Kunskapskrav

Start Sök Om

Energiteknik

Ämnet energiteknik behandlar energitekniska objekt samt hur system fungerar och är konstruerade. Ämnet bygger delvis på naturvetenskapliga principer som tillämpas på energitekniska anläggningar. Ett miljöperspektiv ingår i ämnet eftersom energitekniska system till stor del påverkar miljön.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet energiteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att utföra drift, underhåll och service av energitekniska anläggningar samt förmåga att lösa praktiska problem inom området. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om grundläggande fysikaliska storheter, nödvändig matematik, grundläggande kemi. Dessutom ska eleverna få möjlighet att utveckla kunskaper om behandling, provtagning och analys av olika typer av vatten som används inom processindustrin och inom energi-, miljö- och vattenteknik. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar en teoretisk grund inom energiområdet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av effektiv och hållbar energianvändning samt kretsloppstänkande. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om både konventionella och alternativa energisystem samt möjlighet att utveckla säkerhetstänkande, yrkesidentitet och ett yrkesetiskt förhållningssätt.

Genom experiment, laborationer och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem som gäller drift, underhåll och service av energitekniska anläggningar. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla tekniska kunskaper samt sköta teknisk utrustning.

Undervisningen i ämnet energiteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika energitekniska utrustningar.
 2. Kunskaper om uppbyggnad, funktion och principer hos olika energitekniska systemlösningar.
 3. Kunskaper om olika energikällor och bränslen samt energibärande mediers egenskaper.
 4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter i olika energitekniska anläggningar samt arbeta med hänsyn till säkerhet, kvalitet och miljö.
 5. Förmåga att optimera samt utföra kontroll- och driftrutiner och energibesparande åtgärder i olika energianläggningar.
 6. Förmåga att lösa fysikaliska eller vattenkemiska problem med hjälp av laborativt arbete.
 7. Förmåga att hantera material och verktyg.
 8. Förmåga att dokumentera och utvärdera sitt arbete.
 9. Förmåga att samverka med andra och använda fackspråk.
 10. Förmåga att arbeta enligt lagar och andra bestämmelser.

Kurser i ämnet

 1. Energiteknik 1, 100 poäng.
 2. Energiteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen energiteknik 1.
 3. Förnybar energi, 100 poäng, som bygger på kursen energiteknik 1, kursen skogsskötsel 1 eller kursen växtodling 1.
 4. Vatten- och processkemi, 100 poäng.

Energiteknik 2

Kursen energiteknik 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Egenskaper hos energibärande medier.
 • Allmän pumpteknik, termodynamikens och hydrodynamikens lagar.
 • Allmän korrosionslära och olika materials egenskaper.
 • Centrala storheter inom energiområdet, till exempel kraft, tryck, temperatur, energi, effekt och verkningsgrad.
 • Uppbyggnad, funktion, arbetsprinciper, produktionsförutsättningar och miljökonsekvenser för energi-, miljö- och vattentekniska anläggningar.
 • Underhållsrutiner inom energiområdet.
 • Kontroll- och driftrutiner i olika anläggningar.
 • Säkerhetsföreskrifter inom energiområdet.
 • Beräkningar och tillämpningar av mekanik och värmelära på energitekniska anläggningar.
 • Optimering av verkningsgrad och kvalitet hos energi-, miljö- och vattentekniska anläggningar.
 • Användning och skötsel av utrustning och verktyg.
 • Säkerhetstänkande och yrkesetik.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnad, funktion och principer hos olika energitekniska system och olika energikällor. Eleven redogör utförligt för uppbyggnad, funktion och principer hos olika energitekniska system och olika energikällor. Eleven redogör översiktligt för uppbyggnad, funktion och principer hos olika energitekniska system och olika energikällor.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat energibärande mediers egenskaper. Dessutom beskriver eleven utförligt energibärande mediers egenskaper. Dessutom beskriver eleven översiktligt energibärande mediers egenskaper.
Eleven utför med mycket gott handlag och efter samråd med handledare vanligt förekommande arbetsuppgifter i en energiteknisk anläggning och uppnår ett resultat som uppfyller fastställda krav på säkerhet, kvalitet och miljö. Eleven utför med gott handlag och efter samråd med handledare vanligt förekommande arbetsuppgifter i en energiteknisk anläggning och uppnår ett resultat som uppfyller fastställda krav på säkerhet, kvalitet och miljö. Eleven utför med visst handlag och i samråd med handledare vanligt förekommande arbetsuppgifter i en energiteknisk anläggning och uppnår ett resultat som uppfyller fastställda krav på säkerhet, kvalitet och miljö.
I arbetet löser eleven med säkerhet enkla fysikaliska och vattenkemiska problem, genom beräkningar och laborativt arbete. - I arbetet löser eleven med viss säkerhet enkla fysikaliska och vattenkemiska problem, genom beräkningar och laborativt arbete.
- Eleven utför på ett ansvarsfullt sätt och efter samråd med handledare kontroll- och driftrutiner genom att använda energiteknisk utrustning. Eleven utför i samråd med handledare enkla kontroll- och driftrutiner genom att använda energiteknisk utrustning.
Vidare utvärderar eleven resultatet med nyanserade omdömen och föreslår energibesparande åtgärder samt optimerar efter samråd med handledare energianläggningen. Vidare utvärderar eleven resultatet med enkla omdömen och föreslår energibesparande åtgärder samt optimerar efter samråd med handledare energianläggningen. Vidare utvärderar eleven resultatet med enkla omdömen och föreslår energibesparande åtgärder samt optimerar i samråd med handledare energianläggningen.
- Eleven använder och vårdar efter samråd med handledare material och verktyg enligt instruktioner och arbetsbeskrivningar. Eleven använder och vårdar i samråd med handledare material och verktyg enligt instruktioner och arbetsbeskrivningar.
Eleven dokumenterar med säkerhet sitt arbete och utvärderar det med nyanserade omdömen. Eleven dokumenterar med säkerhet sitt arbete och utvärderar det med enkla omdömen. Eleven dokumenterar med viss säkerhet sitt arbete och utvärderar det med enkla omdömen.
I arbetet samverkar eleven med andra och använder ett nyanserat fackspråk som är anpassat till mottagaren och fungerar för arbetsuppgiften. I arbetet samverkar eleven med andra och använder ett nyanserat fackspråk som fungerar för arbetsuppgiften. I arbetet samverkar eleven med andra och använder ett enkelt fackspråk som fungerar för arbetsuppgiften.
- - Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer