Kunskapskrav

Start Sök Om

Driftsäkerhet och underhåll

Ämnet driftsäkerhet och underhåll handlar om hur ett välutvecklat underhåll får teknisk utrustning att fungera på ett optimalt sätt. Det behandlar tekniska utrustningars uppbyggnad, funktion och styrning samt hur man med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder kan lösa drifttekniska problem. Ämnet behandlar också förbättringsprocessens betydelse.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet driftsäkerhet och underhåll ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra underhållsarbete. Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om metoder, tekniker, säkerhetssystem och organisationsformer för underhållsarbete i såväl enkla som avancerade utrustningar.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om underhållsarbetets betydelse för förhindra driftavbrott och minimera resursförbrukning, vilket leder till kostnadsminskningar på såväl kort som lång sikt. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om underhållsarbetets betydelse för att minimera miljöpåverkan, till exempel genom att det minskar risken för läckage av miljöfarliga ämnen. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur underhållsarbete främjar en säkrare arbetsmiljö.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kundorienterat, entreprenöriellt och innovativt förhållningssätt. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla förmåga att agera säkerhetsmässigt och miljömedvetet. Ett viktigt inslag i allt underhållsarbete är läsning och tolkning av teknisk dokumentation samt redovisning av utförda åtgärder. Därför ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om tolkning av teknisk information samt om dokumentation.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att, enskilt eller i grupp, utveckla en helhetssyn på olika underhållsmetoder genom att få tillämpa förbättringsarbetets alla steg.

Undervisningen i ämnet driftsäkerhet och underhåll ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera, organisera och genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll samt att mäta och bedöma resultatet.
 2. Förmåga att läsa och tolka instruktioner, ritningar, scheman och manualer.
 3. Förmåga att tolka och bearbeta information om styrtekniska villkor och status hos utrustningen. Förmåga att använda program för styrning samt driftsätta och funktionsprova sammanbyggda utrustningar.
 4. Förmåga att arbeta i enlighet med utrustningarnas säkerhetssystem för att undvika skaderisker för såväl människor som maskiner.
 5. Förmåga att tillämpa felsökningsmetoder, hantera verktyg och utrustning samt utföra demontering, montering och funktionsprovning.
 6. Förmåga att samarbeta, dokumentera och redovisa arbetet samt att uttrycka sig med en branschrelaterad nationell och internationell terminologi.
 7. Kunskaper om metoder och arbetssätt för ständiga förbättringar.
 8. Kunskaper om grundläggande mekatronik och elteknik samt dessa områdens terminologi.

Kurser i ämnet

 1. Avhjälpande underhåll 1, 100 poäng.
 2. Avhjälpande underhåll 2, 100 poäng, som bygger på kursen avhjälpande underhåll 1.
 3. Underhåll – driftsäkerhet, 100 poäng.
 4. Underhåll – elteknik, 100 poäng.
 5. Underhåll – hydraulik och pneumatik, 100 poäng.
 6. Underhåll – lager och smörjteknik, 100 poäng.
 7. Underhåll – pumpteknik, 100 poäng.
 8. Underhåll – transmissioner och uppriktning, 100 poäng.
 9. Underhåll – vibrationsteknik, 100 poäng.
 10. Underhåll – hydraulik, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll – hydraulik och pneumatik.
 11. Underhåll – mekatronik, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll – hydraulik och pneumatik samt kursen underhåll – elteknik.
 12. Underhåll – pneumatik, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll – hydraulik och pneumatik.
 13. Underhåll – produktionsmekanik, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll – mekatronik.

Underhåll – hydraulik

Kursen underhåll – hydraulik omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4 och 6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper och färdigheter i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Konstruktionsprinciper för hydrauliska styrsystem och reglersystem.
 • Energiöverföring, systemfunktion och systemuppbyggnad.
 • Styrningsteknik och proportionalteknik.
 • Styrning via bus-teknik.
 • Hantering av höga hydrauliska tryck och skaderisker i samband med det.
 • Renovering och montage av komponenter.
 • Medie- och genereringsteknik av hydrauliskt tryck.
 • Ritningar och scheman, förbindelseelement, blockmontage, specialcylindrar, vriddon och gripdon.
 • Montageteknik, standarder och symboler för säkerhet och komponenter.
 • Föreskrifter om arbetsmiljö, person- och maskinsäkerhet samt övriga krav och bestämmelser inom teknikområdet.
 • Termer och begrepp inom teknikområdet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare underhåll av hydrauliska styr- och reglersystem. Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare underhåll av hydrauliska styr- och reglersystem.
I planeringen tolkar eleven med säkerhet instruktioner, scheman, ritningar och manualer. - I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, scheman, ritningar och manualer.
Dessutom tolkar och bearbetar eleven med säkerhet information om styrtekniska villkor och status hos anläggningen. - Dessutom tolkar och bearbetar eleven med viss säkerhet information om styrtekniska villkor och status hos anläggningen.
Eleven förutser också svårigheter som kan uppstå och anpassar planering och organisation efter det. - -
- Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften. Vidare väljer eleven i samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
- Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare underhåll av hydrauliska styr- och reglersystem i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer. Eleven utför med noggrannhet och i samråd med handledare underhåll av hydrauliska styr- och reglersystem i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer.
Resultatet av arbetet är gott utifrån givna kvalitetskrav. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner, scheman, ritningar och manualer. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, scheman, ritningar och manualer.
Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med mycket gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med visst handlag och håller god ordning på arbetsplatsen.
- - Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra, samt med hänsyn till miljön.
- Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem i samråd med handledare.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetsprocessen och resultatet. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetsprocessen och resultatet. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt hur dessa faktorer har påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör utförligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt hur dessa faktorer har påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör översiktligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt hur dessa faktorer har påverkat kvalitet och slutresultat.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för eventuella avvikelser från specifikationen och den egna arbetsinsatsen. Eleven redogör utförligt för eventuella avvikelser från specifikationen och den egna arbetsinsatsen. Eleven redogör översiktligt för eventuella avvikelser från specifikationen och den egna arbetsinsatsen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt använder med säkerhet korrekt fackspråk. - Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt använder med viss säkerhet korrekt fackspråk.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer