Kunskapskrav

Start Sök Om

Design

Ämnet design behandlar den arbetsprocess där man medvetet och innovativt utvecklar produkter så att de uppfyller målgruppens funktionella och estetiska krav. Ibland är design ett led i att utveckla och ta fram ett föremål. I andra sammanhang handlar det om att pröva och utveckla en idé, upplevelse eller tjänst. Design utgår ofta från ett problem eller uppdrag, där behovet är att produkten dels ska kunna tillverkas, distribueras samt ingå i och konkurrera på en marknad, dels ska vara etiskt och estetiskt gångbar samt miljömässigt hållbar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet design ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används när nya produkter tas fram, gamla återanvänds och miljöer och tjänster utformas. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av designprocessens olika delar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av design som en metod för att göra livet enklare, rikare och mer hållbart ur ett samhälleligt och mänskligt perspektiv.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur designproblem har lösts historiskt utifrån olika förutsättningar och aspekter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av hur design påverkar och påverkas av sin samtid. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att med bilder och modeller gestalta sina idéer och förmedla sina resultat.

Designprocessen sker vanligen i projektarbetsform och därför ska undervisningen också bedrivas på det sättet. Beroende på problemet eller uppdraget läggs tonvikten vid olika delar i designprocessen, där avgränsningar är viktiga. Designprocessen är en metod för att skapa medveten förändring och för att förstå samspelet mellan delar och helheter. Därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet att öva sig i att kommunicera genom tal, skiss, ritning, modell och skrift. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förståelse av helheten genom att själva eller i grupp utföra samtliga delar i designprocessen.

Undervisningen i ämnet design ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om design samt förmåga att analysera och värdera design ur olika aspekter.
 2. Förståelse av människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
 3. Kunskaper om design och designerns roll historiskt, samhälleligt, ekonomiskt, kulturellt, miljömässigt och tekniskt.
 4. Kunskaper om designprocessen och förmåga att genomföra en designprocess.
 5. Förmåga att välja och värdera information från olika källor.
 6. Förmåga att välja, använda och vårda maskiner, verktyg och material.
 7. Färdigheter i att visualisera förslag två- och tredimensionellt.
 8. Förmåga att utvärdera sin process och sitt resultat.
 9. Förmåga att presentera delarna i designprocessen och resultatet med bild, modell, ritning, skrift och tal.
 10. Förmåga att arbeta i projekt.

Kurser i ämnet

 • Design 1, 100 poäng.
 • Design 2, 100 poäng, som bygger på kursen design 1.
 • Designmodeller, 100 poäng.

Design 2

Kursen design 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.
I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion.
 • Designprocessens olika delar från problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys till presentation och utvärdering.
 • Planering, strukturerande och genomförande av designprojekt.
 • Källor av olika slag i ett designprojekt. Analoga och virtuella gestaltningssätt för två- och tredimensionell visualisering av idéer, till exempel ritning, skiss och modeller.
 • Pesentation av designprocessens olika delar med hjälp av bild, ritning, modell, skrift och tal.
 • Metoder för analys och värdering av egna och andras idéer i designprocessen.
 • Projektarbetsmetodik, till exempel projektplan, loggbok, val av metod och redovisningsform i ett designprojekt.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven identifierar med säkerhet design från olika historiska perioder, samt diskuterar utförligt och nyanserat vad som karaktäriserar de olika periodernas design. Eleven identifierar med viss säkerhet design från olika historiska perioder, samt diskuterar utförligt vad som karaktäriserar de olika periodernas design. Eleven identifierar med viss säkerhet design från olika historiska perioder, samt diskuterar översiktligt vad som karaktäriserar de olika periodernas design.
I diskussionen redogör eleven också utförligt och nyanserat för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer. I diskussionen redogör eleven också utförligt för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer. I diskussionen redogör eleven också översiktligt för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur design och designer både har påverkats av och påverkat sin samtid. Dessutom redogör eleven utförligt för hur design och designer både har påverkats av och påverkat sin samtid. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur design och designer både har påverkats av och påverkat sin samtid.
Eleven söker och väljer med säkerhet information från olika källor för att lösa ett designproblem samt värderar med nyanserade omdömen källornas trovärdighet och relevans. - Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa ett designproblem samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans.
Eleven gestaltar, genomför och beskriver utförligt arbetet i designprocessen utifrån ett valt problem. Eleven gestaltar, utför och beskriver utförligt arbetet i designprocessen utifrån ett valt problem. Eleven gestaltar, genomför och beskriver översiktligt arbetet i designprocessen utifrån ett styrt problem.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt val av problem. Eleven motiverar utförligt sitt val av problem. -
I gestaltningen och genomförandet väljer och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer både analogt och virtuellt samt motiverar sina val utförligt och nyanserat. I gestaltningen och genomförandet väljer och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer både analogt och virtuellt samt motiverar sina val utförligt. I gestaltningen och genomförandet använder eleven givna material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer både analogt och virtuellt.
Eleven utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett gott resultat. Eleven utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett tillfredsställande resultat. Eleven utför arbetet utifrån styrda kriterier och uppnår ett tillfredsställande resultat.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen. När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med enkla omdömen.
Eleven gör också en välgrundad och nyanserad jämförelse av sin designidé och andras. Eleven gör också en välgrundad jämförelse av sin designidé och andras. Eleven gör också en enkel jämförelse av sin designidé och andras.
Dessutom väljer eleven presentationsform och presenterar med säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal. Dessutom väljer eleven presentationsform och presenterar med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
Eleven anpassar sitt arbete till ett tänkt företags varumärke samt motiverar utförligt och nyanserat sin anpassning utifrån estetiska kriterier. Eleven anpassar sitt arbete till ett tänkt företags varumärke samt motiverar utförligt sin anpassning utifrån estetiska kriterier. Eleven anpassar sitt arbete till ett tänkt företags varumärke samt motiverar översiktligt sin anpassning utifrån estetiska kriterier.
Eleven genomför ett projektarbete med ett gott resultat. Eleven genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat. Eleven genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat.
I arbetet väljer eleven lämplig metod och redovisningsform samt motiverar utförligt och nyanserat sina val. I arbetet väljer eleven lämplig metod och redovisningsform samt motiverar utförligt sina val. I arbetet väljer eleven lämplig metod och redovisningsform samt motiverar översiktligt sina val.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer