människor emellan. Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och utforskande av hur man kan interagera med andra människor genom estetiska uttrycksmedel.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet estetisk kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att kommunicera med estetiska uttrycksmedel. Såväl traditionella konstnärliga metoder som ny teknik ska behandlas i undervisningen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i metoder, tekniker och redskap för att interagera och samverka med medskapare och publik. Relationen mellan å ena sidan utövarens avsikt att nå fram till, beröra och bli förstådd och å andra sidan mottagarens tolkning och förståelse ska uppmärksammas. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar lust att arbeta med konstnärliga processer och ge dem möjlighet att utveckla förståelse av hur betydelser kan skapas och uppfattas och hur man kan kommunicera om dem. I undervisningen ska även den etiska dimensionen av att beröra och påverka människor, liksom värdet av tankefrihet och yttrandefrihet för nyskapande och utveckling, diskuteras.

I undervisningen ska såväl de olika konstarterna som språkliga uttryck användas för att utforska tekniker och metoder för kreativitet och skapande. Eleverna ska ges möjlighet att pröva sin kommunikativa förmåga genom att arbeta med produktion och gestaltning och genom att undersöka hur specifika estetiska uttryck kommunicerar. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att öka förståelsen av kommunikation genom analys, reflektion och diskussion om gestaltning.

Undervisningen ska lägga stor vikt vid eget skapande, såväl individuellt som i samarbete med andra. Eftersom ämnet har en utforskande karaktär ska eleverna uppmuntras att söka nya vägar för skapande och kommunikation. De ska uppmuntras att experimentera, pröva olika uttryck och uttrycksformer och att samverka med andra elever och mellan olika estetiska uttryckssätt.

Undervisningen i ämnet estetisk kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att förmedla idéer, stämningar och betydelser med nya och traditionella estetiska uttrycksmedel.
 2. Förmåga att skapa mening med estetiska metoder och arbeta gränsöverskridande.
 3. Förmåga att samarbeta, samverka och interagera.
 4. Förståelse av kreativa och kommunikativa processer.
 5. Färdigheter i att använda relevant ny och traditionell teknik som en del av det estetiska uttrycket.
 6. Färdigheter i att använda olika nya och traditionella medier för att kommunicera om estetiska uttryck.
 7. Förståelse av hur estetiska uttryck och känslostämningar kan samverka och användas i olika sammanhang.
 8. Kunskaper om historiska och kulturella aspekter på estetisk kommunikation.
 9. Förmåga att göra överväganden om påverkan och kommunikation samt kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

Kurser i ämnet

 1. Estetisk kommunikation 1, 100 poäng.
 2. Estetisk kommunikation 2, 100 poäng, som bygger på kursen estetisk kommunikation 1, kursen musikproduktion 1, kursen medieproduktion 1 eller kursen digitalt skapande 1.
 3. Estetisk kommunikation 3, 100 poäng, som bygger på kursen estetisk kommunikation 2.

Estetisk kommunikation 1

Kursen estetisk kommunikation 1 omfattar punkterna 1–9, med särskild betoning på punkterna 2, 4, och 7. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande estetiska uttrycksformer, tekniker och metoder.
 • Utforskande av kreativa möjligheter och av kommunikation med estetiska uttrycksmedel.
 • Gruppdynamik i skapande arbete.
 • Aktiv samverkan mellan olika konstformer för framställning av ett verk.
 • Grundläggande konstnärlig produktionsprocess från idé till färdig gestaltning.
 • Presentation av färdig gestaltning.
 • Möte med publik eller betraktare.
 • Estetiska uttrycksformer och deras koppling till tankeströmningar, till exempel ready-made och industrialismen eller grafittikulturen och reclaim the streets.
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt, arbetsrätt och arbetsmiljö i konstnärlig produktion.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven använder uttryck från olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika konstarter, resonerar utförligt och nyanserat om hur olika integrerade uttryck och delar av en process påverkar helheten samt identifierar alternativa möjligheter att kombinera eller använda olika konstarter. Eleven använder uttryck från olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika konstarter samt resonerar utförligt om hur olika integrerade uttryck och delar av en process påverkar helheten. Eleven använder enkla uttryck från några olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika konstarter.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat om den egna rollen i relation till skapande arbete i grupp med olika estetiska uttrycksformer samt diskuterar utförligt och nyanserat hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat. Eleven resonerar utförligt om den egna rollen i relation till skapande arbete i grupp med olika estetiska uttrycksformer samt diskuterar utförligt hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat. Eleven resonerar översiktligt om den egna rollen i relation till skapande arbete i grupp samt diskuterar översiktligt hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat.
Eleven drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur helheten påverkas vid interaktion mellan, och experimenterande med, olika estetiska uttrycksformer. - -
- Dessutom anpassar eleven sina insatser efter omständigheter som framkommer i samarbetet med medskapare och under olika skeden av arbetsprocessen. -
Eleven deltar i, och tar initiativ i och ansvar för, en konstnärlig produktionsprocess, vidareutvecklar idéer inom någon estetisk uttrycksform, uttrycker sig med säkerhet inom någon estetisk uttrycksform samt deltar i presentationen av den färdiga gestaltningen. Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess, vidareutvecklar idéer inom någon estetisk uttrycksform, uttrycker sig med viss säkerhet inom någon estetisk uttrycksform samt deltar i presentationen av den färdiga gestaltningen. Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess, uttrycker sig med viss säkerhet inom någon estetisk uttrycksform samt deltar i presentationen av den färdiga gestaltningen.
Eleven använder estetiska uttryck på olika sätt, ger förslag på alternativa möjligheter att använda dem och redogör utförligt och nyanserat för de olika möjligheternas för- och nackdelar samt förmedlar de estetiska uttrycken via några olika kanaler. Eleven använder estetiska uttryck på olika sätt och ger förslag på alternativa möjligheter att använda dem samt förmedlar de estetiska uttrycken via några olika kanaler. Eleven använder enkla estetiska uttryck på olika sätt samt förmedlar dessa via några olika kanaler.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening. Dessutom diskuterar eleven utförligt på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening. Dessutom diskuterar eleven översiktligt på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur några specifika betydelser kan uttryckas, relaterar det till några tankeströmningar och gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan uttryck och betydelser i några olika sammanhang. Eleven diskuterar utförligt hur några specifika betydelser kan uttryckas, relaterar det till några tankeströmningar och gör välgrundade jämförelser mellan uttyck och betydelser i några olika sammanhang. Eleven diskuterar översiktligt hur någon specifik betydelse kan uttryckas och relaterar det till någon tankeströmning.
Eleven gör en välgrundad och nyanserad reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion. Eleven gör en välgrundad reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion. Eleven gör en enkel reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer